Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - POIR 3.2.1 „Badania na rynek”

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

 

Termin naboru wniosków: 01 - 30 października 2019


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, eksperymentalne prace rozwojowe lub usługi doradcze.


Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorcy, którzy:
1. zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
2. przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców).
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
 • 50 000 000,00 zł
          • zlokalizowanych w województwie mazowieckim- 4 500 000,00 zł.
          • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie- 45 500 000,00 zł.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • 1 000 000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 

 • na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł.
 • na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość:

 • 50 mln euro.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:
 • 1 000 000 PLN na prace rozwojowe
 • 1 000 000 PLN na usługi doradcze

 

Regionalna pomoc inwestycyjna

Maksymalna intensywność pomocy:

Mikroprzedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

zgodnie z mapą pomocy regionalnej

 

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach RPI:

 1. koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

 2. koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

 3. koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;

 4. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

  3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

  4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,

 5. koszty rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;

 6. koszty rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w pkt 1 i 5 może wynosić maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowanych.

 

Prace rozwojowe (B+R)

Maksymalna intensywność pomocy:

Mikroprzedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

45%

45%

35%

 

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach prac rozwojowych:

 1. koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;

 2. koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;

 3. koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe:

 • 1 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania na prace rozwojowe:

 • 450 000 PLN.

 

Usługi doradcze

Maksymalna intensywność pomocy:

Mikroprzedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

50%

 

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach usług doradczych:

 1. koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo:

 • 1 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania na doradztwo:

 • 500 000 PLN.

 

Dodatkowe informacje:

W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
   - realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
   - realizacja projektu musi rozpocząć się w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
   - okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR, tj. 31 grudnia 2023 r.
Pomoc de minimis może być udzielona wnioskodawcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100 000 euro oraz spełnione są inne warunki określone w odrębnych przepisach prawa.
Maksymalna intensywność pomocy de minimis na pokrycie kosztów ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia jest tożsama z maksymalną intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij