Dotacje Unijne dla nowych firm

Dotacje unijne dla firm stanowią bezzwrotne wsparcie finansowe, które jest pomocne szczególnie na początku prowadzenia własnej firmy. O dofinansowania unijne dla nowych firm można starać się z kilku źródeł, zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych programów. Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dotacje dla nowych firm głównie ze środków publicznych, które pochodzą z budżetu danego państwa, Unii Europejskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych funduszy celowych. 

Przykładem są dotacje z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej czy dotacje na dofinansowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Plusem pozyskania dotacji z Urzędu pracy jest często brak wymogu posiadania wkładu własnego. Jednak dla każdego województwa są inne określone budżety na dotacje. Co do kwoty dotacji, stosuje się zasadę, że maksymalną kwotą dotacji jest sześciokrotność uśrednionego wynagrodzenia z sektora przedsiębiorstw. 

Programy powstałe w ramach środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej dają spore możliwości pozyskania dofinansowania dla nowych firm. Ponadto powstałe przedsiębiorstwa w ramach tych środków mogą skorzystać ze szkoleń czy porad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Przykład stanowi program Polska Wschodnia, a dokładniej poddziałanie 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów” oraz 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. 

Dotacje unijne dla nowych firm można było także pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje dotację na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, z której skorzystać mogą rolnicy, ich małżonkowi lub domownicy rolnika.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Jeśli planujesz założyć firmę, która będzie się na przykład specjalizowała w innowacyjnych technologiach, będzie oparta o nowatorskie pomysły, możesz skorzystać z tradycyjnych funduszy na otwarcie działalności gospodarczej. Źródła dofinansowania można szukać w programach takich jak POIR (w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 będzie to program FENG- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) oraz z innych programów regionalnych, np. Polska Wschodnia. W przypadku POIR/FENG realizowane będą programy akceleracyjne dla startupów. Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej można pozyskać również z platform startowych prowadzonych przez ośrodki innowacji, a następnie będzie można uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności.

Dotacje unijne na założenie firmy

Dotacje unijne na założenie własnej działalności gospodarczej pozyskać można z Programu Wiedza Edukacja Rozwój lub z Regionalnych Programów Operacyjnych w każdym województwie (zasady otrzymania dofinansowania są różne w każdym województwie, w tym kwoty i terminy). Dotacje przeznaczyć można na założenie firmy, doradztwo i szkolenia niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotacje unijne na założenie firmy można również uzyskać w formie pożyczki w programie realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego- jest to pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej. „Wsparcie w starcie” skierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, którzy szukają pracy, do zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych szukających pracy. Ze wsparcia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, niepubliczne przedszkola i szkoły oraz producenci rolni. Żłobki, kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne mogą wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy związanego z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych.

Programów, z których można otrzymać dotacje unijne na założenie swojego biznesu, jest kilka. Warto zapoznać się z nimi i przeanalizować najkorzystniejsze rozwiązanie dla siebie.

Skontaktuj się z nami