Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - RPO Podkarpackie 1.4.1

Działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”

Poddziałanie 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

Termin naboru wniosków:

 • Konkurs zakończony

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
 • Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

 

Beneficjenci:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

 • 85 000 000 PLN

 

​Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi –  300 000 PLN
 • dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/ usługi, będącego wynikiem prowadzonych prac B+R –  300 000 PLN

 

​Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi –  4 000 000 PLN
 • dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/ usługi, będącego wynikiem prowadzonych prac B+R –  10 000 000 PLN

 

​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych.

 

Dodatkowe informacje:

 • Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 • Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, w wyniku realizacji których wdrożony produkt lub usługa będą charakteryzowały się innowacyjnością minimum na poziomie regionu (województwo podkarpackie).
 • W przypadku niniejszego konkursu środki zostaną przekazane Beneficjentowi w formie refundacji.
 • W przypadku niniejszego konkursu nie ma zastosowania instrument cross-financingu.
 • Dofinansowywane w ramach projektu inwestycje muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w tym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. Wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. 
 • Infrastruktura nabyta lub wytworzona w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu.
 • Wsparcia nie otrzymają projekty, celem realizacji których jest najem, użyczenie, dzierżawa, oddanie w użytkowanie oraz przekazanie w jakiejkolwiek innej formie infrastruktury nabytej lub wytworzonej w ramach projektu. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu winna być wykorzystywana wyłącznie przez beneficjenta pomocy.
 • Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, które przyczyniają się do rozwoju województwa podkarpackiego. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania bezpośredniego, pozytywnego wpływu projektu na rozwój gospodarczy i społeczny województwa podkarpackiego.
 • Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że prace nad realizacją projektu rozpoczną się po złożeniu wniosku o dofinansowanie.
 • Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 • Wsparcie mogą otrzymać projekty, których realizacja zakończy się nie później niż do 31.12.2021 r.
 • Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach niniejszego konkursu.
 • Wsparcie nie będzie udzielane wnioskodawcom prowadzącym dotychczasową działalność gospodarczą na zasadach systemu franczyzowego lub zamierzającym w ramach realizacji projektu prowadzić działalności gospodarczej na zasadach systemu franczyzowego.
Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie:
- ochrony zdrowia,
- wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury z nią związanej,
- gospodarki odpadami,
- infrastruktury uzdrowiskowej, turystyczno-rekreacyjnej realizowanej przez przedsiębiorców świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe,
- opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pomocy społecznej realizowane przez podmioty, o których w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe, domy pomocy społecznej, domy seniora),
- infrastruktury instytucji opiekuńczo-pobytowych,
- rozwoju sieci szerokopasmowych.
 

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 651/2014 pomoc nie może być udzielana na projekty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w następujących sektorach:

- hutnictwa żelaza i stali,
- węglowym,
- budownictwa okrętowego,
- włókien syntetycznych,
- transportu i infrastruktury z nim związanej,
- wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury,
- rybołówstwa i akwakultury,
- produkcji podstawowej produktów rolnych,
- przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli:
  a) wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzanych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,
  b) przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom surowców.
 
Koszty kwalifikowane:
 
Kwalifikowalne są wydatki mające charakter inwestycyjny poniesione na:
• roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę o roboty budowlane.
• nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
• spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich,
• nabycie środków transportu z grupy KŚT nr 743 (samochody specjalne) i 76 (pozostały tabor bezszynowy).
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Udostępnij