Ulgi podatkowe

Ulgi w 2022 roku dla firm wdrażających innowacje- Nowy Ład

Od zbliżającego się 2022 roku, w związku z programem Nowy Ład nastąpią duże zmiany dla przedsiębiorców. Wprowadzone zostaną nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców.

Firmy, które inwestują w swój rozwój, będą mogły skorzystać z ulg podatkowych:

1. Ulga na prototyp,
2. Ulga na robotyzację,
3. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników,
4. Łączne stosowanie ulg B+R i IP Box oraz rozszerzenie ulgi B+R,
5. Ulga na rozwój i ekspansję,
6. Ulga na IPO- Pierwsza oferta publiczna,
7. Ulga na konsolidację,
8. Ulga na działania CSR- społeczną odpowiedzialność biznesu.

1. Ulga na prototyp- nowość dla firm, które opracowują nowe produkty

Ulga na prototyp dotyczy uruchomienia produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu, który powstał w wyniku prac badawczo-rozwojowych (prac B+R) prowadzonych przez przedsiębiorcę.
Wspiera ona koszty poniesione na etapie testowania nowego produktu, przed rozpoczęciem produkcji na masową skalę i przed sprzedażą. Ulgę będzie można zastosować zarówno w najbardziej zaawansowanych innowacjach jak i wystarczy, że produkt będzie nowością w skali firmy i że dzięki niemu przedsiębiorca rozwinie swoją ofertę i zdobędzie nowe rynki zbytu. Z ulgi na prototyp mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L),
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może jednak w danym roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu.
Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty produkcji próbnej nowego produktu lub koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu.
Jeżeli przedsiębiorca poniósł w tym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, to odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – może dokonać w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

2. Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które chcą zastosować roboty przemysłowe, żeby usprawnić produkcję. Ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym.
Uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku.

Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022.

Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L),
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Ulgę można rozliczyć w kolejnych 6 latach podatkowych, w których przedsiębiorca skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi, jeżeli w danym roku podatkowym:

 • przedsiębiorca poniósł stratę albo
 • dochód jest niższy od kwoty przysługującego odliczenia.

3. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Polegać ona będzie na możliwości pomniejszenia zaliczek na PIT od dochodów pracowników, którzy są zaangażowani w prace B+R, jeżeli pozostaje nierozliczona ulga B+R. Pracownicy muszą wykazywać min. 50% zaangażowania miesięcznego wymiaru pracy w prace B+R.
Jeśli w danym roku przedsiębiorca nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B R), ponieważ:

 • w danym roku podatkowym poniósł stratę albo
 • wysokość przysługującej mu ulgi przekraczała wysokość osiągniętego dochodu,

to ma możliwość odliczenia kwoty tej ulgi od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników. Jest to ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L),
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulgi nie mogą stosować podatnicy, którzy korzystają z prawa do zwrotu gotówkowego uregulowanego w uldze B+R.
W przypadku utraty prawa do ulgi przedsiębiorca musi zwrócić jej wartość. Może tak się stać, jeśli błędnie ją zastosował (na przykład skorzystał ze zwrotu gotówkowego z tytułu ulgi B+R, a następnie skorzystał z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników).

4. Łączne stosowanie ulg B+R i IP Box oraz rozszerzenie ulgi B+R

Od 2022 roku przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane do ulgi B+R, będzie mógł stosować obie ulgi jednocześnie.

Ulga B+R

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Wysokość odliczenia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz od tego, czy firma ma status centrum badawczo-rozwojowego.

Ulga na działalność badawczo – rozwojową jest ulgą podatkową odliczaną od PIT lub CIT. Skorzystanie z tej ulgi pozwala przedsiębiorstwom obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę wydatkowaną na cele B+R. Wśród kosztów kwalifikowalnych w ramach ww. ulgi należy wymienić przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace badawczo – rozwojowe, zakup materiałów i surowców, zakup badań, ekspertyz i innych usług badawczych oraz wydatki poniesione na korzystanie z aparatury wykorzystywanej w działalności B+R. 
Co ważne, ulgę B+R można łączyć z dotacjami, co jeszcze bardziej zwiększa opłacalność realizacji projektu unijnego. W tym przypadku kosztem kwalifikowalnym przedstawianym do ulgi jest wkład własny w projekcie, czyli koszty badań i prac rozwojowych pomniejszone o kwotę dotacji. 
Każda firma korzystająca z ulgi B+R musi pamiętać o prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej realizację prac B+R i uzasadniającej poniesione koszty.

