Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Sektorowe programy B+R - GAMEINN

Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R - GAMEINN”

 

Termin naboru wniosków:

 • Konkurs zakończony
 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
 • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
 • mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.
 
Zakresy tematyczne projektów:
 • projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
 • platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
 • zastosowania Sztucznej Inteligencji,
 • nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
 • cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
 • narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier.
 
Beneficjenci:
 • przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie albo
 • przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum , złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw, albo
 • przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
           - w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym               celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy),
           - liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
           - udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
           - w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty.
 
Środki przeznaczone na dofinansowanie:
 • 100 000 000 PLN
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:
 • 400 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 
 • 20 000 000 PLN
 
Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwom na:
      1. badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną,
      2. prace przedwdrożeniowe stanowi:
          - pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki,
          - pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych.
 
W przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
 
W przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac (maksymalnie 2 mln euro ).
 
Maksymalna intensywność pomocy:
 

Status przedsięb.

Na badania przemysł.

Na badania przemysł. z uwzgl. premii

Na prace rozwojowe

Na prace rozwojowe z uwzgl. premii

Na prace przedwdroż.- de minimis

Na prace przedwdroż.- usługi doradcze dla MŚP

Mikro

70%

80%

45%

60%

90%

50%

Małe

70%

80%

45%

60%

90%

50%

Średnie

60%

75%

35%

50%

90%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%

90%

nd

Jednostka naukowa

100%

nd

100%

nd

nd

nd

 
 • Wnioskodawca będący MŚP może w ramach prac przedwdrożeniowych ponosić koszty kwalifikowalne podwykonawstwa albo w ramach pomocy de minimis, albo w ramach usług doradczych dla MŚP.
 • Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.
 • W projekcie można powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
           - 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego                                   samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
           - 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo – w przypadku projektu               realizowanego przez konsorcjum;
           - 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
           - 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.
 • W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum, Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.
 • Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem. Przyjmuje się ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu w wysokości 25% sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających podwykonawstwa).
 
Dodatkowe informacje:
 • W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych Rzeczypospolitej Polskiej (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim).
 • W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum miejsce realizacji projektu podawane jest osobno dla każdego Konsorcjanta i żadne z nich nie może być zlokalizowane w województwie mazowieckim.
 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 • Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na ich realizację nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Prace przedwdrożeniowe przewidziane w projekcie nie mogą dotyczyć rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.
 • Projekt musi dotyczyć co najmniej jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.
 • Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. Termin ten może zostać przekroczony tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą IP, przy czym nie dłużej niż do końcowej daty realizacji PO IR, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.
 • W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum każdy z Konsorcjantów bierze udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
 • Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu.
 • Wdrożenie należy rozumieć jako:
           - wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (w przypadku projektów                               realizowanych przez konsorcjum – odpowiednio Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/Konsorcjantów będących przedsiębiorstwem/ami) poprzez rozpoczęcie produkcji lub                       świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników lub
           - udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne                               przedsiębiorstwo (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwo spoza konsorcjum), lub
           - sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (w przypadku projektów realizowanych                 przez konsorcjum – przedsiębiorstwa spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych nie uznaje               się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.
 • W przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorstwo samodzielnie, Wnioskodawcy przysługuje całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły.
 • W przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum, prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, będących rezultatem projektu, przysługują Konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tychże badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu pomiędzy Konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw (nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej).
 • Nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu.
 • Kierownik B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich obowiązki nie mogą być jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy, w tym nie mogą pozostawać w stosunku służbowym lub innej formie współpracy z podwykonawcą (dotyczy stosunku pracy, stosunków cywilnoprawnych lub innych form współpracy).
 • Pozostała kadra B+R oraz kadra zarządzająca projektem nie może jednocześnie wykonywać tych samych prac w projekcie po stronie Wnioskodawcy oraz podwykonawcy.
 
 
Katalog kosztów kwalifikowanych
 
I. W ramach badań aplikacyjnych (przemysłowych) lub prac rozwojowych:
 • Koszty bezpośrednie
           - wynagrodzenia
           - podwykonawstwo
           - pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:
           - koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,
           - koszty budynków i gruntów,
           - inne koszty operacyjne.
 • Koszty pośrednie
1. Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań aplikacyjnych (przemysłowych) lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych) w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją badań aplikacyjnych (przemysłowych) i prac rozwojowych projektu objętego dofinansowaniem.
Koszty dotyczące funkcji zarządczych, nadzorczych i koordynujących są pokrywane z ryczałtu kosztów pośrednich.
 
2. Koszty podwykonawstwa – należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie (np. koszt wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą, outsourcing kadrowy). Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych, takich jak usługi prawne lub księgowe. 
W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło.
Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich projektu.
 
3. Pozostałe koszty bezpośrednie tj.:
 • koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych:
           - odpisy amortyzacyjne, odpłatne korzystanie z:  
                 - aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia badań aplikacyjnych (przemysłowych) lub prac rozwojowych;
                 - wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych w formie patentów (zakupionych lub użytkowanych na podstawie                             licencji), licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp., wykorzystywanych do prowadzenia badań aplikacyjnych                         (przemysłowych) i prac rozwojowych w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą.
 • koszty budynków i gruntów:
           - dzierżawa gruntów – tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej,
           - wieczyste użytkowanie gruntów – tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek,
           - amortyzacja  budynków – w przypadku, gdy wykorzystywane są także w  innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego,                     która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji badań i prac w ramach projektu objętego pomocą.
 
