Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Sektorowe programy B+R - GAMEINN

Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R - GAMEINN”

 

Termin naboru wniosków: 1 czerwca 2016 – 16 sierpnia 2016.


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • beneficjent jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu, poprzez:
  • wprowadzenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej,
  • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
  • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.


Zakresy tematyczne projektów:

 • projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
 • platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
 • zastosowania Sztucznej Inteligencji,
 • nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
 • cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
 • narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
 • rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

 


Beneficjenci:

 

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).


Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 80 000 000 PLN.


Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 500 000 PLN.


Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 20 000 000 PLN.


Okres realizacji projektu

 • nie może przekraczać 3 lat.


Maksymalna intensywność pomocy:

 

Typ przedsiębiorstwa

Badania przemysłowe

Badania przemysłowe z uwzględnieniem premii

Prace rozwojowe

Prace rozwojowe z uwzględnieniem premii

Mikroprzedsiębiorstwa

70%

80%

45%

60%

Małe przedsiębiorstwa

70%

80%

45%

60%

Średnie przedsiębiorstwa

60%

75%

35%

50%

Przedsiębiorstwa inne niż MŚP

50%

65%

25%

40%

 

Katalog kosztów kwalifikowanych:

 1. Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych) oraz brokerów technologii w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem;

 2. Koszty podwykonawstwa, które należy rozumieć jako:
  – zlecanie stronie trzeciej merytorycznych części prac projektu, które nie mogą być wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta,
  – koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie.
  Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych (np. usług prawnych czy księgowych).
  W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło;
   

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
 

- 60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;

- 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.
 

 1. Pozostałe koszty bezpośrednie tj.:

 2. w ramach tej kategorii kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:
  – aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym;

– wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp. w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą.

 • Koszty budynków i gruntów, w tym:

– dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;
– wieczyste użytkowanie gruntów - tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek;
– amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą.
W przypadku wskazanych powyżej kosztów budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

 1. Pozostałe koszty operacyjne:

materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
– sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości);
– koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie;
– wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań, np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej);
– elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
– koszty promocji projektu
(publikacje, koszt strony internetowej itp. (bez kosztów delegacji), które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych projektu;
– koszt audytu zewnętrznego
, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.

 1. Koszty pośrednie:

 2. koszty wynajmu lub utrzymania budynków:

  koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków,
  koszty mediów (opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę itp.),
  koszty sprzątania oraz ochrony pomieszczeń,
  koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu,
  koszty ubezpieczeń majątkowych,
  koszty utylizacji odpadów,
  koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń;

 3. koszty administracyjne:

  opłaty skarbowe, notarialne,
  koszty usług pocztowych, telefonicznych internetowych, kurierskich itp.,
  koszty usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego,
  koszty usług księgowych, prawnych itp.,
  koszty materiałów biurowych;

 4. koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia w tym:

  – koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem;
  – koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami personelu obsługowego (np. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna);

 5. koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu;

 6. koszty ponoszone w związku z ustanowieniem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie – wyłącznie w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, gdy beneficjent realizujący projekt objęty pomocą publiczną otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczek, które zostały przewidziane w programie pomocowym lub w warunkach naboru wniosków.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij