Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - POIR 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”

Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

 

Termin naboru wniosków: 20.03.2019 - 30.09.2020 - komponent usługowy- termin naboru zakończony

                                         17.04.2019 - 30.12.2020 - komponent inwestycyjny- termin naboru zakończony

KOMPONENT USŁUGOWY:

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
   • realizacja projektów obejmujących zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
   • Projekt może dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej (innowacji organizacyjnej i/lub marketingowej), jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
 
Beneficjenci:
   • mikro-, małe i średnie firmy.
 
Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:
 
5 000 000,00 PLN
zlokalizowanych w województwie mazowieckim  486 404,00 PLN
zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie 4 513 596,00 PLN
 
50 000 000,00 PLN
zlokalizowanych w województwie mazowieckim  4 864 043,00 PLN
zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie 45 135 957,00 PLN
 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:
60 000,00 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu:
400 000,00 PLN
 
Maksymalna intensywność pomocy:
85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie w ramach działania jest wypłacane w formie refundacji.
 
Pomoc de minimis:
• udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis (w rolnictwie i rybołówstwie) otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych (z różnych źródeł i w różnych formach) nie przekroczy kwoty 200 tys. EUR dla jednego przedsiębiorcy,
• natomiast w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów: 100 tys. EUR.
 
Katalog kosztów kwalifikowalnych:
   • usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego;
   • usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o których mowa w pkt powyżej, (koszt usługi nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu);
   • materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt pierwszym, (koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu).
Wykonawca usługi, o której mowa w konkursie to są jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; 
   • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
   • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
   • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • Polska Akademia Umiejętności;
   • inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
   • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
   • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
   • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30  maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
   • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

 

KOMPONENT INWESTYCYJNY:

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji produktowych (nowy lub znacząco ulepszony wyrób, usługa, technologia lub nowy projekt wzorniczy) nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi), opracowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP w etapie usługowym.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:
   • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową,
   • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
 
Beneficjenci:
   • mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy z sukcesem zakończyli I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
 
Konkurs nr 3
 
20 000 000,00 PLN
zlokalizowanych w województwie mazowieckim
1 945 617,00 PLN
zlokalizowanych w województwach inne niż mazowieckie
18 054 383,00 PLN
 
Konkurs nr 4
 
5 000 000,00 PLN
zlokalizowanych w województwie mazowieckim
486 404,00 PLN
zlokalizowanych w województwach inne niż mazowieckie
4 513 596,00 PLN
 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w I etapie usługowym.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:
800 000,00 zł
Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu.
 
Dodatkowe informacje:
• Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące następujących form inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji związanej z wdrożeniem innowacji opracowanej w ramach etapu usługowego:
   - inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu,
   - inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.
• Wkład własny wynosi minimum 30%.
 
Koszty kwalifikowane:
• Do kosztów kwalifikowanych projektu zalicza się koszty:
1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości,
2. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
    - będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
    - będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
    - będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
    - będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej trzy lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
• W przypadku projektów dotyczących realizacji inwestycji początkowej związanej z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, łączna wartość kosztów kwalifikowalnych musi przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

 

Udostępnij