Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działanie 1.2 „ Internacjonalizacja MŚP” 

 

Termin naboru wniosków: 28 kwietnia - 30 czerwca 2017 r. (I etap)

01 czerwca - 30 czerwca 2017 r. (II etap)

Termin rozpoczęcia nowego naboru: lipiec - wrzesień 2018 r.

Nabór podzielony na dwie rundy.
 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.


Beneficjenci:

 • Przedsiębiorstwa MŚP z makroregionu Polski Wschodniej.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 200 000 000 PLN.


Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 550 000 PLN.


Maksymalna intensywność pomocy:

 • 80% kosztów kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowalne:

 • Koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, obejmujących w szczególności:
  • analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych;
  • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie wraz z projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;
  • analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji;
  • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych);
  • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);

Wartość dofinansowania na pokrycie kosztów wymienionych powyżej nie może przekroczyć 30 tys. PLN.

Koszty opracowania nowego modelu biznesowego uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 

 • Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie:
  • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych;
  • pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);
  • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
  • przygotowania do budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny;
  • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym;
  • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na rynkach zagranicznych;
  • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych;
  • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek;
  • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.
 • Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:
  • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej;
  • zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska;
  • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;
  • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawy lub misji, w zakresie i według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
  • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w targach, wystawie lub misji;
  • wpis do katalogu targowego;
  • opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych;
  • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach;
  • koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji gospodarczych, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług cateringowych.

Wartość dofinansowania na pokrycie kosztów wymienionych powyżej nie może przekroczyć 110 tys. PLN (tj. 20% maksymalnej wartości dofinansowania w ramach działania).

 • Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane, w tym w szczególności:
  • projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych;
  • zakup niezbędnego oprogramowania;
  • doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa powyżej powinna stanowić nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Warunki:

 • realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie
 • okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW (tzn. 31.12.2023 r.)

 

Ograniczenia:

 • Wsparciu nie podlegają działania, których dofinansowanie nosiłoby znamiona niedozwolonej pomocy wywozowej, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.
 • Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy
 •  

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij