Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - POIR 3.2.1 „Badania na rynek”

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

 

Termin naboru wniosków: 20.03.2018 – 05.12.2018.


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, eksperymentalne prace rozwojowe lub usługi doradcze.


Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.


Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 10 000 000 PLN.


Maksymalna wartość dofinansowania:

 • 20 000 000 PLN.


Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć:

 • 50 000 000 euro.

 

 

Regionalna pomoc inwestycyjna

 

Maksymalna intensywność pomocy:

Mikroprzedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

zgodnie z mapą pomocy regionalnej

 

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach RPI:

 1. koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

 2. koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

 3. koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;

 4. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

  3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

  4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane

  5. z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,

 5. koszty rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;

 6. koszty rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w pkt 1 i 5 może wynosić maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1, 3, 5, nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 5 mln zł.

 

Prace rozwojowe (B+R)

 

Maksymalna intensywność pomocy:

Mikroprzedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

45%

45%

35%

 

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach prac rozwojowych:

 1. koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;

 2. koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;

 3. koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe:

 • 1 000 000 PLN.

 

Maksymalna wartość dofinansowania na prace rozwojowe:

 • 450 000 PLN.

 

Usługi doradcze

 

Maksymalna intensywność pomocy:

Mikroprzedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

50%

 

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach usług doradczych:

 1. koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo:

 • 1 000 000 PLN.

 

Maksymalna wartość dofinansowania na doradztwo:

 • 500 000 PLN.

Dodatkowe wymagania:

 • historia działalności na rynku przynajmniej przez 12 miesięcy,
 • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nie mniejszych niż 1 mln PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie ostatnich 3 lat,
 • posiadanie patentu bądź wzoru użytkowego albo dokonanie zgłoszenia i posiadanie sprawozdania z oceny stanu techniki z oceną A w każdej kategorii.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij