POIR 2.2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 2.2 Otwarte Innowacje- wspieranie transferu technologii


Termin naboru wniosków: 

 • 08.10.2021 – 15.12.2021

Kto może ubiegać się o pomoc?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania.

Poziom dofinansowania:

 • Maksymalna intensywność wsparcia na pokrycie kosztów kwalifikowalnych: 70%
 • Minimalna wartość dofinansowania wynosi 150 tys. zł
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 200 tys. EUR

Koszty kwalifikowane projektu:
Projekt Sieć Otwartych Innowacji zapewnia refinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym takich jak:

 • patenty lub zgłoszenia patentów
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych
 • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how

Dodatkowe informacje:

 • Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty nabycia technologii, tj. koszt zakupu lub uzyskania licencji do technologii. 
 • Koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem. 
 • Kosztami kwalifikowanymi w projekcie nie są także: 

– VAT, 

– wynagrodzenia pracowników, 

– wynagrodzenia podwykonawców, 

– szkolenia pracowników, 

– analiza przedwdrożeniowa,

– zakup innych środków trwałych niezbędnych do wdrożenia.

 • W ramach tego konkursu, granty będą udzielane w ramach jednej z następujących przeznaczeń pomocy: 

– regionalnej pomocy inwestycyjnej albo,

– pomocy de minimis.

Warunki udzielania pomocy de minimis

 • Grantobiorca nie może przenieść praw do technologii, ani udzielić na nią licencji, sublicencji w trakcie trwania projektu oraz przez okres trwałości projektu.

Technologia musi:

 • podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostanie związana z projektem przez okres trwałości projektu,
 • być nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich, które nie będą powiązane z Grantobiorcą (kapitałowo, osobowo bądź faktycznie).

Warunki udzielania pomocy: Regionalna pomoc inwestycyjna

 • Grantobiorca będzie wykorzystywał ją wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc przez okres trwałości projektu,
 • Grantobiorca nie może przenieść praw do technologii, ani udzielić na nią licencji, sublicencji w trakcie trwania projektu oraz przez okres trwałości projektu.

Technologia musi:

 • podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostanie związana z projektem przez okres trwałości projektu,
 • być nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich, które nie mogą być powiązane z Grantobiorcą (kapitałowo, osobowo bądź faktycznie),
 • skutkiem nabycia technologii będzie jedna z następujących form inwestycji początkowej u Grantobiorcy,
 • Grantobiorca wniesie wkład w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja.

Technologia nie może być wdrożona w kilku lokalizacjach/zakładach. W sytuacji realizacji projektu na terenie całego kraju lub gdy na etapie składania wniosku nie jest możliwe wskazanie konkretnej lokalizacji, poziom intensywności wsparcia określany jest zgodnie z lokalizacją siedziby lub też zakładu/oddziału będącego głównym miejscem realizacji projektu, tj. gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub najistotniejsza z punktu celu realizacji projektu część.

Województwo, w którym realizowany jest projekt Mikro i mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie 70% 60%
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego 55% 45%
dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie 45% 35%
Podregion warszawski zachodni 40% 30%
Miasto stołeczne Warszawa 30% 20%

Kompletność dokumentacji na etapie oceny formalnej
Ocena formalna wniosku dokonywana jest dwustopniowo. W pierwszej kolejności (w ramach I stopnia oceny formalnej) dokonywana jest wstępna analizy polegająca na:

 • weryfikacji zgodności opisu technologii zawartego we wniosku z definicją technologii zawartą w regulaminie,
 • sprawdzeniu, czy wraz z wnioskiem przedłożono co najmniej następujące załączniki:

a) opinia o innowacyjności,

b) część finansowa wniosku,

c) wycena lub uzasadnienie ceny technologii,

d) oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryterium MŚP,

e) umowa warunkowa, oraz czy ww. załączniki są kompletne,

 • spełnienia przez wnioskodawcę warunków udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Dodatkowe punkty na etapie oceny wniosku
W ramach Konkursu możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów w ramach czterech kryteriów punktowych premiujących, które mają wpływ na umiejscowienie Wniosku na Liście rankingowej.
W ramach oceny formalnej II stopnia mogą zostać przyznawane dodatkowe punkty za:

 • posiadanie funkcjonującego działu badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy przez okres co najmniej 1 roku przed dniem złożenia Wniosku, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu od co najmniej jednego roku
 • poniesienie w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych nakładów na działalność innowacyjną o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym.

Z kolei w ramach oceny innowacyjności (na etapie oceny merytorycznej) zostaną przyznawane punkty w dwóch kryteriach:

 • za poziom gotowości technologicznej planowanego do zakupienia rozwiązania,
 • za skalę innowacyjności definiowaną poprzez ramy geograficzne oraz czasowe obecności danego rozwiązania (innowacji) na rynku.