Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - RPO Małopolska 1.2.3

Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”

Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”

Typ projektu C- Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem
 

 

Termin naboru wniosków: 

 • 30.04.2021 – 27.07.2021
  Konkurs jest podzielony na 3 rundy.

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zapewniające realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania obejmujące:

 • Komponent badawczo-rozwojowy, który obejmuje realizację usługi B+R albo usługi B+R i proinnowacyjnej (w tym przygotowanie do wdrożenia). Wsparcie przeznaczone jest na zakup usług polegających na opracowaniu dla MŚP nowych lub ulepszonych produktów (wyrobów, usług) lub zmian procesowych oraz
 • Komponent wdrożeniowy, który obejmuje wdrożenie wyników komponentu B+R projektu do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania/rozwiązań opracowanych w ramach komponentu B+R. Celem tego komponentu powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów. Powyższe nie wyklucza możliwości wdrożenia wyników komponentu B+R projektu także w dodatkowej formie np. poprzez udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do utworu będącego rezultatem komponentu B+R.

 

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 30 992 686,43 zł

 

W odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi nie więcej niż:

1) mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,

2) średnie przedsiębiorstwa – 55%.

 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny w przypadku pomocy de minimis wynosi nie mniej niż 15%.

W ramach niniejszego konkursu przewidziano 1 typ projektu, zgodnie z SzOOP: typ projektu C. bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że wartość wydatków kwalifikowanych dotyczących komponentu wdrożeniowego projektu stanowi poniżej 50% całkowitych wydatków.

 

Dodatkowe informacje:

 

 • Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu jest wykazanie, że realizacja projektu posłuży wdrożeniu przez Wnioskodawcę:

a) innowacji technologicznej: produktowej lub procesowej, bądź

b) innowacji nietechnologicznej (organizacyjnej i/lub marketingowej), wyłącznie w powiązaniu z innowacją technologiczną.

 • We wniosku o dofinansowanie należy wykazać że rezultat usługi/usług jest możliwy do wdrożenia przez Wnioskodawcę, tj. Wnioskodawca posiada potencjał do realizacji projektu oraz wdrożenia rezultatów usługi/usług. Wnioskodawca musi również opisać formę wdrożenia wyników komponentu B+R projektu do własnej działalności gospodarczej.
 • Rezultaty projektu (produkt, usługa, technologia) muszą charakteryzować się nowością, co najmniej w skali danego przedsiębiorstwa.
 • Pomoc może mieć charakter regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy de minimis.
 • Pomoc udzielana w formule bonów na innowacje prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym. 
 • Z uwagi na charakter wsparcia nie przewiduje się realizacji projektów w formie partnerstwa.
 • Wsparciu podlegają wyłącznie projekty realizowane na terenie województwa małopolskiego.
 • Katalog usług badawczo-rozwojowych kwalifikowanych w ramach komponentu B+R projektu obejmuje:

Typ 1: usługi w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu;

Typ 2: usługi w zakresie wzornictwa polegające na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonaniu projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania.

 • Katalog usług proinnowacyjnych (element fakultatywny, kwalifikowany wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występuje łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi typu 1-2): 

Typ 3: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu;

Typ 4: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

Typ 5: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, w zakresie dotyczącym:

a) wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania w zakresie ochrony własności przemysłowej; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji;

b) przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i ich zgłoszenie: usługi obejmują pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia lub do zgłoszenia:

- pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotu własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym (w okresie realizacji projektu);

- pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

 

W ramach jednego projektu dopuszczalny jest zakup usług, od więcej niż jednego Wykonawcy.

 • W ramach komponentu badawczo-rozwojowego nie będą kwalifikowane usługi:

a) dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej;

b) dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń;

c) dotyczące doradztwa, kwalifikowane w poddziałaniu 3.4.5 RPO WM.

 • Wnioskodawca samodzielnie wybiera Wykonawcę/Wykonawców usługi/usług, którymi mogą być:

1) Podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo-rozwojowych, o których mowa w ust. 6 Typ 1 i 2 oraz usług proinnowacyjnych, o których mowa w ust. 7 Typ 3, 4, 5:

a) Jednostki naukowe,

b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego,

c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium,

d) Centra transferu technologii,

e) Spółki celowe.

2) Podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – o których mowa w ust. 7 Typ 3, 4, 5- Instytucje otoczenia biznesu (IOB).

3) Podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – wyłącznie typu 5- Kancelarie patentowe.

4) Usługi wspierane w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane również przez konsorcja podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

 • W ramach komponentu wdrożeniowego kwalifikowane są wyłącznie wydatki związane z zakupem nowych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych.
 • Projekt musi wykazywać zgodność z co najmniej jednym obszarem regionalnych inteligentnych specjalizacji, określonym w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.
 • Nie mogą otrzymać dofinansowania projekty dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.
 • Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. W szczególnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Beneficjenta możliwe będzie jednokrotne przedłużenie okresu realizacji projektu, o maksymalnie 12 miesięcy. Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 30 czerwca 2023 r.
 • W przypadku, gdy planowane do nabycia w ramach komponentu wdrożeniowego aktywa tj. nowe środki trwałe, wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia i/lub wartości niematerialne i prawne będą wykorzystywane nie tylko do realizacji celów projektu, za kwalifikowaną można uznać jedynie tą część wydatku, którą jest bezpośrednio powiązana z jego rezultatami.
 • Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

Katalog kosztów kwalifikowanych

 

GRUPA WYDATKÓW DOTYCZĄCA REALIZACJI KOMPONENTU B+R PROJEKTU: obejmuje wydatki stanowiące łącznie co najmniej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

 • wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis – wydatki na zakup usług badawczo-rozwojowych i proinnowacyjnych, kwalifikowanych w ramach poddziałania:

a) wydatki w zakresie usług badawczo-rozwojowych:

- wydatki na zakup usług w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

- wydatki na zakup usług w zakresie wzornictwa.

b) wydatki w zakresie usług proinnowacyjnych (jako element fakultatywny, kwalifikowany wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występuje łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi):

- wydatki na zakup usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab),

- wydatki na zakup usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,

- wydatki na zakup usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych; dodatkowo, w ramach projektów dotyczących usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej dopuszcza się możliwość kwalifikowania opłat związanych ze zgłoszeniem w celu uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej, jako koszty ponoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę/Beneficjenta.

 

GRUPA WYDATKÓW DOTYCZĄCA REALIZACJI KOMPONENTU WDROŻENIOWEGO PROJEKTU – obejmuje wydatki stanowiące łącznie poniżej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

 • wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej – wydatki obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym:

a) wydatki na zakup nowych środków trwałych, wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia,

b) wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

- będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym prowadzony jest projekt,

- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

- będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,

- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie (MŚP) przez co najmniej 3 lata od zakończenia realizacji projektu.

 

Udostępnij