DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA START, ROZWÓJ TECHNOLOGII

Dofinansowanie dla firmy to bezzwrotna forma wsparcia ze środków Unii Europejskiej, która ma zachęcić do założenia działalności gospodarczej oraz wesprzeć rozwój przedsiębiorstw już istniejących. Jakie możliwości pozyskania kapitału na start, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań mają przedsiębiorcy w 2021 r.? Jakie zmiany przyniesie nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027?
 

DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2021

Rok 2021 i 2022 to etap przejściowy pomiędzy mijającą a nadchodzącą perspektywą finansową. Oznacza to, że wciąż można korzystać z wdrożonych w 2014 r. programów krajowych i regionalnych, jak i zacząć przygotowywać się do aplikowania o środki z tych przewidzianych dla perspektywy finansowej 2021-2027.
 
Jedną z wciąż oferowanych form wsparcia dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą i są w wieku poniżej 30 r.ż., jest dofinansowanie dla firmy ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój (POWER). Jego następcą będą natomiast Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Mechanizmy te umożliwiają pozyskanie kapitału nie tylko na założenie przedsiębiorstwa, ale również opłacenie kursów i szkoleń, które umożliwią nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w prowadzonym biznesie. To również szansa na sfinansowanie zaprojektowania biznesplanu oraz pokrycie bieżących wydatków w pierwszym półroczu prowadzenia nowo otwartej działalności gospodarczej.
 
Największą szansę na otrzymanie dofinansowanie dla firmy na rozpoczęcie działalności gospodarczej mają:
  • kobiety,
  • osoby o niskim poziomie wykształcenia,
  • długotrwale bezrobotni,
  • niepełnosprawni.
Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej można również otrzymać z Urzędu Pracy (ze środków Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii). Warunkiem otrzymania wsparcia bez konieczności zwrotu kapitału jest utrzymanie przedsiębiorstwa przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Tak jak w przypadku naborów w ramach programów krajowych i regionalnych, tak i tutaj konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie dla firmy.
 
W nowej perspektywie 2021-2027 przewidziano dofinansowania dla nowo powstającej firmy z Funduszu dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Stanowi on kontynuację działań realizowanych przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR). Jest to szansa na rozpoczęcie działalności innowacyjnej na konkurencyjnym rynku, dlatego promowane będą przede wszystkim inwestycje związane z pracami badawczymi, innowacyjnością, a także te, które wykorzystują nowoczesne technologie. Ponadto jednym z priorytetów nowego mechanizmu wsparcia ma być rozwój inteligentnych specjalizacji oraz transformacja gospodarki krajowej w stronę tzw. zielonych technologii.
Dla województw zlokalizowanych na wschodniej ścianie kraju (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie z pominięciem Warszawy) podobnie jak to miało miejsce w poprzednich perspektywach finansowych, przewidziano dodatkową, odrębną pulę środków. W latach 2021-2027 dotacje o łącznej wysokości 2,5 mld euro będą pochodziły z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW). Ich część zostanie przekazana na realizację priorytetu: przedsiębiorczość i inwestycje.
 

DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY

W perspektywie finansowej 2021-2027 w jeszcze większym stopniu niż miało to miejsce w poprzednich 7 latach premiowane będą inwestycje o charakterze innowacyjnym (zarówno w odniesieniu do innowacji procesowej, jak i produktowej).
 
Dofinansowanie dla firmy już działającej można będzie pozyskać z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz programów krajowych, w tym nowo wprowadzonych: Funduszu dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW).
 
Na największy poziom wsparcia mogą liczyć małe i średnie przedsiębiorstwa, których projekty przewidują:
 
  • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań,
  • prace badawcze,
  • informatyzację,
  • rozszerzenie dotychczas prowadzonej działalności na rynki zagraniczne,
  • wdrożenie rozwiązań ekologicznych.
Duże przedsiębiorstwa mają mniejsze szanse na uzyskanie bezzwrotnej dotacji. Nie oznacza to jednak, że takich propozycji dla nich zabraknie. Istotne jest jednak, aby zaplanowany do realizacji projekt przewidywał prace badawcze, tworzenie infrastruktury niezbędnej do ich prowadzenia oraz wdrażanie rozwiązań prośrodowiskowych.
 
W zależności od tego, z jakiego programu przedsiębiorstwo planuje pozyskać dofinansowanie dla firmy – konieczne będzie skompletowanie innych dokumentów. Niekiedy wymagany jest wyłącznie wniosek wraz z analizą finansową, a innym razem konieczne będzie sporządzenie dodatkowego studium wykonalności uzasadniających celowość inwestycji.
 
Ubiegając się o pomoc bezzwrotną w terminie ogłoszonego naboru wniosków, należy mieć na uwadze, że planowane do refinansowania wydatki nie mogą być poniesione przed okresem ich kwalifikowalności (wskazanym w regulaminie konkursu). Ważne również by były udokumentowane zgodnie z procedurami wyboru dostawców towarów i usług. W przeciwnym razie uznane zostaną za niekwalifikowalne i tym samym nie pokryje ich dotacja.