Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - RPO Małopolska 3.3.2

Działanie 3.3„Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”

Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”

 

Termin naboru wniosków: listopad 2017 r.

Termin rozpoczęcia nowego naboru: wrzesień 2018 r.
 

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • typ projektu A: opracowanie i wdrażanie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa,

opracowana strategia musi zawierać przynajmniej następujące elementy: analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy oraz jego możliwości eksportowych; analiza i wskazanie rynku/rynków docelowych działalności eksportowej; analiza konkurencyjności produktu/usługi na każdym ze wskazanych rynków docelowych, w tym analiza ich słabych i mocnych stron; opis wyznaczonych celów; strategia eksportowa w zakresie produktu/usługi; wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji strategii eksportowej; szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej; wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

 • typ projektu B: wdrażanie opracowanej strategii działalności międzynarodowej,

wdrażanie może polegać m.in. na doradztwie dotyczącym: strategii finansowania działalności eksportowej, wyboru partnerów handlowych, opracowania koncepcji wizerunku firmy na rynku zagranicznym (np. materiały reklamowe, strony internetowe, aplikacje mobilne), dostosowania produktu lub usługi do wymagań rynku docelowego, a także działania polegające na uzyskaniu certyfikatów i pozwoleń do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek oraz udział w targach i imprezach wystawienniczych.

Tekst ukryty

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.


Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 10 mln PLN.


Maksymalna wartość dofinansowania:

 • 200 tys. PLN.


Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 50%.


Okres realizacji:

Projekt nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy, a musi się rozpocząć w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Koszty kwalifikowalne:

 

 • specjalistyczne usługi doradcze związane z umiędzynaradawianiem działalności gospodarczej, świadczone przez doradców zewnętrznych w zakresie m.in.:
  • strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  • określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
  • opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
  • uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagranicznych (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
  • dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. koncepcja marki, jego opakowania, rozmiary produktu, jego opracowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
  • usługi w zakresie tłumaczeń związanych z projektem;
    
 • udział w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne – wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawienniczego, w tym:
  • wynajem od organizatora targów lub jego oficjalnego przedstawiciela powierzchni wystawienniczej i jej zabudowa
  • usługi w zakresie obsługi technicznej powierzchni wystawienniczej (media, sprzątanie, itp.)
  • obsługa stoiska przez tłumacza,
  • ubezpieczenie powierzchni wystawienniczej od odpowiedzialności cywilnej
  • usługi w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną, kosztami spedycji
  • opłata rejestracyjna oraz inne opłaty związane z możliwością uczestniczenia w wydarzeniu,
  • koszty reklamy na imprezie targowo-wystawienniczej: wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych,
  • usługi w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;
  • podróże służbowe nie więcej niż 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej jako wystawca, na czas udziału w imprezie targowo -wystawienniczej oraz czas niezbędny na dotarcie oraz powrót - w tym:
   • koszty biletów lotniczych (kwalifikowalny koszt do wysokości ceny przelotu w klasie ekonomicznej) kolejowych (kwalifikowalny koszt do wysokości ceny przejazdu w II klasie) autobusowych,
   • koszty zakwaterowania,
   • koszty ubezpieczenia na czas podróży,
   • uzyskanie niezbędnych wiz, diety według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (z zastosowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 167), w wersji aktualnej na moment ponoszenia wydatku;
   • W sytuacji braku możliwości skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej (np. w przypadku osób niepełnosprawnych), lub jeśli wymaga tego specyfika projektu dopuszcza się wykorzystanie samochodu osobowego jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce realizacji projektu. Kwalifikowane będą wtedy wydatki poniesione na paliwo według stawek krajowych za 1km: - ryczałt na przejazdy, - zakup paliwa do samochodu służbowego wraz z kartą drogową oraz kalkulacją, opłaty za parkingi, autostrady lub możliwość korzystania ze środka transportu lub prawa przejazdu.

