Oferujemy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw, spółek miejskich, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji non-profit, począwszy od analizy planów inwestycyjnych, przez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dotację wraz z kompletem dokumentów, aż po rozliczenie unijnego projektu.

 

Etap I. Konsultacje i analiza

ANALIZA I WERYFIKACJA
planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy

REKOMENDACJA 
wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji z uwzględnieniem planowych terminów konkursów

 

Etap II. Planowanie Projektu

SYMULACJA OCENY SZANS UZYSKANIA WSPARCIA
w ramach rekomendowanych projektów

KONSULTACJE NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW
mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów

 

Etap III. Opracowanie dokumentów aplikacyjnych 

SPORZĄDZENIE WNIOSKU O DOTACJĘ

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI DODATKOWEJ
studium wykonalności, biznesplan

POMOC W POZYSKANIU WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW
opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, badania rynkowe

PRZYGOTOWANIE ANALIZY FINANSOWEJ
planowanie inwestycji

SKOMPLETOWANIE I ZŁOŻENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

 

Etap IV. Obsługa procesu oceny projektu

PRZYGOTOWANIE DO PANELU EKSPERTÓW

KONSULTACJE Z INSTYTUCJAMI
przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku

DOKONYWANIE NIEZBEDNYCH POPRAWEK I UZUPEŁNIEŃ 
(w razie potrzeby)

POMOC PRZY ZAWIERANIU UMÓW
z instytucjami przyznającymi dotacje

 

Etap V. Rozliczenie projektu UE

PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚĆI
przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (m.in.: raporty techniczne i finansowe)

WSPÓŁPRACA Z PODWYKONAWCAMI INWESTYCJI
w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dotację

SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

MONITOROWANIE I KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU

DORADZTWO W TRAKCIE WDRAŻANIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

 

Dodatkowe usługi w ramach usług kompleksowych

DORADZTWO I POMOC W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO KONTROLI UNIJNEJ

WSPARCIE PRZY WIZYCIE KONTROLNEJ

PRZEPROWADZENIE PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ (w razie konieczności)

POMOC W NAWIĄZANIU WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCEDURY OFERTOWEJ

 

 

Wycena usług jest każdorazowo ustalana na podstawie indywidualnych potrzeb Klienta i zależy m.in. od zakresu zleconych prac, rodzaju projektu i zakresu inwestycji.

Jeśli nie jesteś zainteresowany kompleksową obsługą pozyskania dotacji, zobacz również naszą ofertę dotyczącą usług dodatkowych na wybrane elementy.