FUNDUSZE EUROPEJSKIE – RODZAJE

Dla wielu z nas fundusze europejskie są czarną magią, nie wiemy, jakie są ich rodzaje i jak się o nie ubiegać. Z tego względu nie podejmujemy prób korzystania z ich wsparcia. Wystarczyłoby tylko zdobyć trochę wiedzy z tego obszaru albo skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w ich pozyskiwaniu.

 

 

CO TO SĄ FUNDUSZE EUROPEJSKIE?

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa posiada budżet, w którym ujmowane jest finansowanie działań mających przynieść zmniejszenie różnic występujących między państwami członkowskimi. Przykładowo fundusze europejskie mogą być przeznaczone na rozwój przedsiębiorstw i przeciwdziałanie bezrobociu. Jednak nie są to jedyne możliwości pozyskania środków pieniężnych z unijnego budżetu.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – RODZAJE

Główne fundusze unijne, w perspektywie finansowej 2014-2020, wspierające rozwój krajów członkowskich (zgodnie z założeniami strategii Europa 2020) są następujące:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wspomaga zmniejszanie różnic w rozwoju różnych regionów UE. W jego ramach możliwe jest wsparcie inwestycji infrastrukturalnych i produkcyjnych, a także rozwój małych oraz średnich przedsiębiorstw.
  • Europejski Fundusz Społeczny – jego celem jest walka z bezrobociem w państwach członkowskich. W jego ramach realizowane są projekty dotyczące zatrudnienia, w szczególności wśród ludzi młodych i osób zagrożonych ubóstwem.
  • Fundusz Spójności – służy finansowaniu projektów w zakresie rozwoju zrównoważonego transportu i ochrony środowiska. Przeznaczony dla państw, w których dochód na ich jednego mieszkańca jest mniejszy niż 90% średniej unijnej.
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – wspiera rozwiązywanie problemów, z jakimi zmagają się obszary wiejskie.
  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki – pomaga w restrukturyzacji rybołówstwa w krajach członkowskich.

 

 

JAK POZYSKAĆ FUNDUSZE EUROPEJSKIE?

Pozyskanie funduszy europejskich nie jest wcale takie trudne, ale wymaga sporządzenia dokumentów aplikacyjnych. Zanim przejdziemy do tego zadania, musimy zweryfikować nasze plany inwestycyjne w kontekście dostępnych funduszy unijnych. Konieczne jest zapoznanie się z dostępnymi programami oraz przeanalizowanie naszych szans uzyskania wsparcia. W tym momencie można przejść do planowania projektu i wyboru konkretnego programu, biorąc pod uwagę planowane terminy ogłoszenia konkursów. Kolejny krok to sporządzanie wniosku o finansowanie projektu, studium wykonalności i biznesplanu, a także opracowanie lub pozyskanie dodatkowych załączników, tj. opinia o innowacyjności, badania rynkowe czy pozwolenie na budowę. Niezbędne jest także przygotowanie analizy finansowej proponowanej inwestycji. Po wykonaniu tych czynności przychodzi czas na skompletowanie całej dokumentacji konkursowej i jej złożenie.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ZAŁOŻENIE FIRMY

Fundusze europejskie dają wiele możliwości pozyskania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej w postaci dotacji albo mikropożyczki. W ich ramach można także skorzystać z porad dotyczących prowadzenia firmy, szkoleń czy wyposażenia stanowiska pracy. Przykładowy program, z którego można uzyskać środki finansowe na założenie firmy to Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH

Programy realizowane w ramach funduszy europejskich przewidują również specjalną ofertę dla młodych. Mogą oni korzystać z poradnictwa zawodowego, stażów, szkoleń zawodowych czy jednorazowych środków na założenie firmy. Przykładem jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”. Umożliwia on zwiększanie zatrudnienia osób do 29 roku życia oraz rozwój umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy.