Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - RPO Śląskie 3.2 „Innowacje w MŚP”

Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”
 

Termin naboru wniosków: 29 grudnia 2017 – 07 luty 2018


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • wdrożenie i komercjalizacja innowacji technologicznej (produktowych oraz procesowych) z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej
 • Wymogiem koniecznym jest dostarczenie opinii o innowacyjności projektu na etapie wnioskowania o wsparcie.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 66 883 087,81 PLN

Minimalna kwota dofinansowania:

 • 100 tys. PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 3 mln PLN.

Maksymalna intensywność pomocy:

 • w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

małe i mikro przedsiębiorstwa – 45%,

średnie przedsiębiorstwa – 35%,

 • w ramach pomocy de minimis:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – 50%.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych:

 1. w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

 2. koszty nabycia nowych środków trwałych, w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta;

 3. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania, w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora,

 4. koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu,

 5. ponoszone zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:

 • koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze związane z planowanym wprowadzeniem produktów.

Koszty kwalifikowalne nie mogą przekroczyć 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.

 1. ponoszone zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi pomocy de minimis:

 2. koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu (publikacje w mediach, reklamy out-door, koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej bezpośrednio od organizatora imprezy targowej); warunkiem kwalifikowalności działań związanych z promocją jest zamieszczenie informacji o współfinansowaniu projektu zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi w zakresie informacji i promocji.

Koszty kwalifikowalne nie mogą przekroczyć 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.

Rozliczenie wydatku możliwe będzie jedynie we wniosku o płatność końcową na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Limity i ograniczenia:

 • Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego.
 • Wnioskodawca może uzyskać pomoc wyłącznie na inwestycję początkową,
 • stanowiącą: inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego zakładu, z uwzględnieniem że:
  • Każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego Beneficjenta (na poziomie grupy) w okresie 3 lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie na poziomie 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego. Przez poziom grupy rozumie się Wnioskodawcę, podmioty partnerskie i podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I Rozporządzenia 651/2014.
  • Dofinansowaniu nie będą podlegać projekty, w których dominującym typem inwestycji początkowej będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu.
  • W sytuacji, gdy inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie stanowi zasadniczą zmianę procesu produkcji, koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.
  • W sytuacji, gdy inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie prowadzi do dywersyfikacji istniejącego zakładu wówczas koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
 • Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu w przypadku wyboru kilku typów inwestycji początkowej jest zobowiązany wskazać, który z nich stanowi typ dominujący.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij