Ulga B+R

Ulga na działalność badawczo – rozwojową jest ulgą podatkową odliczaną od PIT lub CIT. Skorzystanie z tej ulgi pozwala przedsiębiorstwom dodatkowo obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę wydatkowaną na cele B+R w 100% tych kosztów, a w przypadku centrów badawczo-rozwojowych (CBR) aż o 150%. Wśród kosztów kwalifikowalnych w ramach ww. ulgi należy wymienić przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace badawczo – rozwojowe, zakup materiałów i surowców, zakup badań, ekspertyz i innych usług badawczych, amortyzację sprzętu służącego do badań oraz wydatki poniesione na korzystanie z aparatury wykorzystywanej w działalności B+R. 

Co ważne, ulgę B+R można łączyć z dotacjami. W tym przypadku kosztem kwalifikowalnym przedstawianym do ulgi jest wkład własny w projekcie, czyli koszty badań i prac rozwojowych pomniejszone o kwotę dotacji. 

Podmiot ma możliwość odliczenia ulgi w ciągu 6 lat od roku,  w którym zostały poniesione dane wydatki. 


Katalog kosztów kwalifikowalnych:

  • Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników lub zleceniobiorców
  • Nabycie materiałów i surowców
  • Nabycie sprzętu specjalistycznego
  • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i wyniki badań naukowych
  • Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
  • Usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej
  • Uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz wzoru przemysłowego
  • Odpisy amortyzacyjne od WNiP w postaci kosztów prac rozwojowych
  • Odpisy amortyzacyjne od ŚT oraz WNiP


Najistotniejszą zmianą wprowadzoną przez Polski Ład w ramach tej ulgi jest zwiększenie odpisu od podstawy opodatkowania 200% kosztów kwalifikowalnych związanych z wynagrodzeniami i składkami na ubezpieczenia społeczne. Dla CBR-ów zwiększony odpis dotyczy również materiałów, surowców oraz ekspertyz.


Czy można łączyć ulgę B+R i IP BOX?

W wyniku prowadzenia Polskiego Ładu możliwe będzie od 2022 r. stosowanie obu ulg w odniesieniu do tego samego dochodu.