RPO WŁ 1.2.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Działanie 1.2  Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw- typ 1

 

Termin naboru wniosków:  

 • Nabór wniosków zakończony

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

 • przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;
 • przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

Elementem projektu badawczo-rozwojowego mogą być koszty inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem oraz nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Elementem projektu nie może być wdrożenie wyników prac B+R do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa (złożonych z minimum jednego przedsiębiorstwa i jednej organizacji badawczej).

Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.

 

Ogólna pula środków przeznaczone na dofinansowanie projektów:

 • 28 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.
Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%.
 • Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%.
 • Prace przedwdrożeniowe: do 50%.

Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%. Maksymalny poziom dofinansowania kosztów inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową ponoszonych przez przedsiębiorstwa, finansowanych w ramach pomocy de minimis,  wynosi do 85%.Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa w zakresie prac B+R wynosi 30% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania dla prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa wynosi: 

Przedsiębiorca

Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii * Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii *
Mikro 70% 80% 45% 60%
Mały 70% 80% 45% 60%
Średni 60% 75% 35% 50%
Duży 50% 65% 25% 40%

* Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu o 15%, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków: a) projekt zakłada skuteczną współpracę: – między niepowiązanymi przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub- między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją badawczą, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań; b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.
Premii nie można sumować.


Dodatkowe informacje:

 • W ramach konkursu jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
 • Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.
 • Elementem projektu badawczo-rozwojowego mogą być koszty inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem oraz nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. 
 • Wyniki projektu powinny stanowić innowację produktową lub procesową w skali minimum przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.
 • W wyniku realizacji projektu powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, procesu), pozwalający na jego urynkowienie.
 • Wsparciem nie będą objęte projekty polegające na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.
 • Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia – w terminie 3 lat od zakończenia projektu – wyników projektu (prac B+R), rozumianego jako: 

a) wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub 

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, lub 

c) zbycie (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

 • Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Ponadto Wnioskodawca, a w przypadku konsorcjów przemysłowych – każdy z konsorcjantów będący przedsiębiorstwem, musi na dzień złożenia wniosku posiadać siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego. W przypadku zlecenia przez Wnioskodawcę realizacji usług – w szczególności prac badawczych – podwykonawcy posiadającemu siedzibę poza województwem łódzkim, warunek uznaje się za spełniony.
 • Infrastruktura badawczo-rozwojowa nabyta w projekcie może być w okresie trwałości projektu wykorzystywana wyłącznie do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Infrastruktura B+R może być w okresie trwałości wykorzystywana również komercyjnie, z zastrzeżeniem że wykorzystanie infrastruktury w celu jej odpłatnego udostępniania innym podmiotom chcącym przeprowadzić prace B+R nie powinno stanowić większości podejmowanych prac B+R na tej infrastrukturze.
 • Planowana we wniosku o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć terminu 30 czerwca 2023 r. Na etapie realizacji projektu za zgodą IP RPO WŁ termin ten może zostać wydłużony (z uwzględnieniem końcowej daty kwalifikowalności wydatków w programie tj. 31 grudnia 2023 r.). Należy mieć na uwadze, że przy przygotowywaniu harmonogramu realizacji projektu wnioskodawca powinien uwzględnić możliwe do przewidzenia ryzyka, wpływające na okres realizacji projektu, takie jak m.in. czasochłonny proces wykonania ekspertyz, uzyskania opinii, pozwoleń, opóźnienia w wyborze wykonawcy, czy realizacji robót budowlanych.
 • Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji określonych w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”.

1. Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo),2. Zaawansowane Materiały Budowlane,3. Medycyna, Farmacja, Kosmetyki,4. Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii),5. Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze,6. Informatyka i Telekomunikacja.

