POIR 6.2 BONY NA CYFRYZACJĘ

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację


Termin naboru wniosków:

 • Nabór wniosków został zakończony

Do głównych celów konkursu należy zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz zakup w ograniczonym zakresie środków trwałych, niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa. Instrument ma na celu stworzenie warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w stanie pandemii, oraz po jej zakończeniu i w konsekwencji wzmocni ich konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy.

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Beneficjenci:

 • wyłącznie mikro przedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy

Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • 110 mln zł

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych:

 • 60 000 zł

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych:

 • 300 000 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.


Dodatkowe informacje:

 • Ocenie podlega, czy projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu.
 • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.
 • Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu będącego przedmiotem procedury odwoławczej lub postępowania sądowo-administracyjnego.
 • Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013, z możliwością dofinansowania również MŚP, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej.
 • Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie: 

1. realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 lutego 2020 r.; 2. okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu; 3. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR, tj. 31 grudnia 2023 r.

 • W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.
 • Projekt musi spełniać wymogi działania w zakresie:

a) wartości kosztów kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania:

­ – minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach działania tj. 60 000 zł,

­ – minimalnej wartości dofinansowania, tj. 51 000 zł, z zastrzeżeniem, że zarówno minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania dotyczy wydatków w ramach komponentu obligatoryjnego projektu, – maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach działania tj. 300 000 zł.


W przypadku, jeśli projekt zakłada realizację komponentu obligatoryjnego oraz fakultatywnego, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł.


b) maksymalnej dopuszczalnej intensywności wsparcia: 

– ­do 85% wartości kosztów kwalifikowanych.

 • Jeśli kwoty wydatków przekraczają ww. limity kryterium uznaje się za niespełnione.
 • Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013.
 • Realizacja projektu musi być uzasadniona z punktu widzenia działalności i rozwoju Wnioskodawcy, tj. np. mieć związek z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Wnioskodawca powinien wykazać wpływ projektu (w tym korzyści) na zmianę funkcjonujących procesów w przedsiębiorstwie. Korzyści mogą się odnosić do samego przedsiębiorstwa, jego pracowników, odbiorców rynkowych (klientów, dostawców). Realizacja projektu może usprawnić lub uzupełnić już toczące się procesy lub spowodować zmianę modelu biznesowego/strategii przedsiębiorstwa.
 • Projekt musi być uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, zwiększać jego konkurencyjność, usprawnić, zmienić procesy, prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji lub we współpracy z dostawcami/klientami, stworzyć możliwość poszerzenia rynków zbytu lub dodatkowo oferty.


Kryteria rozstrzygające: 
W sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które uzyskały rekomendacje do objęcia wsparciem po ocenie merytorycznej, o kolejności na liście rankingowej decydować będą kryteria rozstrzygające: 
I stopnia – Czy wykazany przez Wnioskodawcę spadek średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2020 w stosunku do obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 wyniósł: 

 • ­od 30% do 40% – 0 pkt, 
 • powyżej 40% – 1 pkt, 
 • ­powyżej 50% – 2 pkt, 
 • ­powyżej 60% – 3 pkt, 
 • ­powyżej 70% – 4 pkt, 

Poziom spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) weryfikowany na podstawie deklaracji Wnioskodawcy we wniosku. W przypadku zastosowania tego kryterium wyższą pozycję na liście rankingowej otrzyma projekt złożony przez Wnioskodawcę z wyższą wartością pkt w tym kryterium. 
II stopnia – Wskaźnik „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw”. Kryterium rozstrzygane na podstawie danych GUS z „Rocznika Statystycznego Województw 2020” – Wydawnictwo GUS. W przypadku zastosowania tego kryterium wyższą pozycję na liście rankingowej otrzyma projekt złożony przez Wnioskodawcę, który posiada siedzibę (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej) w województwie z niższą wartością wskaźnika. 
III stopnia – Wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie, w którym siedzibę ma wnioskodawca (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których siedziba Wnioskodawcy (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej) znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.


Katalog kosztów kwalifikowalnych

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

 1. zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
 2. zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

• Wsparcie jest przyznawane w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu. Wnioskodawca powinien określić i oszacować dla poszczególnych zadań kwoty ryczałtowe. Każde zadanie będzie rozliczane na podstawie określonej dla niego jednej kwoty ryczałtowej.
• Warunki uznania poniesionych kosztów objętych kwotą ryczałtową za koszty kwalifikowalne zostały określone w szczególności w wytycznych w zakresie kwalifikowalności i w umowie o dofinansowanie.