RPO MAŁ 1.2.1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”

Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”

Typ B- projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.


Termin naboru wniosków:

 • Konkurs zakończony


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • typ projektu B: projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy tj.

 • fazę badawczo-rozwojową (faza B+R) oraz
 • fazę wdrożeniową. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w ramach realizowanego projektu w działalności gospodarczej, a także samym wdrożeniem wyników prac B+R uzyskanych w ramach projektu w działalności gospodarczej.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

           – jednostek naukowych,

           – uczelni, w tym spółek celowych uczelni,

           – organizacji pozarządowych,

           – instytucji otoczenia biznesu

           reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.


Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 71 403 905,60 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • 500 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • 50 mln PLN


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

1. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe (dot. fazy B+R):

 • w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

           – mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

           – średnie przedsiębiorstwa – 60%,

           – pozostali beneficjenci – 50%,

 • w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

           – mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

           – średnie przedsiębiorstwa – 35%,

           – pozostali beneficjenci – 25%,

 • w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

           – mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

           – średnie przedsiębiorstwa – 60%,

           – pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

2. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (dot. fazy B+R): 50% – dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).

3. pomoc de minimis (dot. fazy B+R oraz fazy wdrożeniowej): Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

4. regionalna pomoc inwestycyjna (dot. fazy wdrożeniowej): Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%.


Minimalny wkład własny Wnioskodawcy:

1. W przypadku pomocy badawczo-rozwojowej w ramach fazy B+R minimalny wkład własny ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

 • w przypadku badań przemysłowych – 20%,
 • w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%,
 • w przypadku studium wykonalności – 30%.

2. W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach fazy wdrożeniowej minimalny wkład własny ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 55%.


Dodatkowe informacje:

 • W zakresie fazy B+R wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

– nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

– przygotowanie prototypów doświadczalnych,

– tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

– walidacja danego rozwiązania,

– wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent fazy B+R projektu).

 • W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu. Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.
 • O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy:

– prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego (projekt musi być realizowany na terenie województwa małopolskiego),

– lub oświadczający, że warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

 • Projekt może przewidywać dodatkowo wdrażanie rezultatów fazy B+R projektu poza obszarem województwa małopolskiego.
 • W ramach niniejszego konkursu przewidziano 1 typ projektu, typ projektu B: projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem, który przed rozpoczęciem charakteryzuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL) i poza prowadzeniem samych prac badawczo-rozwojowych i przygotowaniem do wdrożenia polega na wdrożeniu do działalności gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych, uzyskanych w ramach projektu.
 • Wsparcie może być udzielone pod warunkiem realizacji zarówno fazy B+R projektu jak i fazy wdrożeniowej projektu.
 • W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu. Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.
 • Projekt poza wdrożeniem wyników fazy B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, może przewidywać także dodatkową formę wdrożenia w postaci np. udzielenia licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do utworu będącego rezultatem fazy B+R projektu.
 • Przedsiębiorca dokonuje wyboru modelu realizacji fazy B+R projektu, przy czym:

– może zrealizować prace B+R samodzielnie – w szczególności w przypadku, gdy dysponuje odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz innymi niezbędnymi zasobami,

– może zlecić realizację prac B+R podwykonawcy, w szczególności: jednostce naukowej, posiadającej przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą), przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej),

– prace B+R mogą być realizowane w partnerstwie/w formule konsorcjum z innymi podmiotami, w szczególności z jednostkami naukowymi, uczelniami (w tym spółkami celowymi uczelni), organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu,

– prace B+R mogą być realizowane wspólnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą w ramach tzw. skutecznej współpracy.

 • Przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest możliwe z względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników prowadzonych prac B+R, bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych (beneficjent powinien ujawnić powyższe okoliczności na możliwie najwcześniejszym etapie realizacji projektu).
 • W ramach poddziałania wsparcie uzyskać mogą wyłącznie przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji regionalnej.
 • Rezultaty projektu (produkt, usługa, technologia) muszą charakteryzować się nowością, co najmniej w skali polskiego rynku.
 • Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.
 • W przypadku, gdy planowane do nabycia aktywa (m.in. środki trwałe lub wartości niematerialne prawne) będą wykorzystywane nie tylko do realizacji celów projektu, za kwalifikowaną można uznać jedynie tą część wydatku, którą jest bezpośrednio powiązana z jego rezultatami. W takiej sytuacji Wnioskodawca, jest zobowiązany do przedstawienia wyczerpującej metodologii kwalifikowania wydatków we wniosku o dofinansowanie.
 • Wartość wydatków kwalifikowanych fazy wdrożeniowej stanowi poniżej 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.
 • Koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, kwalifikowalne są w wysokości do 20% wydatków kwalifikowalnych fazy B+R projektu.
 • Dopuszcza się aby projekty składane w ramach niniejszego konkursu w zakresie fazy B+R projektu realizowane były poza obszarem województwa małopolskiego, pod warunkiem, iż kluczowe dla projektu wdrożenie wyników prac B+R będzie zlokalizowane na obszarze województwa małopolskiego.
 • Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Zasada ta nie dotyczy projektów objętych w całości pomocą de minimis, w przypadku których wydatki mogą być kwalifikowane od 1 stycznia 2014 r.
 • Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.
 • Koszty pośrednie dotyczą wyłącznie fazy B+R projektu i mogą być rozliczane wyłącznie metodą stawki ryczałtowej w wysokości równej 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu, w części dotyczącej kosztów badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych, z zastrzeżeniem, że koszty usług zleconych są wyłączone z podstawy naliczania kosztów pośrednich.
 • W ramach kategorii obejmującej koszty personelu kwalifikowane są wyłącznie koszty wynagrodzenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych objętych projektem. Koszty dotyczące funkcji zarządczych, nadzorczych i koordynujących są rozliczane w ramach kosztów pośrednich. Pracownicy stanowiący kadrę naukowo-badawczą, których wynagrodzenia są rozliczane w ramach kategorii kosztów personelu nie mogą posiadać w zakresie obowiązków zadań dotyczących funkcji zarządczych, nadzorczych i koordynujących (np. zarządzanie, nadzór lub koordynacja prac zespołu badawczego w ramach stanowisk takich jak m.in. kierownik projektu, kierownik B+R, czy kierownik merytoryczny). Nie jest dopuszczalne rozliczanie danego stanowiska pracy jednocześnie w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich, nawet z zastosowaniem proporcjonalnego przyporządkowania zadań do obu kategorii (możliwe jest jednak zaangażowanie danej osoby w ramach odrębnych stanowisk np. kierownik B+R oraz pracownik B+R – w oparciu o odrębne zakresy czynności i z zachowaniem jasnego rozdziału funkcji zarządczych i merytorycznych).
 • W przypadku realizacji projektów partnerskich Partnerzy nie posiadający statusu mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa nie mają możliwości kwalifikowania do dofinansowania kosztów dotyczących fazy wdrożeniowej.
 • Wsparcie udzielane w ramach niniejszego konkursu będzie stanowiło pomoc państwa (pomoc publiczną i/lub pomoc de minimis). Pomoc ta może mieć charakter:

           – pomocy na projekty badawczo-rozwojowe (pomocy na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności);

           – i/lub regionalnej pomocy inwestycyjnej;

           – i/lub pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;

           – i/lub pomocy de minimis.


Katalog kosztów kwalifikowanych

GRUPA WYDATKÓW DOTYCZĄCA REALIZACJI FAZY B+R PROJEKTU: obejmuje wydatki stanowiące łącznie co najmniej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

PODGRUPA 1. wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe lub pomocy de minimis.

1. koszty bezpośrednie

 • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni bezpośrednio do realizacji prac badawczo-rozwojowych przy danym projekcie.

Koszty te rozliczane są:

– na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych lub,

– metodą godzinowej stawki wynagrodzenia.

 • koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty amortyzacji, obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.
 • koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. 

W przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty amortyzacji budynków odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.

W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

– dzierżawy (raty dzierżawne bez części odsetkowej),

– koszty wieczystego użytkowania gruntów (opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek).

 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji, rozumiane jako:

a) koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, pod warunkiem, że:

– celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa;

– wyniki badań lub prac rozwojowych zostały nabyte od podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, w szczególności takich jak: jednostki naukowe, posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą), przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, konsorcja naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach lub ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej).

b) koszty podwykonawstwa– zlecenie wykonania części merytorycznych prac w ramach projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wskazane powyżej jest dopuszczalne pod warunkiem, że wnioskodawca prawidłowo określił wymagania dotyczące potencjału kadrowego i technicznego (jeśli dotyczy) stawiane potencjalnemu podwykonawcy, któremu zostanie powierzona realizacja części prac B+R w projekcie, co podlega ocenie w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, na etapie oceny projektu w kryterium odnoszącym się do weryfikacji merytorycznego i technicznego potencjału do realizacji projektu.

 • koszty doradztwa wykorzystywanego wyłącznie na potrzeby prac B+R w ramach danego projektu, pod warunkiem wykazania bezpośredniego powiązania pomiędzy zakresem doradztwa a zakresem prac badawczo-rozwojowych zaplanowanych w ramach projektu.