Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - RPO Śląskie 3.3

Działanie 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”

 

Aktualnie brak naborów.

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

W ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz - wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług
w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu
o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK
.

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się z poniższe modele:

 • B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
 • B2C  Business to Consumer, model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.
 • B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
 • C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

 

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
   

Środki przeznaczone na wsparcie w ramach zaplanowanego konkursu:

 • 15,200 mln EUR.
   

Minimalna wysokość dotacji:

 • 50 tys. PLN.
   

Maksymalna wysokość dotacji:

 • 500 tys. PLN.
   

Maksymalna intensywność pomocy:

 • W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:
  • do 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorców,
  • do 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
 • Pomoc udzielana na wsparcie innowacyjności i innowacji procesowych: do 50% kosztów kwalifikowalnych;
 • Pomoc udzielana na usługi doradcze i udział w targach: do 50% kosztów kwalifikowalnych;
 • Pomoc de minimis: do 50% kosztów kwalifikowalnych.


Koszty kwalifikowalne:

 • koszty nabycia nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta;
 • koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej
 • i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzo-nych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora;
 • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu;
 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych - w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze w zakresie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie;
 • koszty personelu (umowa cywilno-prawna), w przypadku personelu zaangażowanego w wytworzenie środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej,
 • koszty szkoleń związanych z realizacją projektu w zakresie rozwoju produktów i usług w oparciu o TIK, w tym m.in. szkolenia pracowników korzystających z produktu projektu, szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektu, szkolenia dla użytkowników oprogramowania i sprzętu – wydatki kwalifikowalne w wysokości do 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;
 • pozostałe koszty kwalifikowalne – koszty usług informatycznych związanych
 • z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej, usług związanych z kolokacją, konfiguracją, parametryzacją, skalowaniem, optymalizacją systemu, hostingiem.

Warunkiem kwalifikowalności powyższych wydatków (szkolenia) jest ich poniesienie w okresie realizacji projektu, natomiast rozliczenie może nastąpić jedynie w ramach wniosku o płatność końcową na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij