Program Operacyjny Polska Wschodnia

 Działanie 1.2 „ Internacjonalizacja MŚP” 

 
Termin naboru wniosków: 
 • Nabór wniosków zakończony

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
 • Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań dotyczących opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności, ze szczególnym uwzględnieniem usług doradczych.
 
Cel konkursu:
 • Do celów konkursu należy zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.
 
Beneficjenci:
 • Przedsiębiorstwa MŚP z makroregionu Polski Wschodniej (tj. z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego)
 
 
Środki przeznaczone na dofinansowanie:
 • 50 mln PLN
 
 
Maksymalny poziom dofinansowania:
 • 800 tys. PLN (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
 • 550 tys. PLN (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii).

w tym:

- maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

- maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;

- maksymalnie 100 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

 

Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków                  trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 150 tys. PLN.

 
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis - do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. 

 

Dodatkowe informacje:

 

 • Dofinansowanie stanowi:

1. pomoc publiczną jako:

a) pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

b) pomoc na udział MŚP w targach

2. pomoc de minimis

 • Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami).
 • Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności wywozowej, w szczególności w przypadku rynków zagranicznych, na których wnioskodawca jest już aktywny z produktami substytucyjnymi/komplementarnymi lub dostępne są produkty wnioskodawcy objęte projektem.
 • Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie:

- realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,

- rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

- okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu,

- okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.

 • W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.
 
 
Koszty kwalifikowalne
 
 
1. Koszty  usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, obejmujących w szczególności:
 
a) analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne;
b) wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach zagranicznych;
c) analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych;
d) wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych, wystaw czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego);
e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki, etc.);
f) opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym określeniem zadań związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego na poszczególnych rynkach;
g) rekomendacje w zakresie nabycia oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i nabycia środków trwałych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (jeśli dotyczy);
h) rekomendacje w zakresie rozwoju eksportu w oparciu o współpracę z organizacjami międzynarodowymi.
 
Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności, z którego wynikają działania zaplanowane w projekcie, stanowi wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie.
 
Koszty usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe tylko w ramach pomocy de minimis.
 
 
2. Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, w szczególności w zakresie:
 
a) wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych;
b) pozyskiwania zewnętrznego  finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);
c) przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
d) przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny;
e) uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów finalnego uzyskania dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na wybrane rynki docelowe);
f) przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w internecie), projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na rynkach zagranicznych;
g) wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych;
h) tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek;
i) uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych;
j) analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową.
 
Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe w ramach pomocy de minimis lub pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP.
 
Rodzaj wybranej pomocy dla doradztwa związanego z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego musi być jednolity.
 
 
3. Koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP w zakresie:
 
a) wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych,
b) szkoleń,
c) dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji,
d) tłumaczeń,
e) badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji,
f) projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.
 
Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe tylko w ramach pomocy de minimis.
 
 
4. Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:
 
a) wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej;
b) zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska; 
c) zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;
d) podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawienniczej lub misji, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach;
f) reklamę w mediach targowych;
g) rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego. (UWAGA: uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Jeśli koszty te zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, ich kwalifikowanie możliwe jest jedynie w ramach pomocy de minimis);
h) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach;
i) koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych.
 
Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe:
 • w ramach pomocy de minimis lub
 • w ramach pomocy na udział MŚP w targach – wyłącznie koszty wskazane w lit. a-g (z wyłączeniem kosztów dot. udziału w międzynarodowych misjach gospodarczych oraz kosztów, o których mowa w lit. g, poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).

Rodzaj wybranej pomocy musi być jednolity dla danej imprezy targowej.

 
 
5. Koszty nabycia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

 

UWAGA: Nie kwalifikują się do wsparcia koszty zakupu i wdrożenia systemów informatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych przypisanych do kanałów dystrybucji na rynki zagraniczne.

Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe jedynie w ramach pomocy de minimis.

Udostępnij