 • Dofinansowaniem nie może zostać objęty projekt, którego Wnioskodawca został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania oraz projekt zakończony.
 • Wsparcie w ramach Poddziałania I.2.2 skoncentrowane jest na MŚP. Inwestycje dużych przedsiębiorstw mogą być współfinansowane pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki regionu łódzkiego oraz zobowiązania się dużego przedsiębiorstwa, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w związku z realizacją dofinansowywanego projektu.
 • W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej, który reguluje obowiązki związane z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy o partnerstwie).
 • W odniesieniu natomiast do projektów częściowo objętych i częściowo nieobjętych pomocą publiczną dla każdej z części projektu poziom dofinansowania należy ustalić z zastosowaniem odnośnych zasad – w przypadku części objętej pomocą publiczną, w oparciu o zasady dotyczące pomocy publicznej, natomiast w przypadku części nieobjętej taką pomocą, w oparciu o metodę zryczałtowanych procentowych stawek dochodów.
 • W odniesieniu do projektów generujących dochód stosuje się zryczałtowaną procentową stawkę dochodu dla sektora B+R w wysokości 20% – maksymalny poziom dofinansowania może wynosić 68%. Wnioskodawcy muszą brać pod uwagę możliwość pomniejszenia poziomu dofinansowania do poziomu uwzględniającego zachowanie w/w progu. Weryfikacja poziomu dofinansowania oraz ewentualne pomniejszenie będą miały miejsce przed rozpoczęciem realizacji projektu (z uwzględnieniem planowanych do poniesienia w ramach realizacji projektu kosztów) oraz na zakończenie realizacji projektu (z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu). Zastosowanie zryczałtowanej procentowej stawki dochodu oznacza zwolnienie z obowiązku monitorowania i zwrotu rzeczywistego dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trzech lat od jego zakończenia.
 • Nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu, rozumianego jako wydzielony fragment prac realizowany w ramach projektu. Badania przemysłowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac rozwojowych w projekcie. Prace rozwojowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych w projekcie.
 • Wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie nie stanowią prac przygotowawczych i są niekwalifikowalne.
 • Możliwe jest łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego projektu.
 • Nie jest możliwe łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego wydatku.
 • Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.
 • Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 65% kwoty dofinansowania.
 • Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się 1 stycznia 2014 r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.
 • Zakupu gruntu oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności nie uznaje się za rozpoczęcie prac w rozumieniu rozporządzenia 651/2014. W związku z powyższym, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na podstawie rozporządzenia 651/2014, w których przewidziano wydatki na przygotowanie projektu dofinansowane w ramach pomocy de minimis, wydatki te mogą być kwalifikowalne o ile nie zostały poniesione przed 1 stycznia 2014 r.
 • Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi wydatek niekwalifikowalny.
 • Wartość prac B+R realizowanych na zasadzie podwykonawstwa, rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem Wnioskodawcy, oraz koszty zasobów udostępnionych przez osoby trzecie na podstawie umowy, których nie używa się w lokalu Beneficjenta, nie może przekroczyć 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Partnerzy/konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie w ramach partnerstwa/konsorcjum.


Kwalifikowalność wydatków

Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Limity i ograniczenia w zakresie wydatków kwalifikowalnych:

 • wydatki związane ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym prac badawczo-rozwojowych (podwykonawstwo) będą kwalifikowalne do wysokości 70% wydatków kwalifikowalnych,
 • koszty budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • wydatki na realizację prac przedwdrożeniowych nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wydatki na infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, ponoszone przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem, będą kwalifikowane do wysokości 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych (m.in. wydatki na: studium wykonalności dla projektu B+R, usługi badania czystości patentowej).

Koszty pośrednie rozliczane są metodą stawki ryczałtowej w wysokości równej 25% całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa i inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową.

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się:1. Wydatki na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, w tym wydatki związane z realizacją projektów badawczo-rozwojowych (B+R), w szczególności koszty bezpośrednie takie jak:a) koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są zatrudnieni przy danym projekcie,
b) koszty aparatury i sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. W ramach tej kategorii kosztów kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:

 • aparatury naukowo-badawczej i sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia prac B+R,
 • wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, tj. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.

Patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna, ekspertyzy, analizy i raporty badawcze itp. (wartości niematerialne i prawne), których odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania są rozliczane w projekcie o wartości wyższej niż 209 000 Euro nabytych od innych podmiotów niż uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Wskazane powyżej ograniczenie podmiotowe nie dotyczy zakupów licencji na systemy/oprogramowanie powszechnie dostępnych w sprzedaży, które nie są tworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta (system/oprogramowanie dedykowane).
c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku, gdy budynki wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą. Jeżeli chodzi o grunty, kosztami kwalifikowalnymi są dzierżawa (tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej) i wieczyste użytkowanie gruntów (tylko opłaty za użytkowanie wieczyste bez części odsetkowej), które odpowiadają proporcji wykorzystania gruntu w celu realizacji projektu objętego pomocą.
d) koszty podwykonawstwa – koszty prac B+R wykonywanych przez strony trzecie oraz koszty zasobów udostępnionych przez osoby trzecie na podstawie umowy, których nie używa się w lokalu beneficjenta. Partnerzy/konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie w ramach partnerstwa/konsorcjum.
e) pozostałe koszty operacyjne, np.:

 • materiały (np. surowce, półprodukty, odczynniki),
 • sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości),
 • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie,
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej) wykorzystywanej do badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych projektu,
 • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

2. Wydatki na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis, w szczególności koszty bezpośrednie takie jak:

 • koszty personelu zatrudnionego przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych w zakresie, w jakim są one bezpośrednio związane z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego dofinansowaniem,
 • koszty narzędzi i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do prac przedwdrożeniowych projektu objętego dofinansowaniem. W ramach tej kategorii kosztów kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do prac przedwdrożeniowych projektu i są bezpośrednio wykorzystywane w związku z projektem,
 • koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku, gdy budynki wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą. Jeżeli chodzi o grunty, kosztami kwalifikowalnymi są dzierżawa (tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej) i wieczyste użytkowanie gruntów (tylko opłaty za użytkowanie wieczyste bez części odsetkowej), które odpowiadają proporcji wykorzystania gruntu w celu realizacji projektu objętego pomocą,
 • koszty podwykonawstwa – koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie.

W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług:

 • świadczonych przez konsultantów zewnętrznych,
 • niemających charakteru ciągłego ani okresowego,
 • niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.
 • pozostałe koszty operacyjne, np.:
 • materiały niezbędne do realizacji prac przedwdrożeniowych (np. surowce, półprodukty, odczynniki),
 • drobne narzędzia i sprzęt (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości) wykorzystywane do prac przedwdrożeniowych,
 • koszty utrzymania linii technologicznych w okresie i w proporcji wykorzystania do prac przedwdrożeniowych projektu,
 • usługi rzecznika patentowego
 • koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu, np. koszty uzyskania certyfikatu.

Uwaga: Prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis dostępne są wyłącznie dla przedsiębiorców.

3. Wydatki na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy publicznej na usługi doradcze MŚP:a) koszty podwykonawstwa – koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie.W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług:

 • świadczonych przez konsultantów zewnętrznych,
 • niemających charakteru ciągłego ani okresowego,
 • niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.

Uwaga: Prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy publicznej na usługi doradcze dostępne są wyłącznie dla MŚP.

4. Wydatki na infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako aparatura naukowo-badawcza oraz wartości niematerialne i prawne, niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, ponoszone przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem, takie jak:

 • zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.

Patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna, ekspertyzy, analizy i raporty badawcze itp. (wartości niematerialne i prawne), o wartości wyższej niż 209 000 Euro, mogą być nabyte od innych podmiotów niż uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Wskazane powyżej ograniczenie nie dotyczy zakupów licencji na systemy/oprogramowanie powszechnie dostępnych w sprzedaży, które nie są tworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta (system/oprogramowanie dedykowane).

5. Koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej w wysokości równej 25% całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa i inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową.

Do wydatków niekwalifikowalnych dla poddziałania zaliczamy: 

 • wydatki związane z zakupem nieruchomości,
 • wkład niepieniężny.