Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Sektorowe programy B+R” – INNOMOTO

Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” – INNOMOTO

Nabór skierowany do branży motoryzacyjnej.
 

Termin naboru wniosków: 11 maja - 10 lipca 2018 r.


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe,
 • beneficjent jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu, w terminie 3 lat od zakończenia projektu, poprzez:
  • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej,
  • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, lub
  • sprzedaż praw do wyników prac rozwojowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu.

 


Zakresy tematyczne projektów:

 

 1. Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu:

 2. Nowe technologie produkcji, regeneracji, odzysku, recyklingu i utylizacji, oraz rozwój istniejących;

 3. Innowacyjne pojazdy i napęd:

  1. Pojazdy,

  2. Nadwozia, przyczepy, naczepy,

  3. Napędy pojazdów;

 4. Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach:

  1. Innowacyjne materiały,

  2. Innowacyjne części/ elementy/podzespoły.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 300 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 30 mln PLN.

Okres realizacji projektu

 • nie może przekraczać 3 lat.
   

Poziom dofinasowania:
 

 1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

Typ przedsiębiorstwa

Badania przemysłowe

Badania przemysłowe z uwzględnieniem premii

Prace rozwojowe

Prace rozwojowe z uwzględnieniem premii

Mikroprzedsiębiorstwa

70%

80%

45%

60%

Małe przedsiębiorstwa

70%

80%

45%

60%

Średnie przedsiębiorstwa

60%

75%

35%

50%

Przedsiębiorstwa inne niż MŚP

50%

65%

25%

40%

 

 1. na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac


Prace przedwdrożeniowe:

 • stanowi:
  • pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, (dalej: „pomoc de minimis”) lub
  • pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych, (dalej: „usługi doradcze dla MŚP”) .
 • Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Wnioskodawca będący MŚP może w ramach prac przedwdrożeniowych ponosić koszty kwalifikowalne podwykonawstwa albo w ramach pomocy de minimis, albo w ramach usług doradczych dla MŚP.


Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Limity i ograniczenia:

 • Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.
 • W przypadku zlecenia w ramach projektu realizacji usług zagranicznemu podwykonawcy, warunek uznaje się za spełniony. W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum miejsce realizacji projektu podawane jest osobno dla każdego Konsorcjanta.
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Wnioskodawca może złożyć w konkursie wniosek o dofinansowanie, który nie jest przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego.
 • W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego projektu.
 • Osoba wskazana we wniosku o dofinansowanie jako kierownik B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich obowiązki nie mogą być jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac w projekcie po stronie podwykonawcy. Pozostała kadra B+R oraz kadra zarządzająca projektem wskazana we wniosku o dofinansowanie nie może jednocześnie wykonywać tych samych prac w projekcie po stronie Wnioskodawcy oraz podwykonawcy.
 • W przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorstwo samodzielnie, przysługuje mu całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły.
 • W przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum, prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu przysługują Konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tychże badań lub prac.
 • W projekcie realizowanym samodzielnie przez przedsiębiorstwo inne niż MŚP lub konsorcjum złożone wyłącznie z przedsiębiorstw innych niż MŚP, obejmującym wyłącznie badania przemysłowe i prace rozwojowe, którego całkowity koszt kwalifikowalny jest równy lub większy niż 1 mln EUR, stosuje się zryczałtowaną stawkę dochodu dla sektora B+R w wysokości 20%. Tym samym w odpowiednich przypadkach oblicza się dofinansowanie w taki sposób, aby dla projektów realizowanych w regionach słabiej rozwiniętych nie przekroczyło ono 68% kosztów kwalifikowalnych. W związku z tym w żadnym z finansowanych projektów tego typu nie wystąpi obowiązek monitorowania i zwrotu dochodu.
 • W projekcie, którego całkowity koszt kwalifikowalny jest równy lub większy niż 1 mln EUR:
  • realizowanym przez konsorcjum złożone z MŚP i przedsiębiorstwo inne niż MŚP,
  • realizowanym samodzielnie przez przedsiębiorstwo innego niż MŚP, obejmującym badania przemysłowe, prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe,
  • realizowanym przez konsorcjum złożone wyłącznie z przedsiębiorstw innych niż MŚP, obejmującym badania przemysłowe, prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe,

Wnioskodawca ma możliwość wybrania jednego z poniższych sposobów monitorowania dochodu (jednolicie dla wszystkich Konsorcjantów zobowiązanych do monitorowania dochodu, bez możliwości zmiany w trakcie realizacji projektu):

 • zastosowanie (jeśli jest adekwatna) zryczałtowanej procentowej stawki dochodu dla sektora B+R w wysokości 20% (maksymalny średni poziom dofinansowania w projekcie może wynosić 68% dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 64% dla regionów lepiej rozwiniętych) – Wnioskodawca musi brać pod uwagę możliwość pomniejszenia poziomu dofinansowania do poziomu uwzględniającego zachowanie ww. progów. Weryfikacja poziomu dofinansowania oraz ewentualne pomniejszenie będą miały miejsce przed rozpoczęciem realizacji projektu (z uwzględnieniem planowanych do poniesienia w ramach realizacji projektu kosztów) oraz na zakończenie realizacji projektu (z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu). Zastosowanie zryczałtowanej procentowej stawki dochodu oznacza zwolnienie Beneficjenta z obowiązku monitorowania i zwrotu rzeczywistego dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trzech lat od jego zakończenia,
 • jeśli określenie dochodu z wyprzedzeniem nie jest możliwe, obowiązkowe jest monitorowanie przez przedsiębiorcę innego niż MŚP rzeczywistego dochodu wygenerowanego w takcie realizacji projektu oraz w okresie trzech lat od jego zakończenia zgodnie z procedurą przygotowaną przez IP.
 • Nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu, rozumianego jako wydzielony fragment prac realizowany w ramach projektu. Badania przemysłowe muszą zakończyć się przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych w projekcie. Eksperymentalne prace rozwojowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych w projekcie.
 • Wnioskodawca (lub – jeśli dotyczy – Konsorcjant) może rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, z zastrzeżeniem, że koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych:
 

 1. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych:
   

 2. Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym:

 3. składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych) oraz brokerów technologii w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem;

 

 1. Koszty podwykonawstwa, które należy rozumieć jako:
   

 2. zlecanie stronie trzeciej merytorycznych części prac projektu, które nie mogą być wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta,
  koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie.

 3. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych (np. usług prawnych czy księgowych).

 4. W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło.

 5. W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

 6. Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich projektu.
   

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa może wynieść

maksymalnie:

 • 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych

i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie –

w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;

 • 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych

i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie

przez danego przedsiębiorcę – w przypadku projektu realizowanego przez

konsorcjum przedsiębiorstw;

 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w

ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę.
 

W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum, Konsorcjanci nie mogą zlecać

sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.

 1. Pozostałe koszty bezpośrednie tj.:

  1. w ramach tej kategorii kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:

   – aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym;
   – wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp. w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą.

 • Koszty budynków i gruntów, w tym:

– dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;
– wieczyste użytkowanie gruntów - tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek;
– amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą.
W przypadku wskazanych powyżej kosztów budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

 1. Pozostałe koszty operacyjne:

materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
– sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości);
– koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie;
– wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań, np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej);
– elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
– koszty promocji projektu
(publikacje, koszt strony internetowej itp. (bez kosztów delegacji), które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych projektu;
– koszt audytu zewnętrznego
, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.

 

 1. Koszty pośrednie:
   

 2. koszty wynajmu lub utrzymania budynków:

  koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków,
  koszty mediów (opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę itp.),
  koszty sprzątania oraz ochrony pomieszczeń,
  koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu,
  koszty ubezpieczeń majątkowych,
  koszty utylizacji odpadów,
  koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń;
   

 3. koszty administracyjne:

  opłaty skarbowe, notarialne,
  koszty usług pocztowych, telefonicznych internetowych, kurierskich itp.,
  koszty usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego,
  koszty usług księgowych, prawnych itp.,
  koszty materiałów biurowych;

 4. koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia w tym:

  – koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem;
  – koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami personelu obsługowego (np. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna);
   

 5. koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu;
   

 6. koszty ponoszone w związku z ustanowieniem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie – wyłącznie w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, gdy beneficjent realizujący projekt objęty pomocą publiczną otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczek, które zostały przewidziane w programie pomocowym lub w warunkach naboru wniosków.
   

 7. Katalog kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych
   

Na koszty kwalifikowane prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis (wyłącznie dla przedsiębiorców):
 

 1. Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych (pracowników realizujących prace przedwdrożeniowe, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych) w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego dofinansowaniem.

 2. Koszty podwykonawstwa: koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania części merytorycznej prac przedwdrożeniowych w projekcie.

 • W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowanymi są koszty usług:

- świadczonych przez konsultantów zewnętrznych;

- niemających charakteru ciągłego ani okresowego;

- niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.

 • W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie na prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis przez danego konsorcjanta będącego przedsiębiorcą.

 1. Pozostałe koszty bezpośrednie:

 • Odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z narzędzi, sprzętu i innych urządzeń wykorzystywanych do prac przedwdrożeniowych w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych
 • koszty budynków i gruntów przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych projektu (łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych całego projektu)
 • pozostałe koszty operacyjne: materiały, drobne narzędzia i sprzęt, koszty utrzymania linii technologicznych, usługi rzecznika patentowego; koszty opłat urzędowych, koszty promocji projektu, koszt audytu zewnętrznego
 1. Koszty pośrednie: Koszty wynajmu lub utrzymania budynków, Koszty administracyjne, Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu, Koszty ponoszone w związku z ustanowieniem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.

Dodatkowo koszty pośrednie w ramach pomocy de minimis nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych.

 

 1. Katalog kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych świadczonych jako usługi doradcze (wyłącznie dla MŚP)

 2. Koszty podwykonawstwa

 • koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie
 • W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowanymi są koszty usług: świadczonych przez konsultantów zewnętrznych; niemających charakteru ciągłego ani okresowego; niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.
 • W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło (wykonanie zadań musi zostać potwierdzone protokołem odbioru wskazującym na prawidłowe wykonanie dzieła).
 • Rozliczenie kosztów kwalifikowanych w tej kategorii w fazie prac przedwdrożeniowych możliwe jest albo w ramach pomocy de minimis, albo pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij