Fundusze europejskie bez tajemnic

Dla wielu z nas fundusze europejskie są czarną magią, nie wiemy, jakie są ich rodzaje i jak się o nie ubiegać. Z tego względu nie podejmujemy prób korzystania z ich wsparcia. Wystarczyłoby tylko zdobyć trochę wiedzy z tego obszaru albo skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w ich pozyskiwaniu.

 

Fundusze unijne

 

Co to są fundusze europejskie?

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa posiada budżet, w którym ujmowane jest finansowanie działań mających przynieść zmniejszenie różnic występujących między państwami członkowskimi. Przykładowo fundusze europejskie mogą być przeznaczone na rozwój przedsiębiorstw i przeciwdziałanie bezrobociu. Jednak nie są to jedyne możliwości pozyskania środków pieniężnych z unijnego budżetu.

Fundusze europejskie – rodzaje

Główne fundusze unijne, w perspektywie finansowej 2014-2020, wspierające rozwój krajów członkowskich (zgodnie z założeniami strategii Europa 2020) są następujące:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wspomaga zmniejszanie różnic w rozwoju różnych regionów UE. W jego ramach możliwe jest wsparcie inwestycji infrastrukturalnych i produkcyjnych, a także rozwój małych oraz średnich przedsiębiorstw.
  • Europejski Fundusz Społeczny – jego celem jest walka z bezrobociem w państwach członkowskich. W jego ramach realizowane są projekty dotyczące zatrudnienia, w szczególności wśród ludzi młodych i osób zagrożonych ubóstwem.
  • Fundusz Spójności – służy finansowaniu projektów w zakresie rozwoju zrównoważonego transportu i ochrony środowiska. Przeznaczony dla państw, w których dochód na ich jednego mieszkańca jest mniejszy niż 90% średniej unijnej.
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – wspiera rozwiązywanie problemów, z jakimi zmagają się obszary wiejskie.
  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki – pomaga w restrukturyzacji rybołówstwa w krajach członkowskich.

Pozyskiwanie funduszy unijnych

 

Jak pozyskać fundusze europejskie?

Pozyskanie funduszy europejskich nie jest wcale takie trudne, ale wymaga sporządzenia dokumentów aplikacyjnych. Zanim przejdziemy do tego zadania, musimy zweryfikować nasze plany inwestycyjne w kontekście dostępnych funduszy unijnych. Konieczne jest zapoznanie się z dostępnymi programami oraz przeanalizowanie naszych szans uzyskania wsparcia. W tym momencie można przejść do planowania projektu i wyboru konkretnego programu, biorąc pod uwagę planowane terminy ogłoszenia konkursów. Kolejny krok to sporządzanie wniosku o finansowanie projektu, studium wykonalności i biznesplanu, a także opracowanie lub pozyskanie dodatkowych załączników, tj. opinia o innowacyjności, badania rynkowe czy pozwolenie na budowę. Niezbędne jest także przygotowanie analizy finansowej proponowanej inwestycji. Po wykonaniu tych czynności przychodzi czas na skompletowanie całej dokumentacji konkursowej i jej złożenie.

Fundusze europejskie na założenie firmy

Fundusze europejskie dają wiele możliwości pozyskania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej w postaci dotacji albo mikropożyczki. W ich ramach można także skorzystać z porad dotyczących prowadzenia firmy, szkoleń czy wyposażenia stanowiska pracy. Przykładowy program, z którego można uzyskać środki finansowe na założenie firmy to Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

Fundusze europejskie dla młodych

Programy realizowane w ramach funduszy europejskich przewidują również specjalną ofertę dla młodych. Mogą oni korzystać z poradnictwa zawodowego, stażów, szkoleń zawodowych czy jednorazowych środków na założenie firmy. Przykładem jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”. Umożliwia on zwiększanie zatrudnienia osób do 29 roku życia oraz rozwój umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy.

 

Udostępnij