Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - POIR 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”

Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

 

Termin naboru wniosków: 8 czerwca 2017 r. - 8 lutego 2018 r.

I etap – od 8 czerwca do 8 sierpnia 2017 roku;

II etap – od 9 sierpnia do 9 października 2017 roku;

III etap – od 10 października do 10 grudnia 2017 roku;

IV etap – od 11 grudnia 2017 r. do 8 lutego 2018 roku.

 

Termin rozpoczęcia nowego naboru: 22 marca - 22 listopada 2018 r.

Termin rozpoczęcia nowego naboru: 17 kwietnia 2018 r. - 4 stycznia 2019 r.

Konkurs będzie podzielony na rundy.
 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • realizacja projektów obejmujących zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
 • Projekt może dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi dotyczącej innowacji nie technologicznej (innowacji organizacyjnej i/lub marketingowej), jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

 


Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie firmy.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 6 323 256 PLN
 • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 58 676 744 PLN
 • ŁĄCZNIE: 65 mln PLN.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 60 tys. PLN.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

 • 400 tys. PLN.


Maksymalna intensywność pomocy:

 • do 85%,

 

Pomoc de minimis:

 • udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis (w rolnictwie i rybołówstwie) otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych (z różnych źródeł i w różnych formach) nie przekroczy kwoty 200 tys. EUR dla jednego przedsiębiorcy,
 • natomiast w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów: 100 tys. EUR.


Katalog kosztów kwalifikowalnych:

 • usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego;
 • usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o których mowa w pkt powyżej, (koszt usługi nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu)
 • materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt pierwszym, (koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu)

Wykonawca usługi, o której mowa w konkursie to są jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij