WNIOSKI O DOFINANSOWANIE UNIJNE 2022: CO SIĘ ZMIENI?

Nowa perspektywa rozpoczęta, jednak ogłoszenie naborów nowych wniosków przewidujemy od 2022 r. Po zakończeniu aktualnie trwających konkursów należy spodziewać się chwilowej przerwy w dostępności dotacji unijnych. Najpierw należy bowiem określić kształt planowania i wydatkowania środków unijnych na najbliższe lata, m.in. są to Wieloletnie Ramy Finansowe, Programy Operacyjne czy Szczegółowe Opisy Priorytetów. Dopiero w kolejnym kroku określane są szczegóły konkursów i ich regulaminy.

Perspektywa finansowa 2021-2027

Polska będzie realizować działania w ramach pięciu celów polityki spójności oraz dodatkowego celu, umożliwiającego łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku zielonej gospodarki, neutralnej dla klimatu i środowiska.

Dlatego, należy spodziewać się, że więcej środków przeznaczonych zostanie do dyspozycji województw, w których rozwinięte jest górnictwo w celu łagodzenia skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

 

Jakie można uzyskać dotacje unijne w 2022?

Tak samo jak w poprzedniej perspektywie priorytetowo będzie traktowana działalność B+R oraz innowacje w przedsiębiorstwach. Kolejnym priorytetem będzie zwiększenie automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw oraz zwiększenie zaawansowania cyfrowego firm- głównie tematy związane z Przemysłem 4.0 – współgranie inteligentnych maszyn, systemów informatycznych i procesów produkcji. Co za tym idzie, spodziewany jest wzrost umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

Ważnym celem w nowej perspektywie unijnej będzie obniżenie zużycia ilości energii oraz spadek emisji gazów cieplarnianych, wsparcie produkcji energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł.

 

Najważniejsze programy

Trwają prace nad projektem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Będzie on wspierał m.in.:

  • badania i rozwój (prace B+R),
  • wprowadzanie innowacji,
  • wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
  • wzrost konkurencyjności polskich MŚP,
  • transformację przemysłową.

Pierwsze konkursy tego programu planowane jest ogłoszenie w II połowie 2022 r., jednakże termin ten jest uzależniony od zakończenia negocjacji programu FENG i innych Programów Operacyjnych oraz akceptacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.

 

FEnIKS- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Budżet programu wynosi ponad 25 mld euro i będzie przeznaczony na kluczowe projekty środowiskowe, energetyczne oraz transportowe, a także na wsparcie w obszarze kultury i ochrony zdrowia.

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

Tak jak do tej pory będzie 16 programów regionalnych dla każdego województwa. Znany jest już podział środków na poszczególne województwa, jednak brak jest na dzień dzisiejszy również informacji, kiedy można spodziewać się pierwszych konkursów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dostępnych dla każdego województwa.

W nowej perspektywie większość województw odnotuje jednak wzrost poziomu wsparcia. Związane jest to ze zwiększeniem poziomu dofinansowania dla poszczególnych województw (mapa pomocy regionalnej).

Fundusze unijne na lata 2021-2027 to również środki na odbudowę gospodarki po pandemii.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Celem szczegółowym KPO jest innowacyjny rozwój gospodarki prowadzący do zwiększania jej produktywności, uwzględniający transformację cyfrową kraju i społeczeństwa, transformacja „zielonej” gospodarki oraz rozwój ekologicznej, inteligentnej mobilności.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest odpowiedzią na przyjęty przez Unię Europejską Zielony Ład, którego ogólną ideą jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku.

 

Jaki będzie poziom dofinansowania w nowej perspektywie?

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa, przeznaczenia pomocy oraz lokalizacji inwestycji. Poziom dofinansowania projektu wpływa na wysokość wkładu własnego niezbędnego do realizacji planowanych przedsięwzięć. Dotacje na realizację projektów B+R posiadają odmienne poziomy dofinansowania w zależności od tego co jest finansowane, czy finansowane są badania przemysłowe, czy też prace rozwojowe oraz uzależniony jest też od przysługującej premii np. za współpracę z innymi przedsiębiorstwami czy jednostką naukową.

W przypadku projektów inwestycyjnych znaczenie ma lokalizacja przedsięwzięcia oraz wielkość przedsiębiorstwa. 

 

Zmiana poziomu wsparcia w poszczególnych województwach

W nowej perspektywie unijnej 2021-2027 dla większości województw zaplanowano wzrost maksymalnego poziomu wsparcia. Do regionów, których dofinansowanie pozostanie bez zmian, należą województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie.

Województwo, które zanotowało spadek poziomu wsparcia, to województwo pomorskie, a także region warszawski stołeczny bowiem został on wykluczony z pomocy regionalnej. Warszawa jako najzamożniejszy region Polski utraci najpewniej dostęp do finansowania w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Natomiast w nowej perspektywie dopuszczone do udziału w naborach programu dla Polski Wschodniej będzie najpewniej całe województwo mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających. Dzięki temu przedsiębiorcy z Mazowsza otrzymają dostęp do Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

 

Wniosek o dofinansowanie unijne 2022- jak się przygotować?

 Warto już teraz przygotować się i firmę do nowej perspektywy, tak aby być gotowym do złożenia wniosku po ogłoszeniu konkursów. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zajmuje co najmniej kilka tygodni. Aby wniosek był dobry, warto jego przygotowanie powierzyć doświadczonej firmie doradczej.

Należy już teraz zacząć przygotowywać się do planowania inwestycji, określić sobie podstawowe cele, przeprowadzić odpowiednie analizy finansowe, rynku i konkurencji. Co ważne, w nowej perspektywie planując nowe inwestycje należy wziąć pod uwagę wykorzystanie innowacji związanych z ochroną środowiska, odnawialne źródła energii (OZE). Powinniśmy być przygotowani na wzrost „zielonych technologii” i uwzględnić je w strategii rozwoju firmy.

Co więcej należy wziąć pod uwagę planując realizację projektów badawczo-rozwojowych?

Nawiązanie współpracy ze specjalistami i jednostkami naukowymi, dokumentowanie wcześniej przeprowadzanych prac B+R. Należy również zapewnić odpowiednią kadrę badawczą, bazę techniczną i finansową.

Dodatkowo musimy zadbać o odpowiednią sytuację finansową firmy, w tym zadbać o posiadanie wkładu własnego.

Należy już teraz pomyśleć o być może dla wielu mniej istotnych kwestiach, a jednak ważnych. Są to kwestie ustalenia wielkości przedsiębiorstwa i powiązań gospodarczych, czy spójność kodów PKD z prowadzoną działalnością.

 

Pomoc przy składaniu wniosków o dofinansowanie

Firma doradcza, świadcząca pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania unijnego gwarantuje wszelką niezbędną pomoc dlatego warto zastanowić się nad skorzystaniem z jej usług. Pomoc ta obejmuje wszystkie etapy pozyskania dofinansowania unijnego, przeprowadzenie niezbędnych analiz, dopracowanie pomysłu, przygotowanie i złożenie wniosku.

Należy także na bieżąco monitorować ogłaszane konkursy – doświadczona firma doradcza znajdzie odpowiedni konkurs dla Twojej firmy i zweryfikuje możliwości pozyskania dofinansowania unijnego.