RPO WŁ Poddziałanie 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”- typ I

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Działanie 1.2  Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”- typ I
 
 
Termin naboru wniosków:  
28.10.2019 – 13.12.2019
 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
 • przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;
 • przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.
 
 
Beneficjenci:
 • przedsiębiorstwa
 • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.
Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.
W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).
 
Pula środków przeznaczone na dofinansowanie:
 • 21 904 500,00 zł
 
Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.
 
Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:
- Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%.
- Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%.
- Prace przedwdrożeniowe: do 50%.
 
Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%. 
Maksymalny poziom dofinansowania kosztów inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową ponoszonych przez przedsiębiorstwa wynosi do 85%.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa w zakresie prac B+R wynosi 30% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 
Maksymalny poziom dofinansowania dla prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa wynosi: 
 

 

 

 

Przedsiębiorca

Badania przemysłowe

Eksperymentalne prace rozwojowe

 

Maksymalne dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii *

Maksymalne dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii *

Mikro

70%

80%

45%

60%

Mały

70%

80%

45%

60%

Średni

60%

75%

35%

50%

Duży

50%

65%

25%

40%

* Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu o 15%do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków: 
a) projekt zakłada skuteczną współpracę: 
    - między niepowiązanymi przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
    - między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją badawczą, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań; 
b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.
Premii nie można sumować.

 
Dodatkowe informacje:
 
 • Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.
 • Elementem projektu badawczo-rozwojowego mogą być koszty inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem oraz nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. 
 • Elementem projektu nie może być wdrożenie wyników prac B+R.
 • W wyniku realizacji projektu powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, procesu), pozwalający na jego urynkowienie.
 • Wsparciem nie będą objęte projekty polegające na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.
 • Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia – w terminie 3 lat od zakończenia projektu – wyników projektu (prac B+R), rozumianego jako: 
           a) wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub 
           b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, lub 
           c) zbycie (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).
 • Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Ponadto Wnioskodawca, a w przypadku konsorcjów przemysłowych – każdy z konsorcjantów będący przedsiębiorstwem, musi na dzień złożenia wniosku posiadać siedzibę lub oddział, bądź - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.
 • Infrastruktura badawczo-rozwojowa nabyta w projekcie może być w okresie trwałości projektu, rozumianej zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego, wykorzystywana wyłącznie do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Infrastruktura B+R może być w okresie trwałości wykorzystywana również komercyjnie, z zastrzeżeniem że wykorzystanie infrastruktury w celu jej odpłatnego udostępniania innym podmiotom chcącym przeprowadzić prace B+R nie powinno stanowić większości podejmowanych prac B+R na tej infrastrukturze.
 • Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji określonych w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”.
 • Dofinansowaniem nie może zostać objęty projekt zakończony.
 • Wsparcie w ramach Poddziałania I.2.2 skoncentrowane jest na MŚP. Inwestycje dużych przedsiębiorstw mogą być współfinansowane pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki regionu łódzkiego oraz zobowiązania się dużego przedsiębiorstwa, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w związku z realizacją dofinansowywanego projektu.
 • W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej, który reguluje obowiązki związane z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy o partnerstwie).
 • W odniesieniu do projektów generujących dochód stosuje się zryczałtowaną procentową stawkę dochodu dla sektora B+R w wysokości 20% – maksymalny poziom dofinansowania może wynosić 68%. Wnioskodawcy muszą brać pod uwagę możliwość pomniejszenia poziomu dofinansowania do poziomu uwzględniającego zachowanie w/w progu. Weryfikacja poziomu dofinansowania oraz ewentualne pomniejszenie będą miały miejsce przed rozpoczęciem realizacji projektu (z uwzględnieniem planowanych do poniesienia w ramach realizacji projektu kosztów) oraz na zakończenie realizacji projektu (z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu). Zastosowanie zryczałtowanej procentowej stawki dochodu oznacza zwolnienie z obowiązku monitorowania i zwrotu rzeczywistego dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trzech lat od jego zakończenia.
 • Nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu, rozumianego jako wydzielony fragment prac realizowany w ramach projektu. Badania przemysłowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac rozwojowych w projekcie. Prace rozwojowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych w projekcie.
 • Możliwe jest łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego projektu.
 • Nie jest możliwe łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego wydatku.
 • Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.
 • Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 65% kwoty dofinansowania.
 • Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się 1 stycznia 2014 r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.
 • Zakupu gruntu oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności nie uznaje się za rozpoczęcie prac w rozumieniu rozporządzenia 651/2014. W związku z powyższym, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na podstawie rozporządzenia 651/2014, w których przewidziano wydatki na przygotowanie projektu dofinansowane w ramach pomocy de minimis, wydatki te mogą być kwalifikowalne o ile nie zostały poniesione przed 1 stycznia 2014 r.
 • Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi wydatek niekwalifikowalny.
 • Wartość prac B+R realizowanych na zasadzie podwykonawstwa, rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem Wnioskodawcy, oraz koszty zasobów udostępnionych przez osoby trzecie na podstawie umowy, których nie używa się w lokalu Beneficjenta, nie może przekroczyć 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Wartość prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Koszty inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową ponoszonych przez przedsiębiorstwa nie mogą przekroczyć 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Kwalifikowalność wydatków
Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, typ projektu 1
 
Limity wydatków obowiązujące dla poddziałania 1.2.2, typ projektu 1:
 • wydatki związane ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym prac badawczo-rozwojowych (podwykonawstwo) będą kwalifikowalne do wysokości 70% wydatków kwalifikowalnych,
 • koszty budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • wydatki na realizację prac przedwdrożeniowych nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wydatki na infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, ponoszone przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem, będą kwalifikowane do wysokości 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych (m.in. wydatki na: studium wykonalności dla projektu B+R, usługi badania czystości patentowej).
 
Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się:
 
1. Wydatki na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, w tym wydatki związane z realizacją projektów badawczo-rozwojowych (B+R), w szczególności koszty bezpośrednie takie jak:
a) koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są zatrudnieni przy danym projekcie,
b) koszty aparatury i sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. W ramach tej kategorii kosztów kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:
aparatury naukowo-badawczej i sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia prac B+R,
wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, tj. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.
c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku, gdy budynki wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą. Jeżeli chodzi o grunty, kosztami kwalifikowalnymi są dzierżawa (tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej) i wieczyste użytkowanie gruntów (tylko opłaty za użytkowanie wieczyste bez części odsetkowej), które odpowiadają proporcji wykorzystania gruntu w celu realizacji projektu objętego pomocą.
d) koszty podwykonawstwa – koszty prac B+R wykonywanych przez strony trzecie oraz koszty zasobów udostępnionych przez osoby trzecie na podstawie umowy, których nie używa się w lokalu beneficjenta. 
Partnerzy/konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie w ramach partnerstwa/konsorcjum.
e) pozostałe koszty operacyjne, np.:
- materiały (np. surowce, półprodukty, odczynniki),
- sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości),
- koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie,
- wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej) wykorzystywanej do badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych projektu,
- elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.
 
2. Wydatki na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis, w szczególności koszty bezpośrednie takie jak:
• koszty personelu zatrudnionego przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych w zakresie, w jakim są one bezpośrednio związane z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego dofinansowaniem,
• koszty narzędzi i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do prac przedwdrożeniowych projektu objętego dofinansowaniem. W ramach tej kategorii kosztów kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do prac przedwdrożeniowych projektu i są bezpośrednio wykorzystywane w związku z projektem,
• koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku, gdy budynki wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą. Jeżeli chodzi o grunty, kosztami kwalifikowalnymi są dzierżawa (tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej) i wieczyste użytkowanie gruntów (tylko opłaty za użytkowanie wieczyste bez części odsetkowej), które odpowiadają proporcji wykorzystania gruntu w celu realizacji projektu objętego pomocą,
• koszty podwykonawstwa – koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie.
W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług:
- świadczonych przez konsultantów zewnętrznych,
- niemających charakteru ciągłego ani okresowego,
- niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.
• pozostałe koszty operacyjne, np.:
materiały niezbędne do realizacji prac przedwdrożeniowych (np. surowce, półprodukty, odczynniki),
drobne narzędzia i sprzęt (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości) wykorzystywane do prac przedwdrożeniowych,
koszty utrzymania linii technologicznych w okresie i w proporcji wykorzystania do prac przedwdrożeniowych projektu,
- usługi rzecznika patentowego
koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu, np. koszty uzyskania certyfikatu.
 
Uwaga: Prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis dostępne są wyłącznie dla przedsiębiorców.
 
3. Wydatki na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy publicznej na usługi doradcze MŚP:
a) koszty podwykonawstwa – koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie.
W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług:
- świadczonych przez konsultantów zewnętrznych,
- niemających charakteru ciągłego ani okresowego,
- niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.
 
Uwaga: Prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy publicznej na usługi doradcze dostępne są wyłącznie dla MŚP.
 
4. Wydatki na infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako aparatura naukowobadawcza oraz wartości niematerialne i prawne, niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, ponoszone przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem, takie jak:
- zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.
 
5. Koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej w wysokości równej 25% całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa i inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową.
 
 
Do wydatków niekwalifikowalnych dla poddziałania zaliczamy: 
- wydatki związane z zakupem nieruchomości,
- wkład niepieniężny.


 

 

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij