POIR 2.3.5- DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego).

Termin naboru wniosków:  

 • Nabór wniosków zakończony

Cel konkursu:

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz  nastąpi wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem).

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

a) uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),

b) uzyskania doradztwa niezbędnego w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),

c) realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
 
usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:
 
 • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego,
 • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego,
 • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego,
 • usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania),
 • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama,
realizację inwestycji, w tym:
 
 • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu,
 • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu.
Beneficjenci:
 
 • MŚP (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej)
 
Środki przeznaczone na dofinansowanie:
 
 • 70 mln PLN, w tym
– zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 8 463 000 zł
 
– zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 61 537 000 zł
 
 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:
 
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 60 000 zł, natomiast dofinansowania 51 000 zł.
 
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:
 
 • 1 500 000 zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu 500 000 zł oraz maksymalnie do 1 000 000 zł na inwestycję).
 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
 
 • 85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu– pomoc de minimis;
 • dla inwestycyjnej części projektu – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Premia:

MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA: premia +20%

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA: premia +10%

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej wynosi 1 000 000 zł.

 

Dodatkowe informacje:


 • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla jednego projektu w ramach niniejszego konkursu.
 • Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu będącego przedmiotem procedury odwoławczej lub postępowania sądowo-administracyjnego.
 • Dofinansowanie stanowi:

a) pomoc de minimis– w zakresie usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego projektu wzorniczego lub nowego lub znacząco ulepszonego produktu,

b) regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP– w zakresie inwestycji początkowej w formie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

– założeniem nowego zakładu,

– dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.

 • Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie:

– realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,

– okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

 • Jeśli produktem projektu jest oprogramowanie to powinno ono być częścią produktu. Dofinansowaniem nie może zostać objęte oprogramowanie będące samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem.
 • Usługa profesjonalnego procesu projektowego musi być świadczona przez podmiot, który zapewnia do realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant. Wymagania określone dla wykonawcy profesjonalnego procesu projektowego powinny stanowić warunek udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy niniejszej usługi.
 • Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro.


Katalog kosztów kwalifikowanych
 
 
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu:
 
1) usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
 
a) przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
(Koszty, o których mowa dot. przeprowadzenia wstępnego audytu są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Jako „poniesione” należy rozumieć dokonanie zapłaty w formie przelewu za wykonaną oraz zaakceptowaną usługę wstępnego audytu. Na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia).
 
b) stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
 
c) opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
 
z wyłączeniem kosztów nabycia środków trwałych lub materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji usług doradczych polegających na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego.
 
2) usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, z wyłączeniem:
 
a) usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama;
b) środków trwałych lub materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji usług doradczych w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.


Do wydatków kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty:
 
1) nabycia albo wytworzenia środków trwałych lub materiałów z wyłączeniem:
 
a) prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości, w tym gruntów, budynków, robót budowlanych, materiałów budowlanych,
b) środków trwałych niezbędnych do realizacji opracowania projektów i prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
 
2) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do opracowania projektów oraz prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 
a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
 
W przypadku projektów dotyczących realizacji inwestycji początkowej związanej z dywersyfikacją produkcji istniejącego zakładu, łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, musi przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.