Dotacje unijne dla firm już istniejących, dotacje na rozwój firmy 2019-2020

Dzięki funduszom unijnym firmy stale mogą się rozwijać. W przypadku ubiegania się o środki z UE na rozwój działalności potrzebny będzie pomysł na produkt lub usługę, która wyróżni się na tle innych firm, a tym sami poprawi jakość życia konsumentów.

POIR „Szybka Ścieżka” jest największym programem dotacyjnym finansującym prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Głównym celem jest wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Konkurs „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” skierowany jest dla przedsiębiorstw, konsorcjum przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych. 
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw najwięcej możliwości zostało przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw. 
Program RPO WM 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” jest szansą dla małopolskich przedsiębiorców na opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej. Konkurs obejmuje wsparciem przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrożenia nowych modeli biznesowych w MŚP w celu umiędzynarodowienia ich działalności oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej.
Również na przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przewidziano taki konkurs dla firm z Małopolski- RPO WM 1.2.1- Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.
RPO WSL 3.2 „Innowacje w MŚP” jest z kolei szansą na rozwój firm ze Śląska. Działanie to obejmuje rozwój czy rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. 
Przystąpienie do konkursu RPO WP 1.4.1 „Rozwój MŚP” dedykowanego przedsiębiorcom z województwa podkarpackiego daje korzyści w postaci rozwoju firmy poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu, a jednocześnie stać się bardziej konkurencyjnym.
Z kolei przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą skorzystać z działania RPO WŁ 1.2.1 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”. Konkurs obejmuje inwestycje służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.
Dla makroregionu Polski Wschodniej przygotowano konkurs POPW 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”. Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych. Adresowany jest dla przedsiębiorstw zainteresowanych sfinansowaniem innowacyjnych produktów, oferowanych pod wspólną marką.
Technologie kosmiczne, Tworzywa sztuczne, Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska, Urządzenia grzewcze, to kolejne tematy prac B+R dające szanse na rozwój przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Badania w tych kierunkach na pewno zainteresują nie jednego przedsiębiorcę, a wdrożenie wyników tych prac przyczyni się do rozwoju firmy. 

 

Udostępnij