Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Dołącz do najlepszych przedsiębiorców i rozwijaj swoją firmę dzięki Funduszom Europejskim. Pozyskaj dotację unijną dzięki współpracy z nami. Oferujemy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw, spółek miejskich, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji non-profit, począwszy od analizy planów inwestycyjnych, przez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dotację wraz z kompletem dokumentów, aż po rozliczenie unijnego projektu. Znajdziemy odpowiednie dofinansowanie unijne dla Ciebie.

Etapy Pozyskiwania Funduszy Unijnych 

ETAP I. KONSULTACJE I ANALIZA

1. ANALIZA I WERYFIKACJA planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy

2. REKOMENDACJA- wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji z uwzględnieniem planowych terminów konkursów

ETAP II. PLANOWANIE PROJEKTU

1. SYMULACJA OCENY SZANS UZYSKANIA WSPARCIA w ramach rekomendowanych projektów

2. KONSULTACJE NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów

ETAP III. OPRACOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

1. SPORZĄDZENIE WNIOSKU O DOTACJĘ

2. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI DODATKOWEJ- studium wykonalności, biznesplan

3. POMOC W POZYSKANIU WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW- opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, badania rynkowe

4. PRZYGOTOWANIE ANALIZY FINANSOWEJ- planowanie inwestycji

5. SKOMPLETOWANIE I ZŁOŻENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

ETAP IV. OBSŁUGA PROCESU OCENY PROJEKTU

1. PRZYGOTOWANIE DO PANELU EKSPERTÓW

2. KONSULTACJE Z INSTYTUCJAMI przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku

3. DOKONYWANIE NIEZBĘDNYCH POPRAWEK I UZUPEŁNIEŃ (w razie potrzeby)

4. POMOC PRZY ZAWIERANIU UMÓW z instytucjami przyznającymi dotacje

ETAP V. ROZLICZENIE PROJEKTU UE

1. PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI- przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (m.in.: raporty techniczne i finansowe)

2. WSPÓŁPRACA Z PODWYKONAWCAMI INWESTYCJI w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dotację

3. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

4. PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

5. MONITOROWANIE I KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU

6. DORADZTWO W TRAKCIE WDRAŻANIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

Przeznaczone dla Polski fundusze europejskie do wykorzystania w perspektywie finansowej 2021 – 2027 wynoszą około 76 miliardów euro. Głównym celem przyznanego wsparcia jest promowanie innowacyjności oraz działań prośrodowiskowych. Pozyskiwanie funduszy unijnych, tak jak to miało miejsce we wcześniejszych latach, wymaga znajomości prawa UE i umiejętności analizy zapisów regulaminów naborów, w tym kryteriów oceny projektów. Warto więc zaufać doradcom, by zwiększyć szansę na otrzymanie środków.

Pozyskiwanie funduszy unijnych: wiele etapów i jeden cel

Pozyskując fundusze unijne, można zrealizować nawet kosztowne plany inwestycyjne. Podmioty, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia, powinny mieć jednak świadomość, że jest to proces wieloetapowy. Ponadto, pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych wymaga dużej wiedzy na temat zasad obowiązujących w ramach poszczególnych programów, a także umiejętności analizy zapisów regulaminów i kryteriów oceny.

Bez względu na źródło, z jakiego będą pozyskiwane fundusze unijne – podstawą jest określenie głównego celu inwestycji, wynikającego z potrzeb przedsiębiorstwa czy organizacji. Jest to punkt wyjścia do weryfikacji dostępnych źródeł wsparcia unijnego.

Pozyskiwanie funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2021 – 2027 odbywa się w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz nowo wprowadzonych: Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW), Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS), Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC).

Priorytetem jest udzielanie wsparcia tym podmiotom, które pozyskują środki finansowe z funduszy unijnych w celu:

  • wdrażania rozwiązań przyjaznych dla środowiska;
  • prowadzenie prac badawczych, które dążą do innowacyjności i rozwoju dotychczas prowadzonej działalności;
  • informatyzacji;
  • rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne.

Dla skutecznego pozyskiwania dotacji unijnych nie wystarczy jednak samo określenie celu i wybór odpowiedniego działania w ramach programów UE. Konieczne jest przygotowanie projektu, opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami i złożenie kompletnej dokumentacji w terminie przewidzianym harmonogramem naboru. Pamiętać o tym należy zarówno podczas pozyskiwania dotacji unijnych dla firm, jak i dla organizacji, czy jednostek samorządu terytorialnego.

Fundusze unijne dla małych firm: jak skutecznie je pozyskać?

W perspektywie finansowej 2021 – 2027 ważnymi beneficjentami wsparcia są przedsiębiorcy (zarówno rozpoczynający działalność, jak i ci, którzy chcą rozwinąć tę dotychczas prowadzoną). 

Umożliwienie pozyskiwania funduszy unijnych dla małych firm ma na celu przede wszystkim wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących zarówno na rynku polskim, jak i za granicą. Podstawą ubiegania się o dotację jest dobrze przygotowana dokumentacja projektowa, uwzględniająca priorytetowe obszary wsparcia. 

Aby pozyskiwanie funduszy unijnych dla małych firm było skuteczne, przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej należy uwzględnić w szczególności:

  • kryteria formalne, umożliwiające ubieganie się o środki (np. typy wnioskodawców, kwalifikowalność typu projektu);
  • kryteria merytoryczne, umożliwiające otrzymanie dużej liczby punktów i tym samym dofinansowania;
  • termin złożenie wniosku o dofinansowanie;
  • formę złożenia wniosku o dofinansowanie (wyłącznie w formie elektronicznej lub dodatkowo w wersji papierowej).

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych w A1Europe – ta krakowska firma zrobi to za Ciebie ! 

Staranie się o dotację z funduszy europejskich jest procesem czasochłonnym i wieloetapowym. Wymaga przy tym dobrej znajomości prawa i umiejętności analizowania zapisów dokumentacji konkursowej.

W pozyskiwaniu funduszy unijnych w Krakowie i na terenie województwa małopolskiego specjalizuje się firma doradcza A1 Europe. Przedsiębiorca, który chce rozwinąć swój biznes, może otrzymać wsparcie już na etapie na analizy projektu, a także podczas sporządzanie i kompletowania dokumentacji aplikacyjnej.

Pozyskując fundusze unijne, krakowskie i małopolskie firmy mogą liczyć także na doradztwo Unijne w zakresie dostosowania projektu do wymogów wybranego naboru. Wszystko po to, by zwiększyć szansę na uzyskanie jak największej liczby punktów i otrzymanie dotacji.

Warto przy tym podkreślić, że współpraca z A1 Europe przy pozyskiwaniu dotacji unijnych w Krakowie opiera się na zasadzie success fee. Oznacza to, że pełne wynagrodzenie za doradztwo przedsiębiorca opłaca, dopiero gdy otrzyma informację o wybraniu jego inwestycji do dofinansowania.

Skontaktuj się z nami