Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - RPO Małopolska 1.2.3

Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”

Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”
 

Termin naboru wniosków: 30 kwietnia - 2 października 2018 r.

 

Nabór podzielony jest na rundy:

- I runda: 30 kwietnia 2018 r. – 31 maja 2018 r.

- II runda: 1 czerwca 2018 r. – 30 czerwca 2018 r.

- III runda: 1 lipca 2018 r. – 31 lipca 2018 r.

- IV runda: 1 sierpnia 2018 r. – 31 sierpnia 2018 r.

- V runda: 1 września 2018 r. – 2 października 2018 r.


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • projekty służące wzmacnianiu współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu i polegające na zapewnieniu podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie.
 • Wsparcie może zostać przeznaczone w szczególności na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych

 

 

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 15 976 278,00 PLN.
   

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych:

 • mały bon na innowacje – do 50 000 PLN,
 • duży bon na innowacje – do 100 000 PLN.
   

Maksymalna intensywność pomocy:

 • do 90% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach tego poddziałania,
 • do 80% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach tego poddziałania,
 • do 70% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania .


Katalog usług badawczo-rozwojowych:

kwalifikowanych zarówno w ramach małego jak i dużego bonu na innowacje obejmuje:

Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące:

 • badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, prowadzących do opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług;
 • prac polegających na zdobywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług;
 • opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony;

Typ 2: usługi w zakresie wzornictwa, dotyczące wykonania projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonania projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania.


Katalog usług proinnowacyjnych

kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:

Typ 3: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, zawierającego ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia;

Typ 4: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu;

Typ 5: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

Typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, w zakresie dotyczącym:

 1. wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania w zakresie ochrony własności przemysłowej; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji,

 2. przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i ich zgłoszenie, usługi obejmują pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia:
  - pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotu własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym (w okresie realizacji projektu);

- pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Dodatkowo, w ramach projektów dotyczących usług proinnowacyjnych typu 6, dopuszcza się możliwość kwalifikowania opłat związanych ze zgłoszeniem, jako koszty ponoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę/Beneficjenta.

 • Usługi proinnowacyjne (typ 3-6) są kwalifikowane w ramach małego bon na innowacje. Usługi te mogą być dodatkowo kwalifikowane w ramach dużego bonu, jednak wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występują łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi (typ 1-2), a każda z usług objętych projektem będzie świadczona przez uprawnionego Wykonawcę i będzie stanowić wydatek kwalifikowany.
 • W ramach bonów na innowacje mogą być kwalifikowane usługi przewidujące podwyższenie poziomu gotowości technologicznej do poziomu IX (technology readiness levels – TRL), tj. sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

Wykonawcą zakupionych usług, może być:

Podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo rozwojowych, o których mowa powyżej -Typ 1 i 2 oraz usług proinnowacyjnych - Typ 3, 4, 5, 6:

 • Jednostki naukowe,
 • Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo- rozwojowego,
 • Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium,
 • Centra transferu technologii,
 • Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji.

Podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – o których mowa powyżej- Typ 3, 4, 5, 6:

 • Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji.

Podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – wyłącznie typu 6:

 • kancelarie patentowe.
   

Katalog kosztów kwalifikowanych:

W zakresie typu projektu A. Mały bon na innowacje i B. Duży bon na innowacje:

 • wydatki na zakup usług w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • wydatki na zakup usług w zakresie wzornictwa.

W zakresie typu projektu A. Mały bon lub w zakresie typu projektu B. Duży bon – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa:

 • wydatki na zakup usług w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych,
 • wydatki na zakup usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab),
 • wydatki na zakup usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,
 • wydatki na zakup usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.
 • Pomoc udzielana w formule bonów na innowacje prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nie technologicznym.
 • Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu jest wykazanie, że realizacja projektu posłuży wdrożeniu przez Wnioskodawcę:

a) innowacji technologicznej: produktowej lub procesowej, bądź

b) innowacji nietechnologicznej (organizacyjnej i/lub marketingowej), wyłącznie w powiązaniu z innowacją technologiczną: produktową lub procesową.

 • Wnioskodawca ma możliwość złożenia więcej niż jednego wniosku w niniejszym konkursie/rundzie naboru. Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie ulega obniżeniu wraz z każdym kolejnym złożonym wnioskiem o dofinansowanie (zarejestrowanym w systemie e-rpo). Decyduje data złożenia wniosku.

Ograniczenia:

 • Nie przewiduje się realizacji projektów w formie partnerstwa.
 • Wsparciu podlegają wyłącznie projekty realizowane na terenie województwa małopolskiego.
 • W przypadku zamówienia, którego wartość netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), nie przekracza 50 000 PLN (np. mały bon na innowacje), istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego. Należy dołączyć do wniosku treść zapytania ofertowego, wybraną ofertę oraz potwierdzenie upublicznienia.
 • W przypadku zamówienia, którego wartość netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) przekracza 50 000 PLN (np. duży bon na innowacje) istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez: upublicznienie zapytania ofertowego, sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokumentującego wybór najkorzystniejszej spośród złożonych ofert.
 • W ramach bonów na innowacje nie będą kwalifikowane usługi:

a) dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej,

b) dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

c) dotyczące doradztwa, kwalifikowane w poddziałaniu 3.4.5 RPO WM

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij