RPO MAŁ 3.3.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Działanie 3.3„Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”

Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”


Termin naboru wniosków:

 • Konkurs zakończony

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

W ramach konkursu przewidziano dwa typy projektów:

   1. typ projektu A: opracowanie oraz wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

W ramach tego typu projektu, Wnioskodawca może realizować działania polegające na opracowaniu strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i wdrażaniu wynikających z niej działań, mających na celu umiędzynarodowienie działalności. W ramach typu A, mogą być realizowane wyłącznie projekty w ramach pomocy de minimis, a  Wnioskodawca ma możliwość poniesienia kosztów przygotowawczych tj. kosztów doradztwa w zakresie opracowania strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Komponent związany z przygotowaniem strategii/ planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa nie może stanowić więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym jednocześnie kwota wydatków kwalifikowalnych dla tego komponentu nie może przekroczyć 10 tys. PLN. Koszt doradztwa w zakresie opracowania strategii/planu działalności międzynarodowej jest kwalifikowany wyłącznie w projektach typu A.

   2. typ projektu B: wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

W ramach tego typu projektu, Wnioskodawca posiadający plan/strategię działalności międzynarodowej, może wdrażać wynikające z niej działania, mające na celu umiędzynarodowienie swojej działalności. W ramach typu B, projekty mogą być realizowane w ramach pomocy na usługi doradcze i/lub pomocy na udział w targach i/lub pomocy de minimis.
Projekt realizowany zarówno w typie A jak i B, powinien dotyczyć umiędzynarodowienia oferty produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę lub usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego

Maksymalna wartość dofinansowania:

 • 200 tys. PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 50%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy:

 • 50%

Dodatkowe informacje:

 • Wsparcie udzielane w ramach niniejszego konkursu będzie stanowiło pomoc państwa. Pomoc ta będzie miała formę dotacji i będzie stanowiła pomoc publiczną i/lub pomoc de minimis. Pomoc publiczna będzie miała charakter pomocy na usługi doradcze i/lub pomocy na udział w targach.
 • W ramach projektu, Wnioskodawca musi przypisać poszczególnym kosztom formę pomocy na udział w targach albo pomocy na usługi doradcze, albo pomocy de minimis.
 • Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych.
 • Pomoc na usługi doradcze jest udzielana na pokrycie kosztów usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, pod warunkiem, iż usługi te nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
 • Pomoc na udział w targach jest udzielana na pokrycie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w targach lub danej wystawie.
 • Opracowanie strategii/planu działalności międzynarodowej nie jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji projektu. Wnioskodawca może wskazać jako datę rozpoczęcia projektu datę późniejszą niż data sporządzenia strategii. Koszt ten może być kwalifikowany wyłącznie w ramach pomocy de minimis, jeśli został poniesiony po 1 stycznia 2014 r. (opracowanie strategii/planu działalności międzynarodowej kwalifikowane jest od 1 stycznia 2014 r.).
 • Warunkiem otrzymania wsparcia, zarówno w projektach typu A, jak i B jest przedstawienie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa na etapie wnioskowania o dofinansowanie.
 • Projekt nie może polegać wyłącznie na opracowaniu strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
 • Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów / podtypów projektu): 

a) doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie), 

b) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,

c) doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),

d) doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

e) udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą,

f) doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej. Model biznesowy należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w §2 pkt 14 Regulaminu.

 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy, przyjmując jako początek biegu tego okresu dzień zawarcia umowy o dofinansowanie.
 • W odniesieniu do projektów wspieranych w ramach konkursu, zastosowanie będą mieć następujące zasady: 

1. realizowane przez MŚP projekty mają przynieść określone korzyści gospodarcze dla Małopolski, w tym przyczyniać się do zwiększenia eksportu podmiotów gospodarczych z Małopolski – realizowane przedsięwzięcia mają przynieść mierzalne efekty gospodarcze;

2. wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać ze strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa;

3. podczas oceny preferencje uzyskają projekty: 

a) dotyczące obszarów regionalnych specjalizacji, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, której uszczegółowienie stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu;

b) w których umiędzynarodowieniu podlegają produkty/usługi charakteryzujące się innowacyjnością produktową co najmniej w skali regionalnej;  c) realizowane przez Wnioskodawców, którzy nie prowadzą oraz nie prowadzili dotychczas jakiejkolwiek sprzedaży poza granicami Polski;              d) realizowane przez Wnioskodawców, dla których w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy z terenu województwa małopolskiego;

e) w których poziom dofinansowania (wyrażony procentowo) jest obniżony o co najmniej 5 punktów procentowych, w stosunku do maksymalnie możliwego do uzyskania.

 • Wydatki związane z podróżami służbowymi w związku z udziałem Wnioskodawcy w imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy (podróże służbowe nie więcej niż 4 osób na czas udziału w imprezie targowo-wystawienniczej oraz czas niezbędny na dotarcie oraz powrót) są rozliczane wyłącznie z wykorzystaniem uproszczonej metody rozliczania wydatków stawki jednostkowej. Przyjmuje się cztery stawki jednostkowe odpowiednio dla czterech wyodrębnionych obszarów geograficznych, w zależności od lokalizacji imprezy targowo-wystawienniczej, której kwota dotyczy:

a) Polska (PL) – 800,00 PLN/os. (dotyczy imprez targowo-wystawienniczych organizowanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ale poza miejscowością w której mieści się siedziba, oddział lub główne miejsce prowadzenia działalności Wnioskodawcy/Beneficjenta);

b) Europa (EU) – 3 000,00 PLN/os. (nie dotyczy obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, dla której wyznaczono odrębną stawkę jednostkową);

c) świat (WR) – 6 000,00 PLN/os. (nie dotyczy obszaru Rzeczpospolitej Polskiej ani obszaru Europy ani obszaru Stanów Zjednoczonych Ameryki dla których wyznaczono odrębne stawki jednostkowe);

d) Stany Zjednoczone Ameryki (US) – 8 000,00 PLN/os. (dotyczy imprez targowo-wystawienniczych organizowanych na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki).

Koszty kwalifikowalne:

 • specjalistyczne usługi doradcze związane z umiędzynaradawianiem działalności gospodarczej, świadczone przez doradców zewnętrznych w zakresie m.in.:
  • strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  • określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
  • opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
  • uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagranicznych (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
  • dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. koncepcja marki, jego opakowania, rozmiary produktu, jego opracowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
  • usługi w zakresie tłumaczeń związanych z projektem;
 • udział w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne – wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawienniczego, w tym:
  • wynajem od organizatora targów lub jego oficjalnego przedstawiciela powierzchni wystawienniczej i jej zabudowa
  • usługi w zakresie obsługi technicznej powierzchni wystawienniczej (media, sprzątanie, itp.)
  • obsługa stoiska przez tłumacza,
  • ubezpieczenie powierzchni wystawienniczej od odpowiedzialności cywilnej
  • usługi w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną, kosztami spedycji
  • opłata rejestracyjna oraz inne opłaty związane z możliwością uczestniczenia w wydarzeniu,
  • koszty reklamy na imprezie targowo-wystawienniczej: wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych,
  • usługi w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;
  • podróże służbowe nie więcej niż 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej jako wystawca, na czas udziału w imprezie targowo -wystawienniczej oraz czas niezbędny na dotarcie oraz powrót – w tym:
   • koszty biletów lotniczych (kwalifikowalny koszt do wysokości ceny przelotu w klasie ekonomicznej) kolejowych (kwalifikowalny koszt do wysokości ceny przejazdu w II klasie) autobusowych,
   • koszty zakwaterowania,
   • koszty ubezpieczenia na czas podróży,
   • uzyskanie niezbędnych wiz, diety według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (z zastosowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 167), w wersji aktualnej na moment ponoszenia wydatku;
   • W sytuacji braku możliwości skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej (np. w przypadku osób niepełnosprawnych), lub jeśli wymaga tego specyfika projektu dopuszcza się wykorzystanie samochodu osobowego jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce realizacji projektu. Kwalifikowane będą wtedy wydatki poniesione na paliwo według stawek krajowych za 1km: – ryczałt na przejazdy, – zakup paliwa do samochodu służbowego wraz z kartą drogową oraz kalkulacją, opłaty za parkingi, autostrady lub możliwość korzystania ze środka transportu lub prawa przejazdu.
 • Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
  • koszty przygotowawcze – doradztwo w zakresie opracowania strategii/planu działalności międzynarodowej poniesione przed dniem złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.