POIR 2.4.1 PRZEMYSŁ 4.0

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji
Poddziałanie 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab – Pilotaż Przemysł 4.0


Termin naboru wniosków:

 • Nabór wniosków został zakończony

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Grant mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 lub wdrożenia wybranego obszaru działań w działalności produkcyjnej wnioskodawcy, które są wynikiem opracowanej mapy drogowej.

Celem pilotażu Przemysł 4.0 jest wsparcie małych i średnich (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorstw produkcyjnych w działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0.

Beneficjenci:

 • O grant w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie mali lub średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, oferujący swoje wyroby na sprzedaż, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.

Kwota przeznaczona na powierzenie grantów:

 • 25 mln PLN

Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty:

 • 800 tys. PLN

– Maksymalna intensywność wsparcia w zakresie pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

– Maksymalną intensywność w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej określa się zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

– Maksymalna intensywność w zakresie pomocy na usługi doradcze dla MŚP wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.


Dodatkowe informacje: 

 • Grant może być przyznany na projekty dotyczące przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 lub wdrożenia wybranego obszaru działań w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Zadania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z mapy drogowej wnioskodawcy.


Minimalny zakres mapy drogowej

Mapa drogowa powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

– ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa,
– charakterystykę otoczenia i trendów rynkowych w zakresie transformacji cyfrowej,
– charakterystykę produktów przedsiębiorstwa,
– charakterystykę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa,
– identyfikację, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału (działań/procesów) w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej,
– ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa– diagnozę stanu obecnego i opis stanu docelowego w wybranych obszarach działalności firmy pod kątem cyfryzacji, 
– charakterystykę inwestycji, 
– plan wdrożenia, 
– planowane źródła finansowania.

 • W ramach projektu mogą być dofinansowane zakupy związane z następującymi technologiami, stanowiącymi warstwę bazową dla planowanych przemian:

1) Big Data oraz działania związane z analizą danych;

2) Roboty przemysłowe;

3) Przemysłowy Internet rzeczy;

4) Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);

5) Cyberbezpieczeństwo;

6) Chmura obliczeniowa;

7) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;

8) Sztuczna inteligencja;

9) Blockchain;

10) Druk addytywny (druk 3D).

 • Grant stanowi:

1) pomoc de minimis,

a) na usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej,

b) na usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej, na nabycie albo wytworzenie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją działań wskazanych w mapie drogowej.

2) pomoc na usługi doradcze- „Pomoc na usługi doradcze dla MŚP” – w zakresie usług doradczych związanych z wdrożeniem mapy drogowej,

3) regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP- „Regionalna pomoc inwestycyjna dla MŚP” – w zakresie nabycia albo wytworzenia środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją działań wskazanych w mapie drogowej.

 • W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku, z wyjątkiem usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej,

2. okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego we wniosku,

3. okres realizacji projektu nie może wykraczać 30 września 2023 r.

 • W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku, lecz przed dniem zawarcia umowy o powierzenie grantu, wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.
 • Pomoc de minimis może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro.
 • Wnioskodawca określa we wniosku rodzaj kosztów kwalifikowanych i rodzaj pomocy, o którą się ubiega. Określonego we wniosku rodzaju pomocy nie można zmienić po zakończeniu oceny wniosku.
 • Koszty usług polegających na opracowaniu mapy drogowej mogą być objęte wyłącznie pomocą de minimis.
 • Koszty usług doradczych (usługi doradczej związanej z wdrożeniem mapy drogowej) oraz (koszty usług doradczych świadczonych przez zewnętrznych doradców w zakresie związanym z wdrożeniem mapy drogowej) mogą być objęte pomocą de minimis albo pomocą na usługi doradcze dla MSP.
 • Koszty środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (nabycia fabrycznie nowych środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej) mogą być objęte pomocą de minimis albo regionalną pomocą inwestycyjną.


Katalog kosztów kwalifikowanych

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

1) nabycia fabrycznie nowych środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości;

2) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w podmiocie otrzymującym pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z podmiotem otrzymującym pomoc na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa podmiotu otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy na usługi doradcze dla MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez zewnętrznych doradców w zakresie związanym z wdrożeniem mapy drogowej.