Od 2022 r. proponowana zmiana dotyczy podniesienia odpisu kosztów wynagrodzeń do 200% dla:

 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami,
 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących dużymi przedsiębiorcami (z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową),
 • wszystkich podatników w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga IP Box polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (na przykład patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności B+R przedsiębiorcy.

Ulga na B+R oraz IP Box

Ulgi te obecnie są rozłączne i podatnik ma możliwość korzystania wyłączenie z jednej ulgi. Nowa propozycja pozwala połączyć je i zastosować ulgę B+R do dochodu kwalifikowanego do IP Box.

Z ulg B+R i IP Box mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L),
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

5. Ulga na rozwój i ekspansję– NOWOŚĆ

Ulga ta polega na dodatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania, do wysokości dochodu oraz nie więcej niż 1 mln PLN.

Koszty kwalifikowane to:

 • opłaty za uczestnictwo w targach,
 • działania informacyjno – promocyjne,
 • koszty dostosowania opakowań do wymogów kontrahentów,
 • certyfikacja towarów,
 • rejestracja znaków towarowych.

6. Ulga na IPO – Initial Public Offering (Pierwsza oferta publiczna)

Ulga wprowadzona będzie w ramach strategii rozwoju rynku kapitałowego z myślą o firmach i inwestorach indywidualnych.
Firmy chcące wejść na giełdę będą mogły liczyć na nową ulgę podatkową IPO. Przewidziano też ulgę dla inwestorów, którzy zdecydują się na zakup akcji takich przedsiębiorstw.
Ulga na IPO pomoże firmom w podjęciu decyzji o wejściu na giełdę. To skuteczny sposób na znalezienie dodatkowych środków na rozwój. Wejście na giełdę oznacza jednak koszty związane z przekształceniem organizacji, opracowaniem oferty czy działaniami marketingowymi. Takie wydatki zostaną wliczone w koszty w 150%. 
Obejmie ona koszty dotyczące przygotowania, przekształcenia organizacji, przygotowania oferty, działań marketingowych, sporządzenia prospektu emisyjnego, a także opłat notarialnych, sądowych, skarbowych czy giełdowych.
Z ulgi można skorzystać tylko raz, jest ona bowiem skierowana do spółek nienotowanych wcześniej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

7. Ulga na konsolidację

Jest to ulga dla podatników CIT, którzy planują rozwój biznesu poprzez akwizycję spółek polskich lub zagranicznych. Założeniem ulgi jest przyznanie niektórym podatnikom CIT prawa do odliczenia wydatków na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach.
Ulga skierowana jest do podatników CIT, ale tylko tych którzy są przedsiębiorcami i którzy będą uzyskiwać przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Roczna wysokość odliczenia będzie ograniczona limitem 250 000 zł.

8. Ulga na działanie CSR- społeczną odpowiedzialność biznesu

Ulga CSR- Corporate Social Responsibility umożliwi odliczenie w podatku dochodowym dla sponsorów, który zainwestują w Polsce w cele ważne społecznie, np. kulturę, sport czy naukę- wspieranie działalności w tych obszarach stanie się bardziej atrakcyjne. Założeniem jest, aby te podmioty uzyskały dodatkowe środki na prowadzoną działalność. 

Ulga na CSR ma zachęcić potencjalnych sponsorów do inwestycji w polskie podmioty działające w strefie sportu, kultury i nauki. Inwestorzy, zarówno polscy jak i zagraniczni, zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na wskazane obszary działalności, czyli dzięki dodatkowej preferencji łącznie będzie można rozliczyć 150% poniesionego kosztu. Ulga na CSR będzie obowiązywać bez dolnych i górnych granic.