PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

13 lipca 2022

Od 7 lipca 2022 roku można składać wnioski w ramach Poddziałania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. 

 

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:

 • Pomoc na operację typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” przyznaje się na inwestycje związane z wykonywaniem pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w jednym z następujących zakresów usług:
 1. Usługi związane z rolnictwem:
 2. 61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 3. 62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 4. 63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.
 5. Usługi związane z leśnictwem:
 6. 40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem.
 • Pomoc na inwestycje związane z podjęciem albo wykonywaniem pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w jednym z następujących zakresów usług:
 1. Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych:
 2. 21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 3. 91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 4. 61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.
 5. Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji:
 6. 22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 7. 29.Z Pozostałe sprzątanie.
 8. Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych:
 9. 01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 10. 03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 11. 09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

 

ZGODNIE Z PRZEPISAMI O POMOC MOŻE UBIEGAĆ SIĘ PODMIOT, KTÓRY:

 1. Jako osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, wykonuje działalność gospodarczą:
 2. obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w lp. 1–5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, tj.:
  • działalność usługową związaną z rolnictwem,
  • działalność usługową związaną z leśnictwem,
  • działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
  • działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
  • działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.
 3. przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy w przypadku:
  • działalności usługowej związanej z rolnictwem,
  • działalności usługowej związanej z leśnictwem.

 

 1. Jako osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do ww. rozporządzenia Komisji podejmuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w lp. 3–5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, tj.:
 2. działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
 3. działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
 4. działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Ponadto pomoc może być przyznana podmiotowi, który:

 1. Ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.

 

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ POMOCY

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, pomoc przyznaje się w formie refundacji w wysokości do 50% do 65% kosztów kwalifikowalnych.

Limit pomocy w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł. na jednego Beneficjenta.

 

KRYTERIA WYBORU PREMIOWAĆ BĘDĄ:

 1. innowacyjność operacji (2 pkt.),
 2. operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0-3 pkt.),
 3. podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach ww. działań (2 pkt.),
 4. podmiot wnioskujący o pomoc, jeżeli (2 pkt):
 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym
 • jest osobą fizyczną i posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – to kryterium nie dotyczy podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach działalności usługowej związanej z rolnictwem lub działalności usługowej związanej z leśnictwem.
 1. operacje realizowane poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań niskoemisyjnych (2 pkt.) – dotyczy wyłącznie działalności usługowej związanej z rolnictwem,
 2. realizowanie operacji dotyczącej działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodnych (2 pkt),
 3. realizowanie operacji dotyczącej działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych w następujących obszarach (2 pkt):

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się m.in. koszty, które w poszczególnych zakresach usług są następujące:

 1. Usługi związane z rolnictwem:
 • zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:
 1. przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin; przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży; przygotowywania pasz; rozdrabniania i szarpania słomy i roślin; chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (w tym urządzeń do korekty racic).
 2. sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych;
 3. ciągników w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (np. jeżeli koszty kwalifikowalne z wyłączeniem ciągnika stanowią 200 000 zł, to kwalifikowalny koszt zakupu ciągnika może wynosić maksymalnie 100 000 zł);
 • zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności aparatury pomiarowej i kontrolnej;
 • zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

 

 1. Usługi związane z leśnictwem:
 • zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń:
 1. przeznaczonych do: przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia; zalesień i odnowień; pielęgnacji upraw leśnych; ochrony lasu; przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew; pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne.
 2. ciągników leśnych w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (np. jeżeli koszty kwalifikowalne z wyłączeniem ciągnika stanowią 200 000 zł, to kwalifikowalny koszt zakupu ciągnika może wynosić maksymalnie 100 000 zł).
 • zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

 

 1. Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych:
 • zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:
 1. regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych;
 2. układania drenażu;
 3. kopania stawów oraz zbiorników;
 4. utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji.
 • zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

 

 1. Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji:
 • zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:
 1. budynków służących gospodarce rolnej: produkcyjnych, gospodarczych, inwentarsko-składowych, ochrony lasu; wilgotności gleby; zasolenia gleby; temperatury; jakości powietrza; jakości wody.
 2. urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
 3. urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych;
 • zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

 

 1. Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych:
 • zakup:
 1. stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan;
 2. sensorów; czujników, urządzeń pomiarowych, stacji meteo, dronów, licencji
 • zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;