Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - POIR 3.2.1 „Badania na rynek”

Sytuacja w związku z panującą pandemią wywarła również wpływ na prowadzone rozmowy nad negocjacjami unijnego budżetu. Przedstawiony został plan odbudowy gospodarczej Unii Europejskiej- nowe narzędzie Next Generation EU. Ministerstwo planuje też dodać program ponadregionalny, który byłby dedykowany obszarom z deficytem i o słabszych wskaźnikach gospodarczych. Przed nami nowa perspektywa unijna, nowy budżet. Pozostaną programy zarządzane na poziomie krajowym jak i regionalnym. Nie wiemy jeszcze jakie będą planowane konkursy. Jednym z cieszących się popularnością był konkurs "Badania na rynek" – wdrożenie wynalazku. 

Dofinansowanie w ramach konkursu POIR 3.2.1 Badania na rynek, przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów, wyrobów lub usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Sfinansować można takie koszty jak budowa, rozbudowa lub zakup hali produkcyjnej, inwestycja w środki trwałe: maszyny, urządzenia i linie technologiczne, zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania. Jakie kolejne ścieżki tematyczne zostaną zaproponowane, jakie programy sektorowe? Będziemy musieli jeszcze poczekać na te decyzje. W 2021 roku będą prowadzone negocjacje poszczególnych programów operacyjnych.

 

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” - konkurs ogólny

 

Termin naboru wniosków: 

 • Konkurs zakończony


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Dofinansowanie mogą otrzymać  projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. 
  Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne związane z inwestycją początkową, usługi doradcze, prace rozwojowe, wydatki inwestycyjne na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów. 


Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorcy, którzy:
1. zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
2. przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców).
 
 
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
 • 550 mln zł
 • w tym, zlokalizowanych w województwie mazowieckim- 52 mln zł,
 • w tym, zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie- 498 mln zł.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • 1 mln zł.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 

 • na prace rozwojowe: 450 000 zł.
 • na usługi doradcze: 500 000 zł.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość:

 • 50 mln euro.
 
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:
 • 1 mln PLN na prace rozwojowe
 • 1 mln PLN na usługi doradcze

 

Maksymalna intensywność dofinansowania na prace rozwojowe wynosi:

 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

 

Dodatkowe informacje

 • Dofinansowanie stanowi:

           - „Regionalna pomoc inwestycyjna dla MŚP”;

           - „Pomoc na usługi doradcze dla MŚP”;

           - „Pomoc na projekty badawczo - rozwojowe i studia wykonalności”;

           - „Pomoc de minimis”;

           - „Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz recykling i ponowne wykorzystywanie opadów”.

 • Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie:

           - realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;

           - rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;

           - okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

 • Pomoc de minimis może być udzielona wnioskodawcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100 000 euro oraz spełnione są inne warunki określone w odrębnych przepisach prawa.
 • Maksymalna intensywność pomocy de minimis na pokrycie kosztów ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia jest tożsama z maksymalną intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej.

 

 

Regionalna pomoc inwestycyjna

 

Maksymalna intensywność pomocy:

Mikroprzedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

zgodnie z mapą pomocy regionalnej

 

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

 1. koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

 2. koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

 3. koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;

 4. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

  3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

  4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,

 5. koszty rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;

 6. koszty rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w pkt 1 i 5 może wynosić maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowanych.

 

 

Prace rozwojowe (B+R)

 

Maksymalna intensywność pomocy:

Mikroprzedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

45%

45%

35%

 

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach prac rozwojowych:

 1. koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;

 2. koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;

 3. koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

 

 

Usługi doradcze

 

Maksymalna intensywność pomocy:

Mikroprzedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

50%

 

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach usług doradczych:

 1. koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

 

Propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

 

Intensywność pomocy nie przekracza:

 • 45 % kosztów kwalifikowalnych:

           a) w przypadku gdy koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład                      jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;

           b) w przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska                               inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze                     źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne;

 • 30 % kosztów kwalifikowalnych:

            a) w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty                          kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

 
Za koszty kwalifikowalne w zakresie pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ustala się je w następujący sposób:
 • w przypadku gdy koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;
 • w przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne;
 • w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

 

Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowalne.

 

 

Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów

 

 

Intensywność pomocy na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów nie przekracza 35% kosztów kwalifikowalnych.

 

Intensywność pomocy zwiększa się o:

- 10% w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20% w przypadku pomocy na rzecz mikro i małego przedsiębiorcy;

- 5% w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego;

- 15% w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach województw innych niż mazowieckie.

 

 • Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów jest udzielana wyłącznie na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów wytwarzanych przez inne przedsiębiorstwa oraz wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzane materiały pochodzące z recyklingu lub ponownie użyte zostałyby w przeciwnym razie usunięte lub przetworzone w sposób mniej przyjazny dla środowiska.
 • Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów nie może być udzielana na procesy odzysku odpadów inne niż recykling.
 • Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów jest udzielana wyłącznie w przypadku, gdy planowana inwestycja wykracza poza aktualny stan techniki oraz nie wpływa jedynie na zwiększenie popytu na materiały przeznaczone do recyklingu, bez równoczesnego zwiększenia ich pozysku.

 

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów są dodatkowe koszty inwestycji konieczne do realizacji inwestycji prowadzącej do lepszej lub bardziej wydajnej działalności w zakresie recyklingu lub ponownego użycia w porównaniu z konwencjonalnym procesem związanym z działalnością w zakresie ponownego użycia i recyklingu o tej samej mocy produkcyjnej, jaki powstałby w przypadku braku pomocy.

 

Udostępnij