Łączna kwota wydatków na budynki i grunty (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
 
4. Pozostałe koszty operacyjne:
    - materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki,
    - sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu  środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości),
    - koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie,
    - wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy                            zabezpieczeń, bez aparatury badawczej),
    - koszty eksploatacji aparatury naukowo-badawczej;
    - koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, które są niezbędne do realizacji projektu ale nie wpisują się w definicję kat E lub O (podwykonawstwo i koszty pośrednie);
    - elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
    - koszty opłat związanych z dopuszczeniem do badań;
    - koszty usług transportowych niezbędnych do prawidłowej realizacji prac badawczych;
    - koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez  kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów                                kwalifikowanych projektu,
    - koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% całości planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80%              całości planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.
 
5. Koszty pośrednie
Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją badań aplikacyjnych (przemysłowych) i prac rozwojowych projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (kategorii E).
Koszty rozliczone metodą ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione.
 
 
II. Katalog kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych:
 
 • Koszty bezpośrednie
           - wynagrodzenia
           - podwykonawstwo
           - pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:
             - koszty narzędzi i sprzętu,
             - koszty budynków i gruntów,
             - inne koszty operacyjne.
 • Koszty pośrednie

Prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis dostępne są wyłącznie dla przedsiębiorców.
Suma kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 
1. Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych (pracowników realizujących prace przedwdrożeniowe, pracowników technicznych, oraz pozostałych pracowników pomocniczych) w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego dofinansowaniem.
Koszty dotyczące funkcji zarządczych, nadzorczych i koordynujących są pokrywane z ryczałtu kosztów pośrednich.
Kosztem kwalifikowalnym w ramach tej kategorii może być wyłącznie wynagrodzenie kadry naukowo-badawczej, z wyłączeniem kadry zarządzającej (tj. kierownika projektu, kierownika B+R, kierownika merytorycznego itp.).
 
2. Koszty podwykonawstwa - należy rozumieć koszty usług doradczych lub równoważnych (np. testy, badanie rynku) świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie.
 
W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług: 
- świadczonych przez konsultantów zewnętrznych; 
- niemających charakteru ciągłego ani okresowego; 
- niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama. 
 
W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło (wykonanie zadań musi zostać potwierdzone protokołem odbioru wskazującym prawidłowe wykonanie dzieła). 
Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich projektu.
 
UWAGA: Rozliczenie kosztów kwalifikowalnych w kategorii E (podwykonawstwo) w fazie prac przedwdrożeniowych możliwe jest albo w ramach pomocy de minimis, albo pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP.
 
3. Pozostałe koszty bezpośrednie tj.:
 • Koszty narzędzi i sprzętu - w ramach tej kategorii kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z narzędzi, sprzętu i innych urządzeń wykorzystywanych do prac przedwdrożeniowych w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych.
 • Koszty budynków i gruntów
           - dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;
           - wieczyste użytkowanie gruntów - tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek;
           - amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego,                       która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji prac przedwdrożeniowych w ramach projektu objętego pomocą.
W przypadku wskazanych powyżej kosztów budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych całego projektu.
Podatek od nieruchomości nie stanowi kosztów bezpośrednich projektu.
 
4. Inne koszty operacyjne:
    - materiały niezbędne do realizacji prac przedwdrożeniowych, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
    - drobne narzędzia i sprzęt (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości)            wykorzystywane do prac przedwdrożeniowych;
    - koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania do prac przedwdrożeniowych projektu;
    - wynajem powierzchni laboratoryjnej wykorzystywanej do prac przedwdrożeniowych projektu;
    - koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, które są niezbędne do realizacji projektu ale nie wpisują się w definicję kat E lub O (podwykonawstwo i koszty pośrednie);
    - usługi rzecznika patentowego;
    - koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych – np. koszty uzyskania certyfikatu, patentu (pierwsza rejestracja);
    - koszty opłat związanych z dopuszczeniem do badań;
    - koszty usług transportowych niezbędnych do prawidłowej realizacji prac przedwdrożeniowych projektu;
    - koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów                                kwalifikowalnych całego projektu;
    - koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% całości planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80%            całości planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.
 
5. Koszty pośrednie:
Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (kategorii E). 
 
Dodatkowo koszty pośrednie w ramach pomocy de minimis nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych.
 
 
 
III. Katalog kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych świadczonych jako usługi doradcze:
 
 • Koszty bezpośrednie
           - podwykonawstwo
 
UWAGA: Prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy publicznej na usługi doradcze dostępne są wyłącznie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
 
Suma kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 
 
1. Koszty podwykonawstwa- należy rozumieć koszty usług doradczych lub równoważnych (np. testy, badanie rynku) świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie.
 
W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług:
 - świadczonych przez konsultantów zewnętrznych;
 - niemających charakteru ciągłego ani okresowego;
 - niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.
 
W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło (wykonanie zadań musi zostać potwierdzone protokołem odbioru wskazującym prawidłowe wykonanie dzieła).
 
Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich projektu.
 
UWAGA: Rozliczenie kosztów kwalifikowalnych w kategorii E (podwykonawstwo) w fazie prac przedwdrożeniowych możliwe jest albo w ramach pomocy de minimis, albo pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP.
 

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij