POIR 3.3.3

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand


Termin naboru wniosków: 

 • Nabór wniosków został zakończony

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 15 mln zł
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 35 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

 • 455 650,00 PLN (=100 000 EUR)

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu realizowanego w ramach programu promocji:

 • 1 mln PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

a) w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego– do 50% kosztów kwalifikowalnych;

b) w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% kosztów kwalifikowalnych;

c) w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis:

 • do 60% – dla średniego przedsiębiorcy,
 • do 75% – dla małego przedsiębiorcy,
 • do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego,
 • do 85% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa innego niż mazowieckie.

Dodatkowe informacje:

1. Dofinansowanie stanowi:

 • pomoc publiczną na udział MŚP w targach,
 • pomoc de minimis.

2. Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie:

 • realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym za rozpoczęcie realizacji projektu nie traktuje się dokonania rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego, które mogą nastąpić w terminie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 30 września 2022 r.

3. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.

4. Pomoc de minimis może być udzielona wnioskodawcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów, nie przekroczy kwoty 100 000 euro dla jednego przedsiębiorcy.

5. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy publicznej zalicza się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty:

 • zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego oraz nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki,
 • podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, tj. koszty:

– diet,

– noclegów,

– przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejskiej,

– innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe.

 • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach, tj. koszty:

– zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP pracowników wnioskodawcy oraz eksponatów,

– odprawy celnej i spedycji,

– bagażu i nadbagażu.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty:

 • usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, tj. koszty:

– diet,

– noclegów,

– przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

– innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe.

 • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych, tj. koszty:

– zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów,

– odprawy celnej i spedycji,

– bagażu i nadbagażu.

 • rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym koszty:

– wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego,

– nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki.

 • reklamy w mediach targowych;
 • udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych, zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;
 • informacyjno-promocyjne projektu , tj. koszty:

– nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji obcojęzycznych lub dwujęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: gadżety reklamowe, materiały drukowane, np. foldery, ulotki, wizytówki,

– produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę przedsiębiorcy,

– zagranicznej reklamy prasowej, internetowej, reklamy w katalogach targowych i branżowych,

– organizacji prezentacji produktów, kolekcji (np. w formie showroomów),

– przygotowania obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony,

– przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

 • Działania promocyjne związane z udziałem w targach mogą składać się z następujących elementów:

– działania związane z organizacją i przeprowadzeniem udziału wnioskodawcy w imprezie targowo – wystawienniczej w charakterze wystawcy;

– organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia i zakupu usług cateringowych.

– organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu i zakupu usług tłumaczenia.

 • Jeśli program promocji nie zakłada inaczej, działania promocyjne dotyczące udziału wnioskodawcy w wyjazdowych misjach gospodarczych kwalifikują się do dofinansowania, jeżeli są realizowane na terenie kraju wskazanego w danym programie promocji.
 • Działania promocyjne związane z udziałem w wyjazdowych misjach gospodarczych mogą składać się z następujących elementów:

– organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych;

– wizyty w siedzibach (zakładach produkcyjnych) kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów;

– wizyty w roli zwiedzającego na imprezach targowo-wystawienniczych;

– organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów;

– organizacja i udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji i organizacji branżowych;

– organizacja i udział w spotkaniach z dziennikarzami.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia i zakupu usług cateringowych.

 • Działania promocyjne związane z organizacją przyjazdowych misji gospodarczych mogą składać się z następujących elementów:

– organizacja dla uczestników misji przyjazdowej pokazów, prezentacji i degustacji produktów;

– odwiedzenie przez uczestników misji stoiska przedsiębiorcy zorganizowanego na krajowej imprezie targowej;

– organizacja i przeprowadzenie wizyt w przedsiębiorstwie wnioskodawcy dla uczestników misji przyjazdowej;

– organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych dla kontrahentów.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia i zakupu usług cateringowych oraz zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej.

 • Działania promocyjne związane z udziałem w seminariach, kongresach i konferencjach mogą składać się z następujących elementów:

– działania związane z organizacją i przeprowadzeniem udziału wnioskodawcy w seminarium, kongresie lub konferencji;

– organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych;

– organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia i zakupu usług cateringowych.

 • Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych (usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy) nie może przekroczyć 5% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu.
 • Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych (informacyjno-promocyjne projektu) nie może przekroczyć 15% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu.
 • Za kwalifikowalne mogą zostać uznane jedynie koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.
 • Koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.