POIR 1.1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe

Konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych.


Termin naboru wniosków: 

 • Nabór wniosków został zakończony

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
 • eksperymentalne prace rozwojowe.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo 
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw, albo 
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym: 

           – w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,

           – liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,

           – udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,

           – w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:
300 mln PLN, w tym:

 • I runda – 100 mln PLN
 • II runda – 200 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć:

 • 50 mln EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Podmiot na badania przemysł. na badania przemysł. + premia na prace rozwojowe na prace rozwojowe + premia na prace przedwdroż. –de minimis na prace przedwdroż. – usługi doradcze dla MŚP
mikro przedsięb. 70% 80% 45% 60% 90% 50%
małe przedsięb. 70% 80% 45% 60% 90% 50%
średnie przedsięb. 60% 75% 35% 50% 90% 50%
duże przedsięb. 50% 65% 25% 40% 90% nd
jednostka naukowa 100% nd 100% nd nd nd

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe,
 • 200 000 euro (a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – 100 000 euro) – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis,
 • 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Dodatkowe informacje:

 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.
 • Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek dla danego projektu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy wnioskodawca wycofa wniosek i złoży go ponownie w danej rundzie.
 • Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).
 • Projekt może być realizowany do 31 grudnia 2023 r.
 • Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną.
 • Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu na prace przedwdrożeniowe stanowi:

           – pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki lub

           – pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych.

 • Pomoc publiczna udzielana przez NCBR może być łączona z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis.
 • MŚP jako wnioskodawca może w ramach prac przedwdrożeniowych ponosić koszty kwalifikowalne podwykonawstwa w jeden sposób: albo w ramach pomocy de minimisalbo w ramach usług doradczych dla MŚP.
 • Gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, wnioskodawca podaje miejsce realizacji projektu osobno dla każdego konsorcjanta. Żadne z tych miejsc nie może znajdować się w województwie mazowieckim.
 • Kiedy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, każdy konsorcjant uczestniczy w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
 • Gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.
 • IP może dofinansować projekt, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie).
 • Wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych rozumiemy jako:

– wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy (w konsorcjum – min. 1 konsorcjanta będącego przedsiębiorstwem) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników, lub wprowadzenie innowacji procesowej;

– udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwa (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwo spoza konsorcjum);

– sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwa spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników nie uznaje się zbycia wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

Jeśli wdrożenie przyjmie postać:

– sprzedaży praw do wyników projektu w celu ich wdrożenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa albo

– udzielenia licencji na korzystanie z ww. praw,

wnioskodawca (konsorcjanci) zapewni, że nabywca praw do wyników/licencjobiorca wykorzysta wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. w szczególności rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/ świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności.

 • Jeśli przedsiębiorstwo samodzielnie realizuje projekt, przysługuje mu całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły.
 • Jeśli projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, konsorcjantom przysługują prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu. Prawa te przysługują im w proporcji, która odpowiada ich faktycznemu udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tych badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły.
 • Wnioskodawca nie może łączyć badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu, czyli wydzielonego fragmentu prac w projekcie. Badania przemysłowe muszą się zakończyć przed zakończeniem prac rozwojowych. Prace rozwojowe muszą się zakończyć przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych.
 • Kierownik prac B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich obowiązki nie mogą być jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy, w tym nie mogą pozostawać w stosunku służbowym lub innej formie współpracy z podwykonawcą. Dotyczy to stosunku pracy, stosunków cywilnoprawnych lub innych form współpracy.
 • Pozostała kadra B+R oraz kadra zarządzająca projektem nie może jednocześnie wykonywać tych samych prac w projekcie po stronie wnioskodawcy oraz podwykonawcy.
 • Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy jednostki realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.
 • Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

– 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo, które samodzielnie realizuje projekt;

– 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo, gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum;

– 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;

– 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

 • Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem. Przyjmuje się ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu w wysokości 25% sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających podwykonawstwa).
 • Wnioskodawca może zacząć ponosić koszty kwalifikowalne projektu najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku. Gdy wnioskodawca zacznie realizować projekt przed tym dniem, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikowalne.
 • Wnioskodawca musi realizować projekt (w tym kupować towary i usługi) zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.
 • Wnioskodawca nie ma obowiązku monitorować dochodu, gdy realizuje projekt samodzielnie lub jako konsorcjum złożone wyłącznie z przedsiębiorstw.
 • W przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum, w którym jest jednostka naukowa, konieczne jest monitorowanie dochodu, gdy całkowity koszt kwalifikowalny projektu przekracza 1 mln EUR.


