Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- 2.3.6 Granty na Eurogranty

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty

 

Termin naboru wniosków: 
 • 01.04.2021 – 27.01.2022
Konkurs jest podzielony na 5 rund. 
 
 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
 • dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie, m.in. Kreatywna Europa – Program Kreatywna Europa dla europejskich sektorów kultury i kreatywnych, LIFE – Program LIFE oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.
Celem konkursu jest w szczególności zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w Programach UE.
 
 
Beneficjenci:
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy w ramach jednego z Programów UE będą ubiegać się o dofinansowanie Eurograntu:
1. samodzielnie albo
2. w konsorcjum:
a) jako koordynator lub lider work package albo
b) członek konsorcjum (partner).
 
 
Środki przeznaczone na dofinansowanie:
 • 5 mln PLN, w tym dla projektów:
- zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 1 mln PLN,
- zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 4 mln PLN.
 
 
Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu, rozliczanych w formie kwoty ryczałtowej:
 
1) dla projektu, w ramach którego poniesione zostaną koszty opracowania studium wykonalności, a wnioskodawca aplikuje:
 • samodzielnie – wynosi 280 060,00 zł,
 • w konsorcjum – wynosi 239 310,00 zł;
2) dla projektu, w ramach którego nie zostaną poniesione koszty opracowania studium wykonalności, a wnioskodawca aplikuje:
 • samodzielnie – wynosi 64 000,00 zł,
 • w konsorcjum – wynosi 23 250,00 zł.
 
Maksymalna intensywność dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

 

Dodatkowe informacje: 

 • W ramach niniejszego konkursu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dotyczący jednego wniosku/aplikacji o Eurogrant w ramach danego Programu UE.
 • Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE. Przygotowanie Eurograntu może obejmować działania:

- związane z opracowaniem studium wykonalności (wyłącznie w sytuacji, gdy studium wykonalności jest dokumentem obligatoryjnym przy składaniu wniosku/aplikacji do Programu UE);

- podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów do Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem Eurograntu;

- polegające na przygotowaniu wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w ramach Programu UE;

- związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant;

- podejmowane w związku z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny powołaną przez organizatora konkursu w ramach Programu UE.

 • Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis.
 • Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione:

- okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.;

- projekt w ramach poddziałania nie może zakończyć się później niż 3 miesiące, licząc od dnia zakończenia/rozstrzygnięcia naboru w Programie UE, w którym został złożony wniosek o Eurogrant.

 • W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.
 • Pomoc de minimis może być udzielona wnioskodawcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów, nie przekroczy kwoty 100 000 euro dla jednego przedsiębiorcy.
 • Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania jest to, że znane są zasady ubiegania się o wsparcie w ramach Programu UE, w szczególności, czy w naborze dopuszcza się składanie wniosku/aplikacji o Eurogrant w ramach konsorcjum i czy wymagane jest przygotowanie studium wykonalności. Ponadto wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania pod warunkiem:

1) złożenia we wniosku o dofinansowanie oświadczenia o zobowiązaniu się do aplikowania o Eurogrant, samodzielnie lub w ramach konsorcjum, do określonego Programu UE, dla którego nabór jest lub będzie otwarty;

albo

2) wskazania we wniosku o dofinansowanie daty złożenia wniosku/aplikacji o Eurogrant samodzielnie lub w ramach konsorcjum do określonego Programu UE, dla którego nabór został zakończony nie więcej niż 30 dni wstecz od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w poddziałaniu 2.3.6 POIR pod warunkiem, że ocena projektu przez KE nie została jeszcze zakończona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w poddziałaniu.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych

 

 • Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis, zalicza się koszty:

- opracowania studium wykonalności (wyłącznie w sytuacji, gdy studium wykonalności jest dokumentem obligatoryjnym przy składaniu wniosku/aplikacji do Programu UE);

- podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;

- usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;

- wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;

- organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;

- tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach Programu UE.

 • Z tytułu przygotowania wniosku/aplikacji o Eurogrant wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w formie jednej kwoty ryczałtowej, której wartość zależy od zakresu Eurograntu, roli wnioskodawcy w tym projekcie i końcowej punktacji wniosku/aplikacji o Eurogrant.
 • Kwota dofinansowania, o którą wnioskuje wnioskodawca w ramach poddziałania, nie może być wyższa od kwoty dofinansowania wskazanej we wniosku/aplikacji o Eurogrant.
 • Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

 

Udostępnij