Pisanie wniosków o Dotacje Unijne

Staramy się zrozumieć potrzeby naszych Klientów i dopasować odpowiedni rodzaj wsparcia do danej inwestycji. Zapewniamy profesjonalną i stałą opiekę konsultanta, obejmującą wszystkie etapy skutecznego pozyskiwania dofinansowania.

Gwarantujemy wszelką pomoc i opiekę w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, m.in. dopracowanie pomysłu inwestycyjnego, wybór najlepszego źródła finansowania, sporządzenie aplikacji unijnej, stałą współpracę przy realizacji projektu, a następnie rozliczeniu inwestycji. 

Zobacz ofertę!

Sprawdź bezpłatnie, czy planowana przez Ciebie inwestycja kwalifikuje się do pozyskania dotacji – wypełnij formularz zapytania ofertowego.

Nasz doświadczony i zaangażowany zespół jest gwarancją Twojego sukcesu.

OFERTA NASZYCH USŁUG W ZAKRESIE DORADZTWA I POZYSKANIA FUNDUSZY UNIJNYCH:

 • pomoc w dostosowaniu planowanej inwestycji do wymogów unijnych,
 • wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji,
 • wsparcie w procesie budowy zespołu badawczego i przygotowania agendy badawczej,
 • sporządzenie wniosku o dotację wraz z wymaganą dokumentacją i załącznikami,
 • opracowanie biznesplanu i studium wykonalności.

Nawet najbardziej innowacyjny projekt nie ma szans na zdobycie dofinansowania, jeśli dokumentacja aplikacyjna (w tym przede wszystkim wniosek o dofinansowanie) zostanie nieprawidłowo przygotowana. Szczególnie istotne jest spełnienie warunków formalnych oraz zdobycie jak największej liczby punktów przyznawanych za zgodność z kryteriami merytorycznymi. Kwestie te są szczegółowo opisywane we wniosku o dofinansowanie, dlatego tak istotne jest czytelne zaprezentowanie inwestycji.

Co jest ważne w przygotowaniu wniosku?

Podstawą pisania wniosków o dotacje unijne, które dają szansę na przyznanie dofinansowania, jest zrozumienie zapisów instrukcji wypełniania tego dokumentu. Dopiero wówczas można przejść do sporządzania opisów, które nie tylko będą uzasadniać celowość inwestycji, ale również udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania instytucji oceniającej.

Mimo że fundusze europejskie od wielu lat przyznawane są polskim przedsiębiorcom, organizacjom i jednostkom budżetowym, wciąż podczas pisania wniosków o dotacje unijne zdarzają się błędy, skutkujące odrzuceniem projektu, lub koniecznością wykonywania czasochłonnych poprawek.

Podczas przygotowywania wniosku należy pamiętać w szczególności o najczęściej występujących nieprawidłowościach:

 • brak podpisu na wniosku lub złożenie podpisu przez osobę do tego nieuprawnioną;
 • brak wszystkich wymaganych załączników;
 • rozbieżność sum kontrolnych w wysłanym wniosku i jego wersji składanej w formie papierowej;
 • podanie nazwy firmy lub organizacji niezgodnych z nazwą wskazaną w dokumentacji rejestrowej;
 • dołączenie płyty CD/DVD, na której brakuje analiz finansowych lub wniosku o dofinansowanie (albo niezałączenie płyty CD/DVD w ogóle);
 • błędy rachunkowe w przedstawianych analizach finansowych;
 • brak uzasadnienia dla wszystkich kosztów ponoszonych w ramach projektu.                                                                                                                    

Jakie są korzyści z przygotowania dotacji unijnych? 

Celem pisania wniosków unijnych jest pozyskanie dotacji na planowane do realizacji przedsięwzięcie. Nie jest to jednak wyłączna korzyść, jaką niesie za sobą staranne opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Dzięki umiejętnemu pisaniu wniosków unijnych możliwe jest dokładne przeanalizowanie potrzeb przedsiębiorstwa czy organizacji i dopracowanie projektu by w jak największym stopniu przyczynił się do ich zaspokojenia.

Podczas pisania wniosków o dotację sporządzane są też precyzyjne analizy finansowe, które określają koszty inwestycji i wskazują terminy ponoszenia wydatków. Redukuje to ryzyko niedoszacowania bądź przeszacowania projektu.

Choć wiele podmiotów wciąż samodzielnie zajmuje się pisaniem wniosków unijnych, to coraz częstszą praktyką jest korzystanie z usług firm doradczych. Jest to duża oszczędność. Jeśli bowiem przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej zajmują się specjaliści, wówczas firma czy organizacja nie musi ani pisać wniosku o dotacje, ani korygować ewentualnych błędów. 

Jak napisać wniosek o dotację unijną? 

Wniosek o dofinansowanie pozwala komisji oceniającej projekt zrozumieć, na czym polega planowana do realizacji inwestycja i czy jest ona zgodny z założeniami programowymi. Tylko więc szczegółowe uzasadnienie daje szansę na otrzymanie wsparcia.

Przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki budżetowe, zainteresowane przygotowaniem dokumentacji konkursowej i napisaniem wniosku o dotację unijną w Krakowie i na terenie województwa małopolskiego, mogą liczyć na wsparcie doradców A1 Europe.

Współpraca ta zapewni m.in.: 

 • prawidłowe oszacowanie wartości inwestycji (z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych);
 • określenie możliwych zagrożeń dla realizacji inwestycji i sposobów zapobiegania ich wystąpieniu;
 • zamknięcie projektu w ramach czasowych;
 • opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 • sporządzenie rzetelnych analiz finansowych.

Firma A1 Europe, zajmująca się pisaniem wniosków o dotacje unijne w Krakowie nie tylko zadba o poprawne wypełnienie wniosku, ale i skompletuje niezbędne załączniki. Zadba również o prawidłowe podpisanie dokumentów i złożenie ich w odpowiedniej formie oraz terminie.

Ile kosztuje napisanie wniosków o dotacje unijne? 

Ile kosztuje usługa pisania wniosków o dotacje? Cena za doradztwo krakowskiej firmy A1 Europe uzależniona jest od kompleksowości usługi. Niektóre podmioty oczekują wyłącznie uzupełnienia samego wniosku, inne potrzebują również wsparcia w zakresie kompletowania wymaganych załączników, a nawet podczas podpisywania i składania dokumentacji aplikacyjnej.

Zaletą skorzystania z kompleksowej współpracy jest pewność, że dokumentacja projektowa zostanie sporządzona prawidłowo i spójnie. Dzięki temu mniejsze jest ryzyko powstania błędów formalnych i merytorycznych.

Czy można ująć w kosztach kwalifikowanych projektu usługę pisania wniosku o dotację? Cena za sporządzenie samego wniosku nie może zostać refinansowana – ujmowana jest jako koszt niekwalifikowany. Inaczej jest w przypadku dokumentacji projektowej (w tym studium wykonalności) – ta usługa doradcza oferowana przez firmę A1 Europe, może zostać ujęta w kosztach kwalifikowanych i tym samym podlegać refinansowaniu po otrzymaniu dotacji.

Skontaktuj się z nami