POIR 3.2.1

Jednym z cieszących się popularnością konkursem dostępnym na terenie całej Polski jest „Badania na rynek” na wdrożenie innowacyjnych produktów.

Dofinansowanie w ramach konkursu POIR 3.2.1 Badania na rynek, przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów, wyrobów lub usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Sfinansować można takie koszty jak budowa, rozbudowa lub zakup hali produkcyjnej, inwestycja w środki trwałe: maszyny, urządzenia i linie technologiczne, zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” 


Termin naboru wniosków: 

 • Nabór wniosków zakończony

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.
  Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.


Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz

– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),

– prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • 500 mln zł
 • w tym, zlokalizowanych w województwie mazowieckim- 65 mln zł
 • w tym, zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie- 435 mln zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • 1 mln zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość:

 • 50 mln euro.

Dodatkowe informacje

 • Dofinansowanie stanowi:

           – „Regionalna pomoc inwestycyjna dla MŚP”;

           – „Pomoc na usługi doradcze dla MŚP”;

           – „Pomoc na projekty badawczo – rozwojowe i studia wykonalności”;

           – „Pomoc de minimis”;

           – „Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz recykling i ponowne wykorzystywanie opadów”.

 • Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie:

           – realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;

           – rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;

           – okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

 • Pomoc de minimis może być udzielona wnioskodawcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 euro oraz spełnione są inne warunki określone w odrębnych przepisach prawa.
 • Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu.
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

           – na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 tys. zł

           – na usługi doradcze: 500 tys. zł

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

           – na prace rozwojowe: 1 mln zł

           – na usługi doradcze: 1 mln zł

 • Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR
 • Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Brak określonego limitu na prace budowlane.
 • Do wniosku nie jest wymagane pozwolenie na budowę.
 • Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej.


Regionalna pomoc inwestycyjna

Maksymalna intensywność pomocy:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: zgodnie z mapą pomocy regionalnej


Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA:
premia +20%

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA:
premia +10%

DOFINANSOWANIE W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI PROJEKTU:
wg Mapy pomocy regionalnej

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

 1. Koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 2. Koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
 3. Koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;
 4. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
  4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
 5. Koszty rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
 6. Koszty rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w pkt 1 i 5 może wynosić maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowanych.

Prace rozwojowe (B+R)

Maksymalna intensywność pomocy:

Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa
45% 45% 35%

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach prac rozwojowych:

 1. Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
 2. Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
 3. Koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Usługi doradcze

Maksymalna intensywność pomocy:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50%


Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach usług doradczych:

Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

Intensywność pomocy nie przekracza:

 • 45 % kosztów kwalifikowalnych:

Za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ustala się je w następujący sposób:

a) w przypadku gdy koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;

b) w przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne;

 • 30 % kosztów kwalifikowalnych:

a) w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowalne.

Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów

Kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty inwestycji konieczne do realizacji inwestycji prowadzącej do lepszej lub bardziej wydajnej działalności w zakresie recyklingu lub ponownego użycia w porównaniu z konwencjonalnym procesem związanym z działalnością w zakresie ponownego użycia i recyklingu o tej samej mocy produkcyjnej, jaki powstałby w przypadku braku pomocy.

Intensywność pomocy na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów nie przekracza 35% kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy zwiększa się o:

– 10% w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20% w przypadku pomocy na rzecz mikro i małego przedsiębiorcy;

– 5% w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego;

– 15% w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach województw innych niż mazowieckie.