RPO WSL 3.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”


Termin naboru wniosków:

 • Konkurs zakończony


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w 2 typ projektu Inwestycje w MŚP.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej ( w tym gastronomicznej) w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności, prowadzących przeważającą (dominującą) działalność zgodną z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego. 

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach konkursu jest wsparcie działalności celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w branży turystycznej. W ramach wspieranych projektów realizowane będą również inwestycje prowadzące do generowania trwałych nowych miejsc pracy.

Beneficjenci:

 • Wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa (Istnieje możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie z przedsiębiorstwem, które na moment złożenia wniosku posiadało status mikro lub małego przedsiębiorstwa a przed podpisaniem umowy nabyło status średniego przedsiębiorstwa).

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie: 

 • 76 707 400 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa:

 • 500 tys. PLN

Minimalna wartość dofinansowania projektu:

 • 50 tys. PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 • 85% wydatków kwalifikowalnych


Dodatkowe informacje:

 • W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać wyłącznie przedsiębiorstwa prowadzące przeważającą (zamiennie nazywanej dominującą) działalność zgodną z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego a także realizowany projekt musi się wpisywać w poniższe kody PKD:

– 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – obsługa wyciągów narciarskich;

– 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

– 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

– 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

– 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

– 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;

– 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

– 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

– 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;

– 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

– 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;

– 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;

– 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;

– 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

– 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;

– 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

– 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Wskazany powyżej kod PKD przeważającej (dominującej) działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wnioskującego musi zostać uwzględniony jako kod działalności przeważającej (dominującej) w dokumencie rejestrowym przedsiębiorstwa – CEIDG lub KRS na dzień 31.12.2020 r.

 • Wartość łącznej pomocy udzielanej w formie pomocy de minimis w okresie trzech lat budżetowych poprzedzających podpisanie umowy o dofinansowanie, nie może przekroczyć 200 tys. euro brutto. W przypadku firm sektora transportu drogowego limit ten wynosi 100 tys. euro w okresie trzech lat budżetowych poprzedzających podpisanie umowy o dofinansowanie.
 • W ramach konkursu, jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie.
 • W ramach konkursu realizowane będą działania przyczyniające się do wsparcia działalności celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w branży turystycznej. W ramach wspieranych projektów realizowane będą również inwestycje prowadzące do generowania trwałych nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na: nakłady na inwestycje przyczyniające się do rozbudowy posiadanych aktywów niezbędnych do utrzymania działalności, mikroinwestycje przyczyniające się do rozszerzenia oferowanych usług/wprowadzenia kompleksowych, proekologicznych produktów/usług, a także podwyższenie standardów sanitarnych i higienicznych.
 • Zasadniczy cel wsparcia konkursu stanowią inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty, które nie będą zawierały co najmniej jednego wydatku kwalifikowalnego.
 • W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, przedsiębiorstwo musi realizować i utrzymać, na terenie województwa śląskiego, projekt w okresie trwałości (3 lata dla mikro i małych przedsiębiorstw) oraz prowadzić działalność gospodarczą związaną z projektem na terenie województwa śląskiego.
 • Wnioskodawca musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w terminie nie dłuższym niż do 30 czerwca 2023 r.
 • W ramach konkursu nie przewidziano partnerstwa w projekcie.


Katalog kosztów kwalifikowanych

Na koszty kwalifikowalne projektu składają się poniższe kategorie kosztów:

1. Koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta).

Warunki kwalifikowalności dla środków trwałych:

 • muszą podlegać amortyzacji,
 • zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
 • muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości,
 • w przypadku zamówień realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności, wszczętych przed ogłoszeniem konkursu, beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz rozesłania go do trzech potencjalnych oferentów.

2. Koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania, (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta); zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora.

Warunki kwalifikowalności dla wartości niematerialnych i prawnych:

 • należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności,
 • muszą podlegać amortyzacji,
 • zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
 • muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości,
 • w przypadku zamówień realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności, wszczętych przed ogłoszeniem konkursu, beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz rozesłania go do trzech potencjalnych oferentów.

3. Koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu w formie leasingu finansowego lub zwrotnego (mającego charakter leasingu finansowego) poniesione w okresie realizacji projektu; w przypadku wszystkich ww. form leasingu kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe, z obowiązkiem wykupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu.

Warunki kwalifikowalności dla leasingu:

 • spełnienie ww. warunków dotyczących nabycia nowego środka trwałego lub nowej wartości niematerialnej i prawnej, w zależności czego leasing dotyczy,
 • zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
 • w przypadku zamówień realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności, wszczętych przed ogłoszeniem konkursu, beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz rozesłania go do trzech potencjalnych oferentów,
 • umowa leasingowa podpisana po 31.12.2020 r.
 • w przypadku leasingu zwrotnego współfinansowanie UE nie może posłużyć do ponownego nabycia danego dobra, jeśli jego zakup był wcześniej współfinansowany ze środków UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
 • wydatek poniesiony w okresie realizacji projektu,
 • maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów,
 • maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może być wyższa niż kwota wskazana w dowodzie zakupu wystawionym leasingodawcy przez dostawcę,
 • muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.

4. Środki transportu

a. Koszty nabycia nowych środków transportu

Zakup środków transportu stanowi koszty kwalifikowalny w sytuacji, gdy środek transportu nabywany jest przez przedsiębiorcę, którego przedmiotem działalności gospodarczej nie są usługi w sektorze transportu drogowego towarów (w tym takiego, którego działalność transportowa nie jest działalnością główną). Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, a także inną działalność, możliwe jest wsparcie nabycia środka trwałego pod warunkiem że zapewnienia przez Wnioskodawcę odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie przekraczała 100 000 EUR oraz by pomoc de minimis nie była wykorzystywana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Kwalifikowalne są wyłącznie koszty nabycia następujących środków transportu:

 • bryczki, powozy konne, dorożki, karety,
 • sanie, sanki,
 • łodzie żaglowe śródlądowe o długości kadłuba do 7 m, łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, tratwy, pontony,
 • balony, szybowce, motoszybowce, lotnie, motolotnie, paralotnie, spadochrony,
 • rowery, riksze służące do przewozu osób, hulajnogi,
 • skutery śnieżne, quady.

Warunki kwalifikowalności dla środków transportu:

 • wydatek wpisuje się w wymieniony zamknięty katalog,
 • zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
 • w przypadku zamówień realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności, wszczętych przed ogłoszeniem konkursu, beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz rozesłania go do trzech potencjalnych oferentów,
 • muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości,
 • jest niezbędnym elementem projektu, związanym z jego realizacją i wykorzystywanym na działalność turystyczną,
 • Beneficjent zadeklaruje się do wykorzystywania go zgodnie z celami określonymi w projekcie.

b. Koszty nabycia nowych środków transportu w formie leasingu finansowego lub zwrotnego (mającego charakter leasingu finansowego).

Zakup środków transportu w formie leasingu możliwy jest o ile spełnione zostaną warunki wskazane w pkt. 3 i 4.

5. Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych – bezpośrednio związanych z projektem, tj.: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości.

Warunki uznania wydatków za kwalifikowalne:

 • są niezbędnym elementem projektu i bezpośrednio z nim związane,
 • na moment rozliczenia wniosku o płatność końcową podwyższają wartość środka trwałego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta, lub w przypadku budowy/ przebudowy/ rozbudowy/ modernizacji wynajmowanych/ dzierżawionych nieruchomości, muszą zostać zaksięgowane w EŚT beneficjenta jako np. inwestycja w obcym środku trwałym,
 • realizacja projektu w miejscu realizacji robót budowlanych,
 • w przypadku zamówień realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności, wszczętych przed ogłoszeniem konkursu, beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz rozesłania go do trzech potencjalnych oferentów.

Dopuszczalne są odstępstwa od założonych we wniosku o dofinansowanie wartości metrażu powierzchni użytkowej, tj. wzrost/zmniejszenie założonej wartości do 10% włącznie. Sytuacja ta nie może jednak prowadzić do zwiększenia kwoty wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania wskazanych w umowie.

6. Koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu.

Do koszów kwalifikowalnych należą m.in.: publikacje w mediach, reklamy out-door.

Warunki kwalifikowalności dla kosztów promocji:

 • zawiera koszty związane z pozycjonowanie strony/witryny internetowej lub podjęcie innych działań, które przynoszą wymierny wzrost liczby użytkowników witryny, na której prezentowany jest produkt/usługa,
 • zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
 • w przypadku zamówień realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności, wszczętych przed ogłoszeniem konkursu, beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz rozesłania go do trzech potencjalnych oferentów,
 • musi zostać zamieszczona informacja o współfinansowaniu projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji.

Koszty kwalifikowalne promocji nie mogą przekroczyć 30 000,00 PLN kosztów kwalifikowalnych.

Koszty promocji mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty promocji.