Katalog kosztów kwalifikowanych

 • Z dofinansowania badań przemysłowych, prac rozwojowych, prac przedwdrożeniowych mogą skorzystać zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów.
 • Z finansowania prac przedwdrożeniowych mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy.
 • Suma kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Koszty te mogą być finansowane w ramach pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na usługi doradcze dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wybrać, czy koszty ich prac przedwdrożeniowych będą objęte pomocą de minimis czy pomocą publiczną na usługi doradcze dla MŚP. Duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać wyłącznie z pomocy de minimis.

Koszty wynagrodzeń

1. Koszty wynagrodzeń pracowników związane z prowadzeniem badań przemysłowych, prac rozwojowych.

Koszty wynagrodzeń kadry naukowo-badawczej projektu: pracowników badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych. Pracownicy rozliczani jako kadra naukowo-badawcza nie mogą mieć w zakresie obowiązków zadań, które dotyczą funkcji zarządczych, nadzorczych i koordynujących.

2. Koszty wynagrodzeń pracowników związane z pracami przedwdrożeniowymi (pomoc de minimis).

Koszty te finansowane są w części, w jakiej wynagrodzenia bezpośrednio wiążą się z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu.
Wydatki związane z zaangażowaniem pracownika w prowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych są kwalifikowalne, jeśli jego zaangażowanie zawodowe w projekty finansowane z funduszy strukturalnych oraz z innych źródeł, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Ta zasada dotyczy wyłącznie umów o pracę. Ten warunek obowiązuje w całym okresie, w którym kwalifikuje się wynagrodzenie pracownika w projekcie.
Wydatki na wynagrodzenie kwalifikowane są pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym w ramach projektu. Ta zasada dotyczy również pozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii.
Koszt kwalifikowalny stanowią składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzenia pracowników.

Koszty podwykonawstwa

1. Koszty podwykonawstwa związane z badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

Są to koszty:

 • części merytorycznych prac projektu, które są zlecone stronie trzeciej, aby wykonać badania przemysłowe lub prace rozwojowe;
 • zasobów udostępnionych  przez strony trzecie, np. koszt wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą, outsourcing kadrowy.

Podwykonawstwem nie są czynności pomocnicze niezbędne do wykonania zadań projektowych, takie jak usługi prawne lub księgowe.

2. Koszty podwykonawstwa związane z pracami przedwdrożeniowymi.

Są to koszty usług doradczych lub równoważnych (np. testy, badanie rynku), które zostały zlecone, aby wykonać prace przedwdrożeniowe w projekcie.

Kwalifikowalne są koszty usług doradczych lub równoważnych, które:

 • są świadczone przez konsultantów zewnętrznych,
 • nie mają charakteru ciągłego ani okresowego,
 • nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi, jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w kategorii podwykonawstwo nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych, które ponosi się w projekcie na prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis jako konsorcjant przedsiębiorca.

Koszty kwalifikowalne w kategorii podwykonawstwo w fazie prac przedwdrożeniowych można rozliczyć na dwa sposoby:

 • w ramach pomocy de minimis, albo
 • w ramach pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP – w tym przypadku można ponieść jedynie koszty z kategorii podwykonawstwo.

Pozostałe koszty bezpośrednie związane z badaniami przemysłowymi, pracami rozwojowymi

1. Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach tej kategorii finansowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:

 • aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń, które wykorzystywane są, aby prowadzić badania przemysłowe, prace rozwojowe;
 • wartości niematerialnych i prawnych nabytych od osób trzecich na warunkach rynkowych – w formie patentów (zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji), licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz, raportów badawczych itp., które wykorzystywane są, aby prowadzić badania przemysłowe i prace rozwojowe; finansowane są w zakresie i przez okres, w jakim korzysta się z nich w realizowanym projekcie.

Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości stanowią koszt kwalifikowalny, jeżeli spełni się łącznie następujące warunki:

 • aparatura w momencie zakupu jest środkiem trwałym,
 • aparatura lub WNiP są:

           – niezbędne do prawidłowej realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu i

           – bezpośrednio wykorzystywane w projekcie;

 • aparatura i inne urządzenia do badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu są ewidencjonowane w rejestrze środków trwałych podmiotów, które je kupują;
 • odpisy amortyzacyjne obliczy się na podstawie przepisów o rachunkowości oraz zgodnie ze swoją polityką rachunkowości;
 • kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych dotyczy wyłącznie okresu, w którym faktycznie wykorzystuje się aparaturę lub WNiP do realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu;
 • gdy aparaturę lub WNiP wykorzystuje się także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania aktywów przy realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu;
 • zakup aparatury lub WNiP nie był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub środków unijnych;
 • zakupu aparatury lub WNiP nie został rozliczony jako koszt kwalifikowalny projektu;
 • odpisy amortyzacyjne dotyczą aparatury lub WNiP, które zakupione zostały w sposób racjonalny i efektywny – po cenach, które nie zostały zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych.

Odpłatne korzystanie z aparatury lub WNiP

Koszty odpłatnego korzystania z aparatury (leasing, wynajem) lub wartości niematerialnych i prawnych (opłaty licencyjne) stanowią koszty kwalifikowalne w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu.

Wydatki związane z leasingiem:

 • finansowym lub operacyjnym,
 • zwrotnym finansowym i zwrotnym operacyjnym, pod warunkiem że zakupu zbywanego przedmiotu nie dofinansowano ze środków unijnych lub dotacji z krajowych środków publicznych.

Kosztem kwalifikowalnym są:

 • w leasingu finansowym lub operacyjnym – część raty leasingowej na spłatę kapitału przedmiotu umowy leasingu (bez części odsetkowej i innych opłat),
 • w leasingu finansowym, w którym okres amortyzacji jest dłuższy niż okres trwania umowy leasingowej – odpisy amortyzacyjne przypadające na okres, w którym faktycznie korzystano z danego dobra do realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z leasingiem nie może przekroczyć rynkowej wartości przedmiotu leasingu.

2. Koszty budynków i gruntów

Koszty budynków lub gruntów, które w całości lub części wykorzystywane są bezpośrednio na potrzeby prowadzonych badań przemysłowych, prac rozwojowych. Są to laboratoria lub inne pomieszczenia wykorzystywane do badań oraz użytkowane na potrzeby aparatury, sprzętu, materiałów i pracowników projektu, rozliczanych w kosztach bezpośrednich.
Koszty budynków i gruntów są kwalifikowalne w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu.

Kwalifikowalne są takie koszty, jak:

 • dzierżawa gruntów – tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;
 • wieczyste użytkowanie gruntów – tylko opłaty za użytkowanie wieczyste (bez odsetek);
 • amortyzacja budynków – gdy wykorzystuje się je także w innych celach niż realizacja projektu – tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych w ramach projektu.

Kwalifikowalne koszty budynków i gruntów łącznie nie mogą przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych całego projektu.
Podatek od nieruchomości nie stanowi kosztów bezpośrednich projektu.

3. Inne koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne, czyli m.in. te koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, które ponosi się bezpośrednio w związku z realizacją badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu.

Kwalifikowalne są m.in. koszty:

 • materiałów niezbędnych do realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych np. koszty surowców, półproduktów, odczynników;
 • sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego do badań przemysłowych, prac rozwojowych – koszty zakupów, które nie są środkiem trwałym zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z polityką rachunkowości;
 • utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji, w jakiej wykorzystuje się je do badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu;
 • eksploatacji aparatury naukowo-badawczej;
 • wynajmu powierzchni laboratoryjnej, wykorzystywanej do badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu. UWAGA: Koszt wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą rozlicza się w ramach kategorii podwykonawstwo – jako koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie. Koszt wynajmu powierzchni innej niż laboratoryjna pokrywana jest z ryczałtu kosztów pośrednich.
 • pomocniczych usług obcych, które są niezbędne do realizacji projektu, ale nie wpisują się w definicję kategorii podwykonawstwo lub koszty pośrednie;
 • elementów służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
 • opłat związanych z dopuszczeniem do badań;
 • usług transportowych niezbędnych do prawidłowej realizacji prac badawczych;
 • promocji projektu (publikacji, strony internetowej itp.) do 1% kosztów kwalifikowalnych całego projektu;
 • audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% całości planowych wydatków związanych z projektem, ale przed zrealizowaniem 80% całości planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.

Pozostałe koszty bezpośrednie związane z pracami przedwdrożeniowymi finansowanymi z pomocy de minimis

1. Koszty narzędzi i sprzętu

W ramach tej kategorii finansowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z narzędzi, sprzętu i innych urządzeń wykorzystywanych do prac przedwdrożeniowych.
Odpisy amortyzacyjne i koszty odpłatnego korzystania z narzędzi, sprzętu i innych urządzeń są kwalifikowalne w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych.

Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości stanowią koszt kwalifikowalny, jeżeli spełni się łącznie następujące warunki:

 • narzędzia i sprzęt w momencie zakupu są środkiem trwałym;
 • narzędzia i sprzęt są niezbędne do prawidłowej realizacji prac przedwdrożeniowych projektu i są bezpośrednio wykorzystywane w związku z projektem;
 • narzędzia i sprzęt używane w pracach przedwdrożeniowych są ewidencjonowane w rejestrze środków trwałych podmiotów, które je kupują;
 • odpisy amortyzacyjne obliczone są na podstawie przepisów o rachunkowości oraz zgodnie ze swoją polityką rachunkowości;
 • kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych dotyczy wyłącznie okresu realizacji prac przedwdrożeniowych projektu;
 • gdy narzędzia i sprzęt wykorzystuje się także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania aktywów przy realizacji prac przedwdrożeniowych projektu;
 • zakup narzędzi i sprzętu nie był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub środków unijnych;
 • zakupu narzędzi i sprzętu nie został rozliczony jako koszt kwalifikowalnego projektu;
 • odpisy amortyzacyjne dotyczą narzędzi i sprzętu, które zakupione zostały w sposób racjonalny i efektywny – po cenach, które nie zostały zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych.

2. Koszty budynków i gruntów

W ramach tej kategorii finansowane są koszty budynków lub gruntów, które w całości lub części bezpośrednio wykorzystuje się na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych. Są to laboratoria lub inne pomieszczenia wykorzystywane oraz użytkowane na potrzeby aparatury, sprzętu, materiałów i pracowników projektu, rozliczanych w kosztach bezpośrednich.
Koszty budynków i gruntów są kwalifikowalne w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych projektu.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są takie koszty, jak:

 • dzierżawa gruntów – tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;
 • wieczyste użytkowanie gruntów – tylko opłaty za użytkowanie wieczyste, bez odsetek;
 • amortyzacja budynków – gdy wykorzystuje się je także w innych celach niż realizacja projektu – tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji prac przedwdrożeniowych w ramach projektu.

Kwalifikowalne koszty budynków i gruntów łącznie nie mogą przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych całego projektu.
Podatek od nieruchomości nie stanowi kosztów bezpośrednich projektu.

3. Inne koszty operacyjne

W ramach tej kategorii finansowane są też pozostałe koszty operacyjne, czyli m.in. te koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, które ponosi się bezpośrednio w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu.

Kwalifikowalne są m.in. koszty:

 • materiałów niezbędnych do realizacji prac przedwdrożeniowych, np. surowców, półproduktów, odczynników;
 • drobnych narzędzi i sprzętu wykorzystywanych do prac przedwdrożeniowych – koszty zakupów, które nie są środkiem trwałym zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz polityką rachunkowości;
 • utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania do prac przedwdrożeniowych projektu;
 • wynajmu powierzchni laboratoryjnej wykorzystywanej do prac przedwdrożeniowych projektu;
 • pomocniczych usług obcych, które są niezbędne do realizacji projektu, ale nie wpisują się w definicję kategorii podwykonawstwo lub koszty pośrednie;
 • usług rzecznika patentowego;
 • opłat urzędowych, które ponosi się w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych, np. koszty uzyskania certyfikatu, patentu (pierwsza rejestracja);
 • opłat związanych z dopuszczeniem do badań;
 • usług transportowych niezbędnych do prawidłowej realizacji prac przedwdrożeniowych projektu;
 • promocji projektu (publikacji, strony internetowej itp.) do 1% kosztów kwalifikowalnych całego projektu;
 • audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% całości planowych wydatków związanych z projektem, ale przed zrealizowaniem 80% całości planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.

Koszty pośrednie

W ramach kosztów pośrednich finansowane są wydatki, które nie przynależą do pozostałych kategorii. Są to przede wszystkim wynagrodzenia kadry zarządzającej, delegacje oraz koszty administracyjne.
Koszty pośrednie rozlicza się metodą ryczałtową i traktuje jako wydatki poniesione. W ramach projektu nie ma obowiązku zbierać ani opisywać dokumentów księgowych, aby potwierdzić, że poniesiono wydatki, które rozliczono jako koszty pośrednie.
Koszty pośrednie, poniesione w związku z realizacją badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych dofinansowywanego projektu (w ramach pomocy de minimis), rozlicza się metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich bez kosztów podwykonawstwa.
Koszty pośrednie w ramach badań przemysłowych, prac rozwojowych stanowią 25% sumy kosztów wynagrodzeń i pozostałych kosztów bezpośrednich w projekcie. 
UWAGA: Do wyliczania limitu kosztów pośrednich nie bierze się pod uwagę wartości kosztów podwykonawstwa.

Wartość kosztów pośrednich w pracach przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis musi spełniać aż dwa warunki:

 • koszty te mogą stanowić maksymalnie 15% całości kosztów w ramach prac przedwdrożeniowych w projekcie (suma wszystkich kosztów w ramach prac przedwdrożeniowych),
 • koszty te mogą stanowić maksymalnie 25% sumy kosztów wynagrodzeń i pozostałych kosztów bezpośrednich w projekcie (suma kosztów wynagrodzeń i kosztów bezpośrednich w badaniach przemysłowych, pracach rozwojowych i w pracach przedwdrożeniowych).