Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działanie 1.2 „ Internacjonalizacja MŚP” 

Termin naboru wniosków:  28.02.2019 – 03.09.2019
Nabór podzielony na rundy.
• I runda- 28.02.2019 –  06.05.2019
• II runda- 07.05.2019 –  15.07.2019
• III runda- 16.07.2019 –  03.09.2019
 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
   • Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.
 
Beneficjenci:
   • Przedsiębiorstwa MŚP z makroregionu Polski Wschodniej.
 
Środki przeznaczone na dofinansowanie:
   • 50 000 000 PLN
 
Maksymalny poziom dofinansowania:
   • 800 000 PLN.
 
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 
   • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
   • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.

 

Koszty kwalifikowalne:
 
• Koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, obejmujących w szczególności:
   - analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych;
   - wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie wraz z projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych; 
   - analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji;
   - wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych);
   - rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.).
 
Wartość dofinansowania na pokrycie kosztów wymienionych powyżej nie może przekroczyć 30 tys. PLN.
Koszty opracowania nowego modelu biznesowego uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe tylko w ramach pomocy de minimis.
 
• Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie:
   - wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych;
   - pozyskiwania zewnętrznego  finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);
   - przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
   - przygotowania do budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny;
   - uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym;
   - przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na rynkach zagranicznych;
   - wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych;
   - tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek; 
   - uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.
Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe w ramach pomocy de minimis lub pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP.
Rodzaj wybranej pomocy dla doradztwa związanego z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego musi być jednolity.
 
• Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:
   - wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej; 
   - zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska; 
   - zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji; 
   - podróże służbowe trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawy lub misji, w zakresie i według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju; 
   - opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w targach, wystawie lub misji; 
   - wpis do katalogu targowego; 
   - opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych; 
   - zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach;
   - koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji gospodarczych, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń  oraz  sprzętu, zakupu  usług  tłumaczenia; zakupu usług cateringowych.
Łączna wartość tych kosztów kwalifikowalnych stanowi nie więcej niż 49% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 
• Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane, w tym w szczególności: 
   - projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych; 
   - zakup niezbędnego oprogramowania; 
   - doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych.
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa powyżej powinna stanowić nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 
Warunki:
• realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie  lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
• okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie;
• okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW (tzn. 31.12.2023 r.).
 
Ograniczenia:
• Wsparciu nie podlegają działania, których dofinansowanie nosiłoby znamiona niedozwolonej pomocy wywozowej, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.
• Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.


 

 

 

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij