Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - RPO Mazowieckie 1.2

Działanie 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”

Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R

 

Termin naboru wniosków: 30 czerwca - 05 września 2018 r.


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • faza badań przemysłowych, prac rozwojowych, maksymalnie do etapu pierwszej produkcji - cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową.
 • rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.
 • wynajem infrastruktury badawczej lub amortyzację infrastruktury badawczej beneficjenta, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R
 • uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego),
 • prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne celem skutecznej komercjalizacji technologii. Jednocześnie uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu

*Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Produkty które powstają w ramach fazy testowania nie powinny stanowić asortymentu oferty która podlega komercyjnej sprzedaży w ramach oferty handlowej wnioskodawcy.

 

 

 

Beneficjenci:

 • mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne przyjmujące formę konsorcjum naukowego lub partnerstwa.

Konsorcjum naukowe składa się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej. Liderem konsorcjum może być jedynie przedsiębiorstwo
 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 42 200 000 PLN

Minimalna wartość dofinansowania projektu:

 • 750 tys. PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

 • 5 mln PLN

Maksymalna intensywność pomocy:

Typ przedsiębiorstwa

Badania przemysłowe

Prace rozwojowe

Mikro-przedsiębiorstwa

80%

60%

Małe przedsiębiorstwa

80%

60%

Średnie przedsiębiorstwa

75%

50%

Duże przedsiębiorstwa

65%

40%


W przypadku pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Ograniczenia:

 • Wspierane będą projekty, w których wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa mazowieckiego lub co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych będzie na terenie województwa mazowieckiego.
 • Realizacja projektu musi się zakończyć co najmniej VI poziomem gotowości technologicznej (Technologia zademonstrowana w środowisku zbliżonym do rzeczywistego).
 • Projekt nie może obejmować wyłącznie etapu pierwszej produkcji.
 • Przewiduje się inwestycje dużych przedsiębiorstw w ramach projektów, pod warunkiem zapewnienia przez nie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem do MŚP. Dyfuzja na zewnątrz może zachodzić w szczególności poprzez nawiązanie współpracy w sferze innowacji np. aktywne uczestnictwo we wspólnych projektach innowacyjnych z MŚP lub kooperację w zakresie działalności produkcyjnej/usługowej, w którą zaangażowany będzie MŚP (np. jako producent/usługodawca określonych elementów/części finalnego produktu oferowanego przez dużego przedsiębiorcę na rynku etc.). Należy wykazać, że wypracowane w ramach projektu rezultaty w postaci innowacyjnych produktów, technologii, usług lub know-how pozwalają na podjęcie w przyszłości współpracy przede wszystkim z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO lub jednostkami naukowymi. Ta kooperacja może obejmować także okres, po zakończeniu realizacji projektu, do zakończenia okresu trwałości. Opisane plany w zakresie dyfuzji działań B+R+I będą monitorowane w trakcie - obowiązywania umowy, w tym również w okresie trwałości projektu.
 • W przypadku wsparcia udzielonego dużemu przedsiębiorstwu należy wykazać, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.
 • Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu.

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

 • Koszty przygotowawcze - koszt przygotowania biznes planu w wysokości nie większej niż 1% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Koszty personelu - wynagrodzenia badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie, rozliczane na zasadach wskazanych w ww. wytycznych.
 • Koszty podwykonawstwa - zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta. W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i otrzymała co najmniej ocenę B.
 • Koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych, w sytuacji gdy wnioskodawca jest średnim lub dużym przedsiębiorcą. W sytuacji, gdy wnioskodawca jest małym przedsiębiorcą koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 60% kosztów kwalifikowalnych.
 • Koszty aparatury i sprzętu - koszty amortyzacji aparatury lub sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej; koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej.
 • Koszty wartości niematerialnych i prawnych - za kwalifikowane mogą zostać uznane koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, tj. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej w formie ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.
 • Koszty ogólne, inne koszty operacyjne:
  • zakup materiałów (np. surowców, półproduktów, odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
  • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie;
  • zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej - do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu
  • koszt audytu zewnętrznego w przypadku projektów, w którym wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu, które są finansowane wyłącznie z pomocy de minimis.
  • koszty działań informacyjno-promocyjnych związane z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy UE integralnie związane z jego realizacją, finansowane w wysokości nieprzekraczającej 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości nie większej niż 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub nieprzekraczające 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.
 • Koszty pośrednie:
  • koszty związane z użytkowaniem budynków, w tym koszty wynajmu, utrzymania lub amortyzacji budynków, mediów, sprzątania oraz ochrony pomieszczeń, ubezpieczeń majątkowych, utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu;
  • koszty związane z użytkowaniem gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu, w tym m.in. dzierżawa gruntów (tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej) i wieczyste użytkowanie gruntów (tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek);
  • koszty administracyjne, w tym opłaty skarbowe, opłaty notarialne, koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich itp., usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego, usług księgowych, prawnych itp., materiałów biurowych
  • koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia np. koszty koordynatora lub kierownika projektu, personelu obsługowego, obsługi księgowej oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem;
  • koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 10 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków lub na wniosek beneficjenta zawarty w dokumentacji aplikacyjnej koszty mogą podlegać rozliczeniu stawką ryczałtową w wysokości stanowiącej nie więcej niż 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów personelu (badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij