PO PW 1.2

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Działanie 1.2 „ Internacjonalizacja MŚP” 

Termin naboru wniosków:

 • 18.10.2021 – 22.12.2021

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Beneficjenci:

 • wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy z makroregionu Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

­- posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 50 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 800 000 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
 • 550 000 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

w tym:

– maksymalnie 30 000 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP,

– maksymalnie 100 000 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności,

– maksymalnie 100 000 zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 150 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 

 • w przypadku pomocy de minimis– do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku pomocy publicznej (pomoc na udział MŚP w targach oraz pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP)– do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Dodatkowe informacje:

 • Dofinansowanie stanowi:

1. pomoc publiczną jako:a) pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP,b) pomoc na udział MŚP w targach.2. pomoc de minimis.

 • Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami).
 • Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności wywozowej, w szczególności w przypadku rynków zagranicznych, na których wnioskodawca jest już aktywny z produktami substytucyjnymi/komplementarnymi lub dostępne są produkty wnioskodawcy objęte projektem.
 • Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie:

1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,2. rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,3. okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu,4. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.

 • Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
 • Do wsparcia nie kwalifikują się usługi, których świadczenie stanowi przedmiot działalności gospodarczej wspieranego MŚP.
 • W przypadku gdy wnioskodawca przeprowadza zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, publikuje on zapytanie ofertowe na stronie internetowej „bazy konkurencyjności”.
 • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

Koszty kwalifikowalne

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach działania zalicza się:
1. koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP obejmujących w szczególności:
a) analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne,b) wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach zagranicznych,c) analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych,d) wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych, wystaw czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego),e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki, etc.),f) opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym określeniem zadań związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego na poszczególnych rynkach,g) rekomendacje w zakresie nabycia oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i nabycia środków trwałych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (jeśli dotyczy),h) rekomendacje w zakresie rozwoju eksportu w oparciu o współpracę z organizacjami międzynarodowym.

Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności, z którego wynikają działania zaplanowane w projekcie, stanowi wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie. Koszty usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe tylko w ramach pomocy de minimis.

2. koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, w szczególności w zakresie:a) wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych,b) pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe, etc.),c) przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),d) przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,e) uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów finalnego uzyskania dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na wybrane rynki docelowe),f) przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w internecie), projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt na rynkach zagranicznych,g) wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,h) tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,i) uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,j) analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową.

Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe w ramach pomocy de minimis lub pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP. 

Rodzaj wybranej pomocy dla doradztwa związanego z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego musi być jednolity.

3. koszty innych usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP w zakresie:a) wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych,b) szkoleń,c) dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji,d) tłumaczeń,e) badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji,f) projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.
Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe tylko w ramach pomocy de minimis.

4. koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (zasadniczym celem misji gospodarczych jest nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnym partnerem (partnerami) zagranicznym. W ramach tego działania nie dofinansowuje się kolejnych spotkań biznesowych z przedsiębiorcami, z którymi wnioskodawca podjął wcześniej negocjacje handlowe lub podpisał umowy związane z realizacją projektu. Czas trwania misji powinien wynikać z harmonogramu działań zaplanowanych w Modelu Biznesowym), obejmujące:
a) wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,b) zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska,c) zakup usług w zakresie transportu osób, eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,d) podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawienniczej lub misji, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach,f) reklamę w mediach targowych,g) rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,h) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach,i) koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych.
Koszty, o których mowa w lit. g, uważa się za kwalifikowalne jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Jeśli koszty te zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, ich kwalifikowanie możliwe jest jedynie w ramach pomocy de minimis.
Kwalifikowanie kosztów wymienionych w pkt 4 jest możliwe:- w ramach pomocy de minimis – wszystkie koszty wymienione w pkt 4, lub- w ramach pomocy na udział MŚP w targach – wyłącznie koszty wskazane w pkt 4 lit. a-g (z wyłączeniem kosztów dot. udziału w międzynarodowych misjach gospodarczych oraz kosztów, o których mowa w lit. g, poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).
Rodzaj wybranej pomocy musi być jednolity dla danej imprezy targowej.

5. koszty nabycia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Nie kwalifikują się do wsparcia koszty zakupu i wdrożenia systemów informatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych przypisanych do kanałów dystrybucji na rynki zagraniczne.

Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe jedynie w ramach pomocy de minimis.