Dotacja unijne dla firm: gdzie szukać sposobów finansowania własnego biznesu?

Perspektywa finansowa 2021 – 2027 przewiduje aż 159 miliardów euro na inwestycje realizowane przez Polskę. Część tych środków stanowić będą dotacje unijne dla firm. Umowa Partnerstwa ma określić, jaki ich procent zostanie przekazany na realizację projektów wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość. Podobnie jak w latach 2014 – 2020, w nowej perspektywie 2021-2027, najwięcej form finansowania biznesu można spodziewać się ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), oraz wielu ogólnokrajowych, między innymi następca krajowego programu dotacyjnego FENG - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz FEPW - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. 

Dotacje unijne dla firm: jakie firmy mogą skorzystać z dofinansowania?

Choć w nowej perspektywie finansowej znacznie więcej pojawi się form wsparcia zwrotnego (m.in.: kredyty, pożyczki, poręczenia), to nie zabraknie również dotacji unijnych dla firm.

Najwięcej możliwości ich pozyskania mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Głównym tego powodem jest dążenie do wzmocnienia ich konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim.

Szansa na pozyskanie środków z funduszy europejskich jest większa, jeśli projekt realizowany jest w obszarze:

 • projektów badawczych i wdrażania innowacji,
 • rozwoju dotychczasowej działalności,
 • informatyzacji,
 • internacjonalizacji (ekspansji na rynki zagraniczne),
 • wdrażania ekologicznych rozwiązań.

Również duże przedsiębiorstwa mają możliwości ubiegania się o bezzwrotne wsparcie. W ramach ogłaszanych naborów mogą one pozyskać dofinansowanie na realizację projektów badawczych, tworzenie infrastruktury do badań oraz wdrażanie rozwiązań ekologicznych.

Dotacje unijne dla firm można pozyskać z RPO właściwego dla województwa, w którym firma prowadzi działalność, FENG, a w przypadku przedsiębiorstw z województw zlokalizowanych na wschodniej ścianie Polski (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) wsparcia udziela także FEPW.

Dotacje unijne dla firm szansą na rozwój przedsiębiorstwa

Firmy, które pragną się rozwijać, mają możliwość aplikowania o środki finansowe w terminie naboru wniosków. W zależności od źródła finansowania może być konieczne złożenie wniosku z załącznikami i harmonogramem realizacji inwestycji albo z dodatkowym, obszernym studium wykonalności inwestycji, które uzasadni celowość i szansę powodzenia projektu.

Dotacje unijne dla firm mogą pozyskać przede wszystkim te mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które planują realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Są to wszystkie te działania, których efektem jest:

 • opracowanie prototypu, linii pilotażowych czy przeprowadzenie symulacji wirtualnych,
 • wykonanie udoskonalających prototyp testów, walidacji, demonstracji i pilotaży,
 • wdrożenie wyników prac badawczych do działalności przedsiębiorstwa.

W efekcie realizacji tak zaplanowanych prac firma jest w stanie konkurować z innymi podmiotami tak krajowymi, jak i zagranicznymi.

W celu budowania konkurencyjności rynkowej dotacje unijne dla firm mogą być również wykorzystane na zakup nowych urządzeń, sprzętu czy rozbudowy już istniejącej infrastruktury. Jest to szczególnie korzystne dla startupów technologicznych, które dopiero zaczynają działalność i wprowadzają innowacyjne rozwiązania procesowe lub produktowe  – całkowicie nowe lub znacząco ulepszone produkty i usługi.

Dofinansowanie mogą pozyskać firmy, które chcą rozszerzyć swoją dotychczasową działalność o nowe wirtualne usługi lub przenieść działalność do Internetu. Dzięki bezzwrotnemu wsparciu możliwe jest m.in.: utworzenie portalu e-usługowego, rozwój handlu elektronicznego czy wprowadzenie nowoczesnych systemów zarządzania.

Dotacje unijne dla firm to także cenne źródło wsparcia w procesie internacjonalizacji, czyli rozszerzania działalności krajowej o rynki zagraniczne. Dofinansowanie może wówczas pokryć m.in. udział w wydarzeniach promujących biznes. Dzięki temu zwiększa się konkurencyjność rodzimych firm na arenie międzynarodowej.

Chcąc wdrożyć w przedsiębiorstwie ekologiczne rozwiązania, które usprawnią prowadzoną działalność, można ubiegać się o środki na energooszczędne technologie czy przebudowę linii produkcyjnych tak, by były bezpieczniejsze dla środowiska, a przy tym bardziej wydajne.

Dotacje unijne dla firm: tych inwestycji nie pokryje dofinansowanie!

Przedsiębiorca, który ubiega się o dotację unijną dla firmy, musi mieć świadomość, że pozyskane środki nie pokryją kosztów wszystkich zadań zaplanowanych w ramach projektu.

Warto mieć na uwadze, że dofinansowanie zwraca tylko część wydatków uznanych za kwalifikowalne. Choć więc koszty niekwalifikowalne zostają ujęte w całkowitej wartości projektu, to nie mogą być one refinansowane. Są to wydatki wskazane w wytycznych w zakresie kwalifikowalności, w tym m.in.:

 • nieudokumentowane,
 • poniesione niezgodnie z procedurami (nieprawidłowy przebieg wyboru dostawców),
 • poniesione przed lub po okresie kwalifikowalności (wskazanym w regulaminie naboru i umowie o dofinansowanie).

Dotacje unijne dla firm nie mogą być wykorzystane do zakupu środków trwałych, które do 7 lat wcześniej zostały nabyte dzięki środkom europejskim. Podobnie jest w przypadku nieruchomości –  nie stanowią wydatku kwalifikowalnego, jeśli do 10 lat wstecz były sfinansowane w ten sposób.

W przypadku nieruchomości przedsiębiorca musi się również liczyć z tym, że inwestycja ta objęta może zostać dofinansowaniem tylko do poziomu 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. Pozostała wartość musi zostać pokryta ze środków własnych firmy.

Wykluczona jest także możliwość udzielania dotacji unijnej dla firm przedsiębiorcom w trudnej sytuacji, a także tym zajmującym się wytwarzaniem, przetwórstwem i dystrybucją tytoniu.

Udostępnij