INNOVATION FUND

5 lipca 2022

Program realizowany na poziomie Komisji Europejskiej, wspierający działania na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r. oraz ograniczenia emisji o co najmniej 55% do 2030 r.

Celem projektów musi być demonstracja innowacyjnych technologii, procesów lub produktów niskoemisyjnych znajdujących się już na wysokim poziomie gotowości technologicznej.

Planowane przedsięwzięcia muszą wpisywać się w jeden z następujących obszarów tematycznych:

 • innowacje w technologiach i procesach niskoemisyjnych w sektorach wymienionych w załączniku I do dyrektywy EU ETS, w tym bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i utylizacja dwutlenku węgla (CCU), a także produkty zastępujące produkty wysokoemisyjne produkowane w sektorach wymienionych w załączniku I do dyrektywy EU ETS,
 • bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2,
 • budowa i eksploatacja innowacyjnych technologii energii odnawialnej,
 • magazynowanie energii.

W przypadku Innovation Fund wymagane jest zaprezentowanie innowacji przełomowej, która charakteryzuje się dużym potencjałem do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Inne istotne aspekty, na które warto zwrócić uwagę, to skalowalność opracowanego rozwiązania/technologii, przygotowanie projektu oraz efektywność kosztowa.

 

 • Dwa typy projektów:

 

 1. Projekty w dużej skali – powyżej 7,5 mln euro, nabór zakończony 03.03.2022 r.
 2. Projekty w małej skali – od 2,5 mln euro do 7,5 mln euro, nabór do 31.08.2022 r.

Dotacja do 4,5 mln euro.

 

 • Budżet konkursów:
 1. 1,3 – 1,5 mld euro – projekty na dużą skalę
 2. 100 mln euro – projekty na małą skalę

 

 • Wnioskodawcy

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prywatne i publiczne oraz organizacje międzynarodowe, a także ich konsorcja.

 • Poziom wsparcia

Dotacja bezzwrotna do 60% kosztów kwalifikowanych.

 • Kluczowe kryteria
 1. Skuteczność unikania emisji

gazów cieplarnianych – wnioskodawcy muszą przeprowadzić dwa obliczenia: bezwzględna i względna redukcja emisji gazów cieplarnianych. Jako wymóg minimalny, emisje procesowe projektu na jednostkę produktu muszą być poniżej wartości odniesienia(-ów) EU ETS26.

 1. Stopień innowacyjności – stopień, w jakim proponowane działania są innowacyjne w porównaniu z aktualnym stanem wiedzy. Podczas tej ocen projekty, które będą prowadzić do

bezpośredniego wychwytywania powietrza, usuwania dwutlenku węgla netto lub stosowania produktów zastępczych, będą rozpatrywane pozytywnie.

 1. Dojrzałość projektowa – ocena obejmuje 2 obszary:

– dojrzałość wdrożenia (celem oceny stopnia wykonalności koncepcji technicznej i perspektyw udanego komercyjnego wdrożenia)

– dojrzałość finansowa (w celu oceny rentowności finansowej i biznesowej projektu).

 1. Skalowalność – ocenie podlega: skalowalność na poziomie projektu i gospodarki regionalnej, na poziomie sektora oraz skalowalność ogólnogospodarcza.
 2. Efektywność kosztowa – wskaźnik efektywności kosztowej wyraża się w następujący sposób: odpowiednie koszty pomniejszone o wkład wnioskodawcy dzielone przez absolutne

uniknięcie emisji gazów cieplarnianych. Jeżeli wskaźnik efektywności kosztowej jest wyższy niż 600 EUR/ t CO2-eq, projekt otrzymuje 0 punktów w tym kryterium.

 

W każdym kryterium min. 3/5 pkt.

 

Materiały stworzone na podstawie dokumentacji aktualnej na 13.06.2022 r.

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en