Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - RPO Śląskie 3.2 „Innowacje w MŚP”

Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”
 

Termin naboru wniosków:

 • Konkurs zakończony


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”

            Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych              jako wspomagające. Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Innowacja                              wdrażana w wyniku realizacji projektu nie może być stosowana na moment wnioskowania w województwie śląskim dłużej niż 3 lata.

 

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 86 424 000 PLN

Minimalna wartość dofinansowania projektu:

 • 100 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

 • 5 mln PLN

Maksymalna intensywność pomocy:

 • małe i mikro przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 35%.

 

 

Limity i ograniczenia:

 • W ramach konkursu jeden Wnioskodawca może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie.
 • Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie jest zobligowany do stosowania zasady n+2, co oznacza, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu kolejnych dwóch lat. W szczególnych przypadkach (tj. projektów skomplikowanych, których realizacja nie jest możliwa w zakładanym okresie) istnieje możliwość odstąpienia od powyższej reguły w oparciu o zgodę IOK wyrażoną na wniosek złożony przez Beneficjenta w terminie i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie oraz z zastrzeżeniem, że ostateczny termin ponoszenia wydatków kwalifikowalnych upływa 31 grudnia 2023 r.
 • Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie jest zobligowany do wykazania, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej (stanowi dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie/zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu/zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego zakładu/założenie nowego zakładu).
 • W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, przedsiębiorstwo musi realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie województwa śląskiego oraz prowadzić działalność gospodarczą związaną z projektem na terenie województwa śląskiego. 
 • Ze względu na specyfikę wspieranych projektów (projekty mają obejmować wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu) nie będą wspierane projekty, których jedynym lub dominującym typem inwestycji początkowej będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu.
 • Do wsparcia nie będą kwalifikowały się projekty przyczyniające się do rozwoju sieci szerokopasmowej.
 • Regionalna Pomoc Inwestycyjna może zostać udzielona wyłącznie w sytuacji gdy Beneficjent pomocy wniesie wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.
 • W ramach konkursu nie przewidziano partnerstwa w projekcie.
 • W ramach przedmiotowego konkursu IOK nie przewiduje możliwości zastosowania cross – financingu.
 • Ubiegając się o wsparcie należy uwzględnić, że każda inwestycja początkowa rozpoczęta przez tego samego Beneficjenta (na poziomie grupy) w okresie 3 lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie na poziomie 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych stanowi część jednostkowego projektu inwestycyjnego. Przez poziom grupy rozumie się Wnioskodawcę, podmioty partnerskie i podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I Rozporządzenia 651/2014.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych:

 

 • koszty nabycia nowych środków trwałych, w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.

           Warunki kwalifikowalności dla środków trwałych:

           - muszą podlegać amortyzacji,

           - zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

           - muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.

 

 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania, w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora.

           Warunki kwalifikowalności dla wartości niematerialnych i prawnych:

           - należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności,

           - muszą podlegać amortyzacji,

           - zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

           - muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.

 

 • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku aplikacyjnego).

           Warunki kwalifikowalności dla leasingu finansowego:

           - spełnienie ww. warunków dotyczących nabycia nowego środka trwałego lub nowej wartości niematerialnej i prawnej, w zależności czego leasing dotyczy, 

           - zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

           - wydatek poniesiony w okresie realizacji projektu,

           - maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów,

           - maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może być wyższa niż kwota wskazana w dowodzie zakupu wystawionym leasingodawcy przez dostawcę,

           - kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego poniesione do dwóch lat od podpisania umowy o dofinansowanie,

           - beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra po wygaśnięciu umowy leasingowej.

 

 • koszt nabycia materiałów i robót budowlanych - bezpośrednio związanych z projektem, tj.: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja/remont nieruchomości zabudowanej, w tym części wspólnych budynku. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalacje wod - kan, CO, elektryczną i inne wspólne dla pomieszczeń związanych z projektem.

           Warunki uznania wydatków za kwalifikowalne:

           - są niezbędnym elementem projektu i bezpośrednio z nim związane,

           - podwyższają wartość środka trwałego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta lub w przypadku budowy/ przebudowy/ rozbudowy/                     modernizacji wynajmowanych/ dzierżawionych nieruchomości zabudowanych, muszą zostać zaksięgowane w EŚT beneficjenta jako np. inwestycja w obcym środku trwałym,

           - wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe                     koszty w projekcie, warunek ten obowiązuje jedynie na etapie aplikowania,

           - są realizowane wraz z innymi wydatkami w projekcie, niezwiązanymi z nabyciem robót i materiałów budowlanych,

           - rozliczenie części wspólnych z zastosowaniem proporcji: powierzchni wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu do całość powierzchni budynku,

           - realizacja projektu w miejscu realizacji robót budowlanych.

           Dopuszczalne są odstępstwa od założonych we wniosku o dofinansowanie wartości metrażu powierzchni użytkowej, tj. wzrost/zmniejszenie założonej wartości do 10%                           włącznie. Sytuacja ta nie może jednak prowadzić do zwiększenia kwoty wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania wskazanych w umowie. 
           W pozostałych przypadkach konieczne będzie uzyskanie akceptacji IP RPO WSL - ŚCP.

 

 • koszty nabycia nieruchomości zabudowanych- ewentualny koszt gruntu może zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek).

           Warunki uznania wydatku za kwalifikowalny:

          - nabyta nieruchomość zabudowana jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowalna wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu,

          - cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego                      rzeczoznawcę,

          - wartość nieruchomości zabudowanej wynikająca z operatu powinna być określona na dzień jej zakupu,

          - zakup nieruchomości zabudowanej nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie,

          - łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej nie może przekraczać 10% wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych                  zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania, w związku z czym wydatek może zostać rozliczony jedynie we wniosku o płatność końcową.

          Dopuszczalne są odstępstwa od założonych we wniosku o dofinansowanie wartości metrażu powierzchni użytkowej, tj. wzrost/zmniejszenie założonej wartości do 10%                          włącznie. Sytuacja ta nie może jednak prowadzić do zwiększenia kwoty wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania wskazanych w umowie. 
          W pozostałych przypadkach konieczne będzie uzyskanie akceptacji IP RPO WSL - ŚCP.

 

 

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij