RPO WSL 1.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”


Termin naboru wniosków:   

 • Nabór wniosków zakończony

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Typ 1- W konkursie Wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie w ramach 1 typu projektu Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R,
 • Typ 2- W przedmiotowym konkursie Wnioskodawcy mogą również uzyskać wsparcie również w ramach 2 typu projektu Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy prowadzić będą badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno – rozwojowe. W ramach tego typu projektu możliwym jest również uzyskanie wsparcia na prace przedwdrożeniowe i komponent wdrożeniowy, czyli na koszty kwalifikowalne prowadzące do wdrożenia wyników prac B+R.

W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które wpisują się w obszar inteligentnej specjalizacji Województwa Śląskiego – MEDYCYNA.

Beneficjenci:

 • Mikro, małe, średnie i duże Przedsiębiorstwa
 • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
 • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
 • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
 • Konsorcja przedsiębiorstw


Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 20 304 900 PLN

Minimalna kwota dofinansowania:

 • 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • 20 000 000 PLN dla 1 i 2 typu projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 100%


Poziom dofinansowania projektu:

 • w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności:

           – 70% w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

           – 60% w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

           – 50% w przypadku badań przemysłowych dla dużych przedsiębiorstw,

           – 45% w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

           – 35% w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

           – 25% w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla dużych przedsiębiorstw.

 • dla podmiotów stanowiących organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę:

– 50% na prace przemysłowe i 25% na prace eksperymentalno – rozwojowe w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej,

– intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% (jednak nie więcej niż do 80%), jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego,

– intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% (jednak nie więcej niż do 80%), jeżeli projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań.

 • w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne:

– 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

 • w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej:

– 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw,

– 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw,

– 25% kosztów kwalifikowalnych projektu dla dużych przedsiębiorstw.

 • 100% w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej, gdyż w tym przypadku dofinansowanie nie jest objęte zasadami pomocy państwa.

Gdy projekt realizowany jest w formule konsorcjum, wówczas:

 • 30% kosztów kwalifikowalnych powinno/y ponosić przedsiębiorstwo/a – wymóg ten jest obowiązujący wyłącznie na etapie aplikowania,
 • każdy z konsorcjantów musi ponosić wydatki w ramach projektu.


Dodatkowe informacje:

 • Wniosek o dofinansowanie powinien dotyczyć tylko jednego typu projektu – brak jest możliwości złożenia wniosku łączącego dwa typy projektów.
 • Wsparcie na komponent wdrożeniowy nie zostanie udzielone dużym przedsiębiorstwom.
 • Warunkiem wsparcia w ramach 1 typu projektu jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo planu badań tj. planu prac B+R. Plan prac B+R powinien obejmować przewidywane do zrealizowania badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwające minimum przez okres trwałości projektu zgodne z RIS – MEDYCYNA. W ramach konkursu nie można uzyskać wsparcia na infrastrukturę badawczą.
 • Warunkiem wsparcia w ramach 2 typu projektu jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R zgodne z RIS – MEDYCYNA będących przedmiotem projektu – dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu. Możliwość komercjalizacji w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu dotyczy wyłącznie projektów niezawierających komponentu wdrożeniowego (w przypadku projektów 14 uwzględniających komponent wdrożeniowy komercjalizacja następuje w trakcie realizacji projektu uwzględniającego maksymalny termin realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r.). W takiej sytuacji dopuszczono następujące sposoby komercjalizacji wyników projektu:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta prowadzonej na terenie województwa śląskiego poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu. Wnioskodawcy w formie konsorcjum są zobowiązani do przedmiotowej komercjalizacji (za spełnienie warunku komercjalizacji w przypadku konsorcjum nie zostanie uznane udzielenie licencji czy sprzedaż). Wyniki prac B+R może wprowadzić do własnej działalności gospodarczej wyłącznie członek konsorcjum będący przedsiębiorstwem,

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę. Z tej formy komercjalizacji może skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę na terytorium województwa śląskiego,

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie nie uznaje się zbycia wyników badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży). Z tej formy komercjalizacji może skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę na terytorium województwa śląskiego.

 • W przypadku wprowadzenia wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu możliwość zlecenia całości produkcji podmiotowi trzeciemu w ramach outsourcingu jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, gdy Wnioskodawca (w przypadku wniosku złożonego przez samodzielne przedsiębiorstwo) lub konsorcjant odpowiedzialny za komercjalizację (w przypadku wniosku złożonego przez konsorcjum) posiada siedzibę na terytorium województwa śląskiego. W przeciwnym razie nie ma możliwości zlecenia całości produkcji podmiotowi trzeciemu w ramach outsourcingu. Wówczas dopuszczalna jest jedynie częściowa produkcja w ramach outsourcingu, ale z poszanowaniem zasady, że Wnioskodawca wdroży wyniki w ramach własnej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy Wnioskodawca zdecyduje się na komercjalizację z częściowym outsourcingiem, wówczas należy postępować z poszanowaniem następujących zasad:

1) nie można przenieść na wykonawcę praw własności wyników prac badawczych przeprowadzanych w ramach realizacji projektu; podmiot trzeci nie może produkować/świadczyć usług innym podmiotom na bazie przedmiotowych wyników badań;

2) należy uwzględnić możliwość zlecenia częściowego outsourcingu dowolnemu wykonawcy bez względu na kraj, w którym posiada on swoją siedzibę/oddział etc. oraz bez względu na kraj, w którym faktycznie odbywa się proces produkcji (wybierając wykonawcę Wnioskodawca powinien kierować się zasadą efektywności poniesionych nakładów tj. dążąc do optimum stosunku jakość/koszt);

3) Wnioskodawca przyjmuje na siebie zobowiązanie w zakresie przedstawienia do wglądu IOK umowy, w której Wnioskodawca – Beneficjent powierzy podmiotowi trzeciemu realizację części produkcji na bazie wyników prac badawczych realizowanych w ramach wspartego projektu.

 • W przypadku typu 2 projekt musi obejmować etap eksperymentalnych prac rozwojowych. Realizacja prac eksperymentalno – rozwojowych umożliwia komercjalizację wyników prac B+R, co jest warunkiem wsparcia prac badawczych.
 • Obowiązkiem Beneficjenta jest przerwanie realizacji projektu w momencie, gdy stwierdzi, że wdrożenie wyników badań jest niemożliwe z przyczyn ekonomicznych czy technicznych.
 • W przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach 2 typu projektu wnioskodawca ma możliwość uzyskać dofinansowanie na koszty związane z realizacją komponentu wdrożeniowego z zastrzeżeniem, że wydatki dotyczące wdrożenia wyników prac (czyli koszty kwalifikowalne stanowiące prace przedwdrożeniowe i komponent wdrożeniowy) stanowią mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Przez realizację komponentu wdrożeniowego należy rozumieć przedsięwzięcie polegające w szczególności na nabyciu środków trwałych i wartości niematerialnych umożliwiające komercjalizację wyników prac B+R. Z możliwości uzyskania wsparcia na komponent wdrożeniowy mogą skorzystać wyłącznie albo przedsiębiorstwa z kategorii MŚP aplikujące indywidualnie, które w ramach projektu zamierzają przeprowadzić prace B+R, a następnie wdrożyć ich wynik do własnej działalności gospodarczej albo lider lub konsorcjant będący MŚP, który w ramach projektu zamierza współprzeprowadzić prace B+R, a następnie wdrożyć ich wynik do własnej działalności gospodarczej.
 • Wsparcie na komponent wdrożeniowy nie będzie udzielane dużym przedsiębiorstwom. Potwierdzeniem wdrożenia wyników prac B+R będzie załączenie powdrożeniowej opinii o innowacyjności na etapie rozliczania projektów.
 • Możliwość uzyskania wsparcia na prace przedwdrożeniowe dotyczy wyłącznie projektów, w których przewidziano komponent wdrożeniowy. Wsparcie na prace przedwdrożeniowe może uzyskać wyłącznie przedsiębiorstwo z kategorii MŚP realizujące komponent wdrożeniowy.
 • W przypadku realizacji projektu w ramach 2 typu projektu wraz z komponentem wdrożeniowym komercjalizacja wyników prac B+R następuje w okresie realizacji projektu (w ramach prac wdrożeniowych będących częścią wspieranego projektu) z poszanowaniem maksymalnego terminu zakończenia realizacji projektu tj. 30 czerwca 2023 r. Ponadto, należy mieć na uwadze, że termin ponoszenia wydatków w projekcie nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 r.
 • Niemożliwe jest wsparcie projektu, który został wykazany, jako m.in. cel/rezultat innego, złożonego w ramach konkursu wniosku. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której Wnioskodawca w ramach 1 typu projektu złoży wniosek o utworzenie infrastruktury i w planie badań wskaże badania, które będą ujęte we wniosku o dofinansowanie w ramach 2 typu projektu.
 • Dla 1 typu projektu warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej zarówno w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP jak i w przypadku dużych przedsiębiorstw.
 • Do poszczególnych typów inwestycji początkowych realizowanych przez przedsiębiorstwa należą:

– Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,

– Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,

– Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu,

– Założenie nowego zakładu.

 • Dla 2 typu projektu w sytuacji, gdy w projekcie uwzględniono również komponent wdrożeniowy, wówczas koszty związane z komponentem wdrożeniowym warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej.

UWAGA! 

W przedmiotowym konkursie w ramach typu 2 (w przypadku ubiegania się o wsparcia na komponent wdrożeniowy) dofinansowaniu nie będą podlegać projekty, w których dominującym typem inwestycji początkowej będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu.

 • Warunkiem otrzymania przez duże przedsiębiorstwo wsparcia w konkursie jest opisanie we wniosku o dofinansowanie możliwego efektu dyfuzji, w szczególności dyfuzji w zakresie działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem oraz zapewnienie, że przyznana pomoc nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących ośrodkach na terytorium Unii Europejskiej.
 • Liderem konsorcjum może być wyłącznie jedno przedsiębiorstwo posiadające siedzibę albo oddział w województwie śląskim.

Katalog kosztów kwalifikowanych (bez partnerstwa)

Typ projektu 1- Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej

1. Koszty nabycia nowych środków trwałych

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się: 

– zakup fabrycznie nowych maszyn i urządzeń stanowiących infrastrukturę wykorzystywaną dla działalności badawczo – rozwojowej,

– zakup fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz sprzętu badawczego,

– zakup fabrycznie nowego: wyposażenia naukowego, zestawu przyrządów i innego niezbędnego wyposażenia do prowadzenia badań, w tym m.in.: koszt zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu – pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.

2. Koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych 

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się:

– zakup oprogramowania,

– zakup licencji na oprogramowanie, w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu – pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora.

Warunki dla wartości niematerialnych i prawnych:

– należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności,

– muszą podlegać amortyzacji,

– zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

– muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości,

– w przypadku dużego przedsiębiorstwa koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej (do podstawy obliczenia wartości nie wlicza się kosztów nabycia robót i materiałów budowlanych oraz nabycia nieruchomości zabudowanej).

3. Koszty nabycia nowych środków trwałych i nowych wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu 

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego, poniesione do roku od podpisania umowy o dofinansowanie, z obowiązkiem wykupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku o dofinansowanie).

Warunki dla leasingu finansowego:

– spełnienie ww. warunków dotyczących nabycia nowego środka trwałego lub nowej wartości niematerialnej i prawnej, w zależności czego leasing dotyczy,

– wydatek poniesiony w okresie realizacji projektu,

– maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów,

– maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może być wyższa niż kwota wskazana w dowodzie zakupu wystawionym leasingodawcy przez dostawcę,

– w przypadku dużego przedsiębiorstwa koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej (do podstawy obliczenia wartości nie wlicza się kosztów nabycia robót i materiałów budowlanych oraz nabycia nieruchomości zabudowanej),

– beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra po wygaśnięciu umowy leasingowej.

4. Koszty zakupu używanego środka trwałego lub koszty zakupu używanego środka trwałego w formie leasingu finansowego (tylko dla MŚP)

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się:

– zakup używanych maszyn i urządzeń stanowiących infrastrukturę wykorzystywaną dla działalności badawczo – rozwojowej,

– zakup używanej aparatury badawczej oraz sprzętu badawczego,

– zakup używanego wyposażenia naukowego, zestawów przyrządów i innego niezbędnego wyposażenie do prowadzenia badań, w tym m.in.: koszt zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu – pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.

Warunki dla nabycia używanego środka trwałego:

– sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,

– sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nigdy nie był współfinansowany z pomocy UE lub z innych środków publicznych,

– cena zakupu środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu (konieczne dostarczenie wyceny niezależnego rzeczoznawcy sporządzonej na dzień zakupu),

– środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.

5. Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych- bezpośrednio związanych z powstawaniem działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenie przez firmy centrów badawczo-rozwojowych, tj.: budowa/ przebudowa/ rozbudowa/ modernizacja/ remont nieruchomości zabudowanej w tym części wspólnych budynku. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku, instalacje wod-kan, CO, elektryczną i inne wspólne dla pomieszczeń związanych z projektem.

Warunki uznania wydatków za kwalifikowalne:

– są niezbędnym elementem projektu i bezpośrednio z nim związane,

– podwyższają wartość środka trwałego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta,

– łączna wartość nabytych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekroczyć  80% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie – warunek ten obowiązuje jedynie na etapie aplikowania,

– rozliczenie części wspólnych z zastosowaniem proporcji: powierzchni wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu do całość powierzchni budynku,

– są realizowane wraz z innymi wydatkami w projekcie, niezwiązanymi z nabyciem robót i materiałów budowlanych (przy zachowaniu proporcji, że koszty związane z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie mogą przekroczyć 80% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie – warunek ten obowiązuje jedynie na etapie aplikowania),

– realizacja projektu w miejscu realizacji robót budowlanych.

6. Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych

– ewentualny koszt gruntu może zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek).

Warunki uznania wydatku za kwalifikowalny:

– nabyta nieruchomość zabudowana jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowalna wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu,

– cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę,

– wartość nieruchomości zabudowanej wynikająca z operatu powinna być określona na dzień jej zakupu,

– zakup nieruchomości zabudowanej nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie,

– łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej nie może przekraczać 10% wartości pozostałych faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi, w związku z czym wydatek może zostać rozliczony jedynie we wniosku o płatność końcową (w przypadku dużych przedsiębiorstw do wartości pozostałych faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych wlicza się także kwotę wartości niematerialnych i prawnych).

Typ projektu 2 – Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

1. Koszty wynagrodzeń: pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie (przy prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych), czyli koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do bezpośredniej realizacji projektu, rozliczane na podstawie faktycznie przepracowanych godzin.

2. Koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania. Jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się:

– odpisy amortyzacyjne od aparatury i sprzętu będących własnością beneficjenta/konsorcjanta, wpisanych do EŚT beneficjenta/konsorcjanta oraz zakupionych w sposób racjonalny i efektywny (amortyzacja podatkowa),

– koszty wynajmu/dzierżawy aparatury i sprzętu,

– raty kapitałowe leasingu finansowego i operacyjnego  aparatury i sprzętu.

Warunki uznania wydatku za kwalifikowalny:

– koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone się na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości,

– aparatura i sprzęt są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane,

– koszty aparatury i sprzętu wykorzystywanych dla działalności badawczo – rozwojowej mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy/konsorcjanta opartym o faktyczne ich wykorzystanie na potrzeby projektu,

– w przypadku odpisów amortyzacyjnych aparatury i sprzętu, nabytych jako używane, ich zakup nie może być późniejszy niż ostatni dzień roku poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie,

– w przypadku środków transportu możliwość uzyskania wsparcia dotyczy jedynie sytuacji, gdy stanowią one aparaturę i sprzęt badawczy i nie będą wykorzystywane w celach innych niż badawcze,

– zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą.

3. Koszty budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o koszty amortyzacji budynków, za kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.

Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy koszty amortyzacji budynków (amortyzacja podatkowa) – w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu (metraż powierzchni użytkowej, na której prowadzone są badania przewidziane w projekcie – bez uwzględnienia części wspólnych) objętego pomocą.

Do wsparcia kwalifikuje się również wynajem powierzchni laboratoryjnej, na której realizowany jest projekt.

4. Koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu.

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się:

– badania wykonane na podstawie umowy cywilnej (w tym również umowy o dzieło, umowy zlecenie),

– nabycie usług doradczych i usług równorzędnych do doradztwa wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby działalności badawczej (usługi doradcze niemające charakteru ciągłego ani okresowego, które nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama).

5. Koszty pośrednie – to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.

Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 0 lub 15%: w przypadku przedsiębiorstw 15% liczone jest od bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu tj. umów o pracę rozliczanych metodą uproszczoną z wykorzystaniem godzinowej stawki jednostkowej.

Do kosztów pośrednich zalicza się:

– koszty utrzymania budynków w szczególności: czynszu, sprzątania,  ochrony pomieszczeń, wynajmu pomieszczeń za wyjątkiem kosztów wynajmu powierzchni laboratoryjnej,

– koszty wynagrodzenia personelu pośrednio zaangażowanego w projekt (w szczególności: koszty personelu administracyjnego, kadrowego, księgowego, prawnego sekretariat, BHP),

– koszty mediów (w szczególności: koszty za energie elektryczną, cieplną, gazową, koszty wody, opłaty za odprowadzanie ścieków, utylizacji odpadów),

– koszty usług administracyjnych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, kurierskie),

– koszty biurowe (koszty materiałów biurowych i piśmienniczych, koszty druku, ksera),

– koszty poniesione na usługi zewnętrzne, związane z obsługą projektu które nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności beneficjenta/konsorcjanta  (w szczególności ubezpieczenia majątkowe, usługi bankowe, księgowe, prawne, usługi serwisowe/konserwacji/przeglądu sprzętu biurowego, usługi ksero),koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich.

6. Inne koszty operacyjne, w tym materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy:

– zakup materiałów, np. surowców, półproduktów, odczynników niezbędnych do realizacji badań,

– zakup aparatury i sprzętu (niespełniającego definicji środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości – o wartości netto nie wyższej niż 10.000 zł) wykorzystywanego do badań realizowanych w ramach projektu,

– zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,

– koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej,

– koszty amortyzacji, wynajmu, leasingu (operacyjnego i finansowego) wartości niematerialnej i prawnej.

Koszty operacyjne rozliczane są na podstawie faktycznie poniesionych kosztów (z pełnym udokumentowaniem wydatków), z zachowaniem pozostałych postanowień wytycznych, w tym zasady konkurencyjności.

Wydatkiem niekwalifikowalnym jest nabycie używanych materiałów/ sprzętów laboratoryjnych/elementów prototypu i instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

7. Koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych dot. wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczenia geograficznego lub topografii układu scalonego (tylko dla MŚP).

Za koszty kwalifikowalne uznaje się:

– koszty związane z opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowej,

– opłaty (wynagrodzenie) czynności rzeczników patentowych ponoszone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych z dnia 31 lipca 2019 r., tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1431.

8. Koszty usług doradczych w zakresie innowacji, usług wsparcia innowacji i w zakresie współpracy – prace przedwdrożeniowe (dotyczy tylko MŚP), w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze związane z planowanym wprowadzeniem produktów, doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone, doradztwo, pomoc i szkolenia na rzecz wymiany wiedzy i doświadczenia oraz na rzecz poprawy współpracy.

Koszty kwalifikowalne usług doradczych nie mogą przekroczyć 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych dotyczących realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Rozliczenie wydatku możliwe będzie po rzeczowym zakończeniu wszystkich badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Koszty związane z pracami wdrożeniowymi (tylko dla przedsiębiorców z sektora MŚP)

W przypadku MŚP wydatki kwalifikowalne związane z wdrożeniem wyników prac B+R muszą stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Warunek ten musi zostać spełniony na każdym etapie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu.

1. Koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.

Warunki kwalifikowalności dla środków trwałych:

– muszą podlegać amortyzacji,

– zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

– muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.

2. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora.

Warunki kwalifikowalności dla wartości niematerialnych i prawnych:

– należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności,

– muszą podlegać amortyzacji,

– zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

– muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.

3. Koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku aplikacyjnego).