Jaką rolę odgrywają fundusze unijne w rozwoju społeczno-gospodarczym?

Fundusze unijne w latach 2004–2019 pozwoliły osiągnąć Polsce średnioroczny wzrost gospodarczy na poziomie 7,9%. Gdyby nie liczne formy wsparcia ze środków Unii Europejskiej, wiele inwestycji publicznych nie zostałoby w ogóle zrealizowanych. Polska gospodarka byłaby wówczas w znacznie gorszej kondycji niż obecnie. Co to są fundusze unijne? Jak je pozyskać? W jaki sposób dotacje UE przyczyniły się do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski?

Co warto wiedzieć o funduszach unijnych?

Fundusze unijne w Polsce można uzyskać, aplikując o przyznanie środków z puli programów operacyjnych w ramach trwającej perspektywy finansowej. W latach 2021–2027, podobnie jak to miało miejsce w latach wcześniejszych, 60% środków zasiliło programy krajowe, a pozostałe 40% – regionalne.


Fundusze unijne są w zasięgu twojej ręki. Możesz ubiegać się o przyznanie środków finansowych pochodzących z:

  • Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),

  • Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),

  • Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS),

  • Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC),

  • Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW),

  • programów regionalnych dla poszczególnych województw (RPO).


Na co przeznaczane są fundusze unijne w trwającej perspektywie finansowej? Priorytetowo traktowane są inwestycje, których celem jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa, informatyzacja, poszerzanie dotychczas prowadzonej działalności (w tym ekspansja na rynki zagraniczne) oraz wdrażanie rozwiązań ekologicznych.

Jak pozyskać fundusze unijne? 

Pozyskiwanie dotacji ze środków Unii Europejskiej to proces, który spędza większości wnioskodawców sen z powiek. Nie wystarczy bowiem samo określenie celu i planowanych do poniesienia wydatków, aby otrzymać dofinansowanie. Nabory ogłaszane są według określonego harmonogramu, przy uwzględnieniu dostępnej alokacji funduszy. Do tego możliwość aplikowania o środki każdorazowo jest zawężana do specyficznej grupy odbiorców np. mikro, małych i średnich przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego czy instytucji kultury. Wszystko po to, by realizacja projektów dofinansowanych przez Unię Europejską w jak największym stopniu przyczyniła się do rozwoju społeczno-gospodarczego.


Jak pozyskać fundusze unijne i jednocześnie nie pogubić się gąszczu przepisów, wytycznych i regulaminów? Warto powierzyć to zadanie doradcom firmy A1 Europe. Po dogłębnej analizie planów inwestycyjnych zarekomendują najlepsze źródło finansowania, uwzględniając przy tym aktualny harmonogram naborów. Na etapie przygotowywania projektu zweryfikują również potencjalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w ramach oceny merytorycznej i doradzą jak zoptymalizować inwestycję, by zwiększyć szansę na otrzymanie dotacji.


Doradcy zadbają o to, by dokumentacja dostarczona do instytucji oceniającej projekt była kompletna i złożona we właściwej formie. Czasami wystarczy przekazanie elektronicznej wersji dokumentacji, a innym razem konieczne jest przesłanie wniosku wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora wniosków oraz dodatkowo przekazanie jej papierowej wersji. 


Prawidłowe (zgodne z wytycznymi) opracowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, analiz finansowych i niezbędnych załączników nie tylko zmniejsza ryzyko odrzucenia projektu z przyczyn formalnych, ale przede wszystkim, zwiększa szansę na ograniczenie do minimum liczby uwag na każdym z etapów oceny.

Rozwój społeczno-gospodarczy a rola funduszy unijnych 

Od 1 maja 2004 r., kiedy Polska weszła w struktury Unii Europejskiej, rozwój gospodarki w kraju nad Wisłą bardzo przyspieszył. Jest to niewątpliwą zasługą funduszy unijnych. Na co przeznaczone zostały środki? Powstały kolejne drogi, utworzono nowe miejsca pracy, przedsiębiorstwa stały się bardziej innowacyjne a zaniedbane miejskie dzielnice i osiedla objęte zostały rewitalizacją. To tylko kilka obszarów, które nie mogłyby się rozwinąć w takim stopniu, jak to miało miejsce, gdyby nie dofinansowania z Unii Europejskiej.


O tym, jak Polska wykorzystuje fundusze unijne, można przekonać się na każdym niemal kroku. Jednym z obowiązków beneficjentów środków unijnych jest oznaczenie miejsca realizacji inwestycji dofinansowanej plakatem albo tablicą informacyjną. Dzięki temu widać wyraźnie, na co idą fundusze unijne i że są to przedsięwzięcia mające ogromne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego.


Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej do roku 2019 pozyskano i zainwestowano około 470 mld zł. Były to inwestycji związane przede wszystkim z rozwojem infrastruktury transportowej i energetyki, ochroną środowiska oraz infrastrukturą społeczną. Gdyby nie środki pochodzące z Unii Europejskiej wiele inwestycji publicznych nie zostałoby w ogóle zrealizowanych. 


Co ważne – środku unijne zmniejszyły dysproporcję rozwoju gospodarczego pomiędzy Polską i innymi krajami Unii Europejskiej, ale również ograniczyły je wewnątrz kraju, za sprawą ukierunkowania wsparcia do regionów uboższych i słabiej rozwiniętych.


Bibliografia

  1. Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno‐gospodarczy Polski i regionów w latach 2004‐2019, https://www.ewaluacja.gov.pl/media/98107/BROSZURA_PL_web_v2.pdf, dostęp: 22.03.2022 r.