I Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R - Innowacyjny recykling”

 

Termin naboru wniosków: 28 lutego - 21 maja 2017 r.

Termin następnego naboru wniosków: IV kwartał 2018 r.


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,

Beneficjent jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu, poprzez:

 • wprowadzenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej,
 • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

 

Zakresy tematyczne projektów:

 • Odpady sektora metali nieżelaznych
 • Odpady wydobywcze z węgla kamiennego
 • Odpady ze szkła, ceramiki i materiałów budowlanych
 • Odpady drzewne

 

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 90 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 800 000 PLN

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 18 000 000 PLN

 

Okres realizacji projektu

 • nie może przekraczać 3 lat.

 

Maksymalna intensywność pomocy:

 

Typ przedsiębiorstwa

Badania przemysłowe

Badania przemysłowe z uwzględnieniem premii

Prace rozwojowe

Prace rozwojowe z uwzględnieniem premii

Mikroprzedsiębiorstwa

70%

80%

45%

60%

Małe przedsiębiorstwa

70%

80%

45%

60%

Średnie przedsiębiorstwa

60%

75%

35%

50%

Duże przedsiębiorstwa

50%

65%

25%

40%

 

 • Nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach tego samego etapu, rozumianego jako wydzielony fragment prac realizowany w ramach projektu.

Katalog kosztów kwalifikowanych:

 1. Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych) oraz brokerów technologii w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem;

  1. Koszty podwykonawstwa, które należy rozumieć jako:

   – zlecanie stronie trzeciej merytorycznych części prac projektu, które nie mogą być wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta,
   – koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie.

   Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych (np. usług prawnych czy księgowych).
   W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło;

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

- 60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;

- 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

 1. Pozostałe koszty bezpośrednie tj.:

 2. w ramach tej kategorii kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:

– aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym;

– wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp. w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą.

 • Koszty budynków i gruntów, w tym:

– dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;

– wieczyste użytkowanie gruntów - tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek;

– amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą.

W przypadku wskazanych powyżej kosztów budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

 1. Pozostałe koszty operacyjne:

materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;

sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości);
– koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie;

wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań, np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej);

elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;

koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. (bez kosztów delegacji), które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych projektu;

koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.

 1. Koszty pośrednie:

 2. koszty wynajmu lub utrzymania budynków:

– koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków,

– koszty mediów (opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę itp.),

– koszty sprzątania oraz ochrony pomieszczeń,

– koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu,

– koszty ubezpieczeń majątkowych,

– koszty utylizacji odpadów,

– koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń;

 • koszty administracyjne:

– opłaty skarbowe, notarialne,

– koszty usług pocztowych, telefonicznych internetowych, kurierskich itp.,

– koszty usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z

rowadzeniem rachunku bankowego,

– koszty usług księgowych, prawnych itp.,

– koszty materiałów biurowych;

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia w tym:

– koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem;

– koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami personelu obsługowego (np. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna);

 • koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu;
 • koszty ponoszone w związku z ustanowieniem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie – wyłącznie w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, gdy beneficjent realizujący projekt objęty pomocą publiczną otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczek, które zostały przewidziane w programie pomocowym lub w warunkach naboru wniosków.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij