Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - RPO Podkarpackie 1.4.1

Działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”

Poddziałanie 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”

Typ projektu: Rozwój MŚP

Termin naborów wniosków: 30 grudnia 2016 r. - 20 stycznia 2017 r.

Termin rozpoczęcia nowego naboru: październik 2018 r.

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie obejmowało będzie projekty inwestycyjne mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. Wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu w wyniku realizacji projektu stanowi kryterium dopuszczające.

Beneficjenci:

  • mikro i małe i średnie przedsiębiorstwa.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

  • 85 000 000 PLN.

Maksymalny poziom wsparcia:

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane w formie pomocy de minimis. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 60% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi:

  • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,
  • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 sierpnia 2017

Zakończenie realizacji projektu:

Zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić - do 30.06.2018

 

Ograniczenia:

  • Pomoc udzielana jest podmiotom realizującym inwestycje na terenie województwa podkarpackiego.
  • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach niniejszego konkursu.
  • Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
  • Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu.
  • Wsparcie nie będzie udzielane wnioskodawcom prowadzącym dotychczasową działalność gospodarczą na zasadach systemu franczyzowego.
  • W ramach niniejszego działania nie przewiduje się realizacji projektów w ramach partnerstwa.
Udostępnij