 

 • Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
  • koszty przygotowawcze – doradztwo w zakresie opracowania strategii/planu działalności międzynarodowej poniesione przed dniem złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

Kryteria merytoryczne:

 

 1. Ocenie w ramach kryterium podlega jakość i wykonalność strategii/planu działalności międzynarodowej:

 • 3 pktstrategia/plan działalności międzynarodowej zawiera elementy obowiązkowe, jest spójna i zrozumiała, w sposób precyzyjny określa mechanizmy wdrożenia usługi/produktu podlegającej umiędzynarodowieniu na docelowym rynku zagranicznym, jest efektywna w wysokim stopniu – nakłady przewidziane w projekcie są w pełni adekwatne do zakładanych rezultatów, strategia/plan odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa - jest w całości zgodna ze specyfiką silnych stron i przedmiotem działalności przedsiębiorstwa;

 • 2 pkt – strategia/plan działalności międzynarodowej zawiera elementy obowiązkowe, jest spójna, zrozumiała i wystarczająco efektywna – nakłady przewidziane w projekcie są adekwatne do zakładanych rezultatów, strategia/plan odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa – jest zgodna ze specyfiką silnych stron i przedmiotem głównej działalności przedsiębiorstwa;
 • 1 pkt – strategia/plan działalności międzynarodowej zawiera elementy obowiązkowe, jest spójna ale nakłady przewidziane w projekcie są stosunkowo wysokie w odniesieniu do zakładanych rezultatów i/lub istnieje duże ryzyko, że zakładane rezultaty nie zostaną w pełni osiągnięte, strategia/plan częściowo odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa; nie dotyczy głównej działalności przedsiębiorstwa;
 • 0 pkt – strategia/plan działalności międzynarodowej nie zawiera elementów obowiązkowych albo elementy te opisane są w sposób uniemożliwiający określenie mechanizmów wdrożenia usługi/produktu podlegającej umiędzynarodowieniu na docelowym rynku zagranicznym i/lub strategia jest nieefektywna - nakłady przewidziane w projekcie są wyraźnie nieadekwatne do zakładanych rezultatów lub strategia/plan działalności międzynarodowej nie jest możliwa do wdrożenia;

 

Przyznanie 0 punktów eliminuje projekt z oceny.

 

Strategia/plan działalności międzynarodowej musi zawierać co najmniej następujące elementy:

 1. analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy oraz jego możliwości eksportowych, pod kątem oferowanych produktów/usług,

 2. analiza i wskazanie rynku/rynków docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, w tym analiza konkurencji – główni konkurenci oraz ich oferta, a także analiza ich słabych i mocnych stron,

 3. analiza konkurencyjności produktu/usługi na każdym ze wskazanych rynków docelowych, w tym analiza ich słabych i mocnych stron,

 4. opis wyznaczonych celów,

 5. strategia eksportowa w zakresie produktu/usługi,

 6. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji strategii eksportowej,

 7. szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,

 8. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

 

 1. Ocenie w ramach kryterium podlega wieloaspektowość projektu, co oznacza, że preferowane będą projekty, w ramach których realizowane będą działania z zakresu więcej niż jednego elementu. Dodatkowo ocenie podlega planowany w ramach projektu zakres wdrażania strategii/planu działalności międzynarodowej:

 

 • 2 pkt – strategia/plan działalności międzynarodowej wdrażana w pełnym zakresie,
 • 1 pkt – projekt łączy w sobie kilka narzędzia internacjonalizacji, tj. łączy w sobie działania z co najmniej dwóch podtypów projektu,
 • 0 pkt – w ramach projektu wdrażane są wybrane działania przewidziane w strategii/planie działalności międzynarodowej lub projekt realizuje jeden element, tj. działania tylko z jednego podtypu projektu,

 

Punkty podlegają sumowaniu.

 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny.

 

Podtypy projektu:

 1. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

 2. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

 

 1. Ocenie podlega, czy produkty/usługi będące przedmiotem umiędzynarodowienia są zgodne z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji, określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, tj. czy oferta gospodarcza w ramach projektu mieści się w specjalizacjach regionalnych Małopolski, których uszczegółowienie stanowi załącznik do regulaminu naboru.

 

Obszary regionalnej inteligentnej specjalizacji oraz ich zakres podlegają okresowemu przeglądowi i aktualizacji w oparciu o system monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. Punktem odniesienia dla oceny projektów w ramach danego naboru będą zapisy obowiązującej wersji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego i/lub dokumentu zawierającego uszczegółowienie obszarów regionalnej inteligentnej specjalizacji, stanowiącego załącznik do dokumentacji naboru.

 

Ocena kryterium odbywa się na podstawie informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie:

 

 • 2 pkt – projekt dotyczy przynajmniej jednej z branż kluczowych składających się na regionalną inteligentną specjalizację Małopolski,
 • 0 pkt – projekt nie dotyczy żadnej z branż kluczowych składających się na regionalną inteligentną specjalizację Małopolski.

 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny.

 

 1. W ramach kryterium ocenie podlega innowacyjność produktów/usług Wnioskodawcy, które stanowią lub będą stanowiły przedmiot umiędzynarodowienia.

 

Dla potrzeb oceny w ramach kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w Podręczniku Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, wydanie 3 z 2005 r. Przez innowacje produktowe rozumie się wyroby lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacje produktowe (w obrębie produktów) mogą wykorzystywać nową wiedzę lub technologie bądź bazować na nowych zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy i technologii. Termin „produkt” jest stosowany na oznaczenie zarówno wyrobów, jak i usług. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych.

 

 • 2 pkt – produkt / usługa spełnia wymogi innowacyjności produktowej, co najmniej w skali regionalnej,
 • 0 pkt – produkt / usługa nie spełnia wymogu innowacyjności produktowej, co najmniej w skali regionalnej lub brak innowacyjności.

 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny.

 

 1. Ocena prowadzona jest w ramach dwóch subkryteriów, obejmujących badanie:

 

 1. zakładanego poszerzania aktywności o nowy rynek zagraniczny lub rozszerzenia aktywności na rynku zagranicznym, na którym przedsiębiorca jest już obecny:

 

 • 2 pkt – ekspansja międzynarodowa polega na wejściu z ofertą produktową/usługową na nowy rynek zagraniczny, na który przedsiębiorca dotychczas nie był obecny,
 • 1 pkt – ekspansja międzynarodowa wiąże się ze zwiększaniem aktywności na rynku zagranicznym, na którym przedsiębiorca jest już obecny.

 

 1. obecności w obrocie międzynarodowym produktu/usługi

 

 • 2 pkt – ekspansja międzynarodowa dotyczy wprowadzenia na rynek zagraniczny nowego produktu/usługi, tj. produktu/usługi, który nie był dotychczas przedmiotem, ekspansji międzynarodowej przedsiębiorcy,
 • 1 pkt – ekspansja międzynarodowa dotyczy produktu/usługi, który jest już przedmiotem, ekspansji międzynarodowej przedsiębiorcy.

 

Punkty z obydwu subkryteriów podlegają sumowaniu. W przypadku, gdy Wnioskodawca wykaże spełnienie jednocześnie dwóch elementów subkryterium – wybrany zostanie wyłącznie element wyżej punktowany.

 

 1. Realizacja projektu skutkuje wprowadzeniem zmian organizacyjno-procesowych w przedsiębiorstwie:

 

 • 1 pkt – projekt prowadzi do zmian organizacyjno-procesowych,
 • 0 pkt – projekt nie prowadzi do zmian organizacyjno-procesowych.

 

Ocena odbywa się na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, punkty zostają przyznane tylko w sytuacji gdy informacje we wniosku znajdują odzwierciedlenie we wskaźnikach projektu (wskaźnik Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe).

 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij