JAK POZYSKAĆ WSPARCIE W OBSZARZE CYFRYZACJI?

Bon na cyfryzację stanowi cenne wsparcie dla sektora MŚP, który w sposób szczególny odczuwa negatywne konsekwencje gospodarcze związane z epidemią COVID-19. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej służą zmodyfikowaniu sposobu prowadzenia działalności, by przedsiębiorstwo mogło funkcjonować nawet w warunkach niepewności rynkowej.

Bon na cyfryzację – podstawowe informacje

Ostatni z naborów konkursowych w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój został ogłoszony 6 września 2021 r. Zainteresowanie bezzwrotnym wsparciem z Unii Europejskiej było tak duże, że PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) musiała zakończyć nabór przed wyznaczonym terminem, ze względu na wyczerpanie alokacji środków

Bon na cyfryzację co to jest?

Czym właściwie jest bon na cyfryzację? To forma bezzwrotnego wsparcia ze środków Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które chcą wdrożyć cyfrowe rozwiązania lub zwiększyć ich wykorzystanie w prowadzonej działalności. Wszystko po to, by pokonać trudności spowodowane epidemią i zapobiec podobnym problemem w przyszłości.

 

Planowane do realizacji projekty muszą więc przewidywać wdrożenie innowacji procesowej, wykorzystującej technologie cyfrowe. Ma to pozwolić na zmianę sposobu funkcjonowania firmy zarówno w nowej rzeczywistości wywołanej epidemią, jak i po jej ustąpieniu –  w przyszłości, w razie podobnych kryzysów. Innowacja produktowa może natomiast zostać ujęta w projekcie tylko wówczas, gdy jest powiązana z innowacją procesową.

Bon na cyfryzację – kryteria 

Najwyżej punktowane projekty, a więc te, które mają największą szansę na otrzymanie bonu na cyfryzację to inwestycje realizowane przez firmy o wysokim średniorocznym spadku obrotów (powyżej 70%). Na wsparcie mogą liczyć też w szczególności przedsiębiorstwa zlokalizowane w województwach o niskim wskaźniku innowacji i w powiatach o wysokim bezrobociu.

Bon na cyfryzację – dla kogo?

Wnioskodawcy ubiegający się o bon na cyfryzację muszą przede wszystkim należeć do sektora MŚP oraz planować zrealizowanie projektu, którego celem jest stworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania firmy podczas trwającej epidemii, a także po jej zakończeniu.

 

Każdy wydatek musi być uzasadniony i racjonalny. Oznacza to, że musi być niezbędny dla powodzenia inwestycji, a jego wartość nie może odbiegać od cen rynkowych. Ponadto wnioskodawca powinien działać w branży, która w największym stopniu zmaga się z problemami gospodarczymi spowodowanymi przez epidemię.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Jeśli twoja firma spełnia warunki ubiegania się o bezzwrotne wsparcie na wdrożenie rozwiązań IT – możesz ubiegać się o bon na cyfryzację. Na co można przeznaczyć środki w ramach realizowanego projektu?

Otrzymane wsparcie z Unii Europejskiej może zostać wykorzystane na:

  • zakup oprogramowania;

  • zakup usług programistycznych;

  • zakup maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego, sprzętu do przesyłania i magazynowania danych;

  • zakup usług doradczych i szkoleniowych.

 

Planujesz ubiegać się o przyznanie bonu na cyfryzację? Na co można przeznaczyć otrzymane środki – już wiesz. Zwróć jednak uwagę na zakupy, które nie mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowane. Są to przede wszystkim koszty poniesione na nabycie powszechnie stosowanego przez firmy oprogramowania biurowego oraz księgowego. Mimo że są one niezbędne do prowadzonej działalności gospodarczej, to jednak ich celem bezpośrednim nie jest opracowanie lub wdrożenie rozwiązania cyfrowego.

Ile wynosi kwota dofinansowania? 

Ubiegając się o przyznanie bonu na cyfryzację, wartość wydatków kwalifikowanych w ramach planowanego do zrealizowania projektu nie może być mniejsza niż 60 000 zł i większa niż 300 000 zł. Spełniając te limity kwotowe, możesz liczyć na refinansowanie aż 85% poniesionych wydatków kwalifikowanych.

 

Jeśli zrealizujesz więc projekt o minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych 60 000 zł – możesz liczyć na zwrot 51 000 zł. Przy inwestycji opiewającej na 300 000 zł kosztów kwalifikowanych – wartość dofinansowania wyniesie 255 000 zł. 

Ile trwa okres realizacji projektu? 

Przedsiębiorca, który otrzymał bon na cyfryzację firmy, powinien zrealizować inwestycję w ciągu 12 miesięcy od jej rozpoczęcia. Wszystkie wydatki, które mają zostać zrefinansowane, muszą być ponadto poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym w regulaminie naboru.

Być może twoja firma otrzymała już bon na cyfryzację. Do kiedy należy wówczas zrealizować projektu? W przypadku ostatniego naboru okres kwalifikowalności kończy się 31 grudnia 2023 r. Pamiętaj jednak, że jeśli realizacja twojego projektu się już rozpoczęła – musi zostać zakończona w ciągu 12 miesięcy, a nie do 31 grudnia 2023 r. Wydatki poniesione po roku od dnia rozpoczęcia inwestycji nie będą objęte bonem na cyfryzację. Jeśli chcesz prawidłowo rozliczyć inwestycję, bez ryzyka ujęcie niektórych (lub wszystkich) kosztów jako niekwalifikowane – skorzystaj ze wsparcia doradców A1 Europe.