Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - RPO Małopolska 1.2.3

 •  

Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”

Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”
 

 

Termin naboru wniosków: 

 • Konkurs zakończony​

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 

 • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych,
 • Duży bon na innowacje – do 200 000 PLN wydatków kwalifikowanych.

 

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

1. Usług badawczo-rozwojowych:

 • usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • usługi w zakresie wzornictwa.

2. Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących:

 • usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
 • usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
 • usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
 • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

 

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 4 493 457,65 PLN

​Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 85%

​Minimalny wkład własny Wnioskodawcy:

 • 15%

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu:

 • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN,
 • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 000 PLN.

 

 

Dodatkowe informacje:

 • W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty służące wzmacnianiu współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu i polegające na zapewnieniu podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie.
 • Pomoc udzielana w formule bonów na innowacje prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym. Z uwagi na charakter wsparcia nie przewiduje się realizacji projektów w formie partnerstwa. 
  Wsparcie może zostać przeznaczone w szczególności na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych.

 • Katalog usług badawczo-rozwojowych kwalifikowanych zarówno w ramach małego jak i dużego bonu na innowacje obejmuje:

​Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące:

- badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, prowadzących do opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług;

- prac polegających na zdobywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług;

- opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. 

Typ 2: usługi w zakresie wzornictwa, dotyczące wykonania projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonania projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania.

 

 • Katalog usług proinnowacyjnych obejmuje:

Typ 3: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, zawierającego ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia;

Typ 4: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu;

Typ 5: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

Typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, w zakresie dotyczącym:

a) wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania w zakresie ochrony własności przemysłowej; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji,

b) przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i ich zgłoszenie, usługi obejmują pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia:

    - pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotu własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym (w okresie realizacji projektu);

     - pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Dodatkowo, w ramach projektów dotyczących usług proinnowacyjnych typu 6, dopuszcza się możliwość kwalifikowania opłat związanych ze zgłoszeniem, jako koszty ponoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę/Beneficjenta.
Jednocześnie ze wsparcia w ramach tego typu usług wyłączone są projekty dotyczące zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski. Ze wsparcia wyłączone są również usługi dotyczące realizacji ochrony prawa własności przemysłowej.

 

 • Usługi proinnowacyjne (typ 3-6) są kwalifikowane w ramach małego bonu na innowacje. Usługi te mogą być dodatkowo kwalifikowane w ramach dużego bonu, jednak wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występują łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi (typ 1-2), a każda z usług objętych projektem będzie świadczona przez uprawnionego Wykonawcę i będzie stanowić wydatek kwalifikowany.
 • W ramach bonów na innowacje nie będą kwalifikowane usługi:

           - dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej,

          - dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet              jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

           - dotyczące doradztwa, kwalifikowane w poddziałaniu 3.4.5 RPO WM (Bony na doradztwo).

 

 • Wnioskodawca samodzielnie wybiera Wykonawcę/Wykonawców usługi/usług, którymi mogą być:

Podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo-rozwojowych (Typ 1 i 2) oraz usług proinnowacyjnych (Typ 3, 4, 5, 6):

a) Jednostki naukowe:

     - posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub

     - posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty           naukowe PAN lub instytuty badawcze,

     - Centrum Łukasiewicz,

     - instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego,

c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium,

d) Centra transferu technologii,

e) Spółki celowe.

 

Podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych (Typ 3, 4, 5, 6):

a) Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, tj. podmioty posiadające status ośrodków innowacji akredytowanych w ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących proinnowacyjne usługi na rzecz przedsiębiorstw (tj. ujęte na aktualnej liście akredytowanych ośrodków innowacji, publikowanej przez ministerstwo ds. gospodarki).

 

Podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – (wyłącznie typu 6):

a) kancelarie patentowe

 • Usługi wspierane w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane również przez konsorcja podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.
 • Wybrany Wykonawca/Wykonawcy muszą mieścić się w katalogu podmiotów, które mogą być wykonawcami usługi/usług w ramach poddziałania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Wykonawca/Wykonawcy muszą posiadać potencjał kadrowy i techniczny umożliwiający realizację usługi/usług będących przedmiotem projektu, na dzień składania oferty.
 • Wykonawca w celu zrealizowania usługi może nawiązać współpracę z osobą fizyczną na podstawie dowolnego stosunku zobowiązaniowego pod warunkiem, że osoba ta zostanie wykazana jako potencjał kadrowy Wykonawcy.
 • Projekt musi wykazywać zgodność z co najmniej jednym obszarem regionalnych inteligentnych specjalizacji.
 • Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu jest wykazanie, że realizacja projektu posłuży wdrożeniu przez Wnioskodawcę:

           - innowacji technologicznej: produktowej lub procesowej, bądź

           - innowacji nietechnologicznej (organizacyjnej i/lub marketingowej), wyłącznie w powiązaniu z innowacją technologiczną: produktową lub procesową.

 • We wniosku o dofinansowanie należy wykazać, że rezultat usługi/usług jest możliwy do wdrożenia przez Wnioskodawcę, tj. Wnioskodawca posiada potencjał do samodzielnego wykorzystania efektów projektu. Wnioskodawca musi również opisać, w jaki sposób realizacja projektu służyć będzie wdrożeniu innowacji, a także wybrać właściwy wskaźnik rezultatu bezpośredniego.
 • Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. W szczególnych przypadkach możliwe będzie wydłużenie okresu realizacji projektu, na uzasadniony wniosek Beneficjenta. Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 30 czerwca 2023 r.
 • W przypadku zamówienia, którego wartość netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), nie przekracza 50 000 PLN (np. mały bon na innowacje) oraz zamówienia, którego wartość netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) przekracza 50 000 PLN (np. duży bon na innowacje) Wnioskodawca zobowiązany jest do zastosowania zasady konkurencyjności.
 • Wnioskodawca ma możliwość złożenia więcej niż jednego wniosku w rundzie naboru/konkursie.
 • Wsparcie udzielane w ramach niniejszego konkursu będzie stanowiło pomoc de minimis.
 • Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych.

 

 

Katalog kosztów kwalifikowanych

 

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach poddziałania obejmuje w szczególności: 

a) wydatki na zakup usług badawczo-rozwojowych i proinnowacyjnych, kwalifikowanych w ramach poddziałania

 • wydatki na zakup usług w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • wydatki na zakup usług w zakresie wzornictwa,
 • wydatki na zakup usług w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych,
 • wydatki na zakup usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab),
 • wydatki na zakup usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,
 • wydatki na zakup usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych; dodatkowo, w ramach projektów dotyczących usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej dopuszcza się możliwość kwalifikowania opłat związanych ze zgłoszeniem w celu uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej, jako koszty ponoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę/Beneficjenta.

 

Typ projektu A. Infrastruktura instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji

 

1. wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z uwzględnieniem następujących zasad i ograniczeń:

 • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, środków trwałych, urządzeń i innych składników wyposażenia wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia – w odniesieniu do infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym aparatury badawczej i/lub innego typu infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych.
  Infrastruktura należąca do tych kategorii musi stanowić co najmniej 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, środków trwałych, urządzeń i innych składników wyposażenia wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia w zakresie infrastruktury dotyczącej przestrzeni o charakterze biurowym, tj. przestrzeni obejmującej samodzielne lokale biurowe, przestrzeń co-workingową lub sale konferencyjne, przeznaczonej na działalność gospodarczą, bezpośrednio powiązaną z zasadniczą działalnością danego ośrodka innowacji w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju innowacji i przedsiębiorczości.
  Infrastruktura należąca do tej kategorii jest kwalifikowana do wysokości 30% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, środków trwałych, urządzeń i innych składników wyposażenia wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia w zakresie pozostałej infrastruktury, w tym infrastruktury towarzyszącej (np. pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia socjalne, ciągi komunikacyjne), nie przeznaczonej bezpośrednio do działalności badawczo-rozwojowej i/lub proinnowacyjnej i nie będącej przestrzenią biurową przeznaczoną do działalności gospodarczej.
  Infrastruktura należąca do tej kategorii jest kwalifikowana z uwzględnieniem powyższych limitów, dotyczących infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz infrastruktury dotyczącej przestrzeni o charakterze biurowym.
 • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

           - będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym prowadzony jest projekt,

           - będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

           - będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,

           - będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro-, małego lub                           średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata.
                W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych                          projektu.

 • koszty budynków i gruntów, w tym wydatki na zakup nieruchomości niezabudowanej oraz wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej, na zasadach określonych w podrozdziale 7.3 Wytycznych, z zastrzeżeniem, że dzierżawa / najem gruntów i budynków musi trwać przez okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez okres co najmniej 3 lat,
 • koszty dzierżawy / najmu instalacji lub maszyn muszą mieć formę leasingu finansowego i obejmować zakup aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.

 

2. wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz koszty pośrednie w wysokości 1,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Typ projektu B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy

 

1. wydatki związane z przygotowaniem, rozwijaniem i promocją oferty oraz świadczeniem na rzecz przedsiębiorstw usług proinnowacyjnych objętych zakresem projektu: 

 • wydatki na zakup specjalistycznych analiz, ekspertyz, badań rynkowych, niezbędnych do przygotowania i rozwijania oferty oraz świadczenia usług objętych zakresem projektu,
 • wydatki na zakup lub pokrycie kosztów uzyskania dostępu do specjalistycznych danych, baz danych, publikacji niezbędnych do przygotowania i rozwijania oferty oraz świadczenia usług objętych zakresem projektu,
 • wydatki związane z organizacją krajowych i zagranicznych podróży służbowych, w związku z realizacją projektu, w tym wydatki w zakresie transportu, zakwaterowania, wyżywienia i diet,
 • wydatki służące rozwijaniu potencjału kadr B+R związane z udziałem w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych personelu zaangażowanego w merytoryczną realizację projektu – w obszarze powiązanym z dziedziną świadczonych usług oraz w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji projektu (cross-financing), 
 • wydatki na zakup środków trwałych mogą być kwalifikowane wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres w którym były wykorzystywane na rzecz projektu,
 • wydatki związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi oferty usług objętych zakresem projektu, ukierunkowane bezpośrednio na odbiorców tej oferty, w tym:

           - koszty utworzenia i/lub rozbudowy platformy / strony internetowej projektu,

           - koszty organizacji spotkań, warsztatów, konferencji,

           - koszty przygotowania oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych,

           - koszty przygotowania oraz realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych, w tym medialnych.

2. wydatki związane z wynagrodzeniem personelu zaangażowanego w merytoryczną realizację projektu.

3.  koszty pośrednie w wysokości 20% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu.

 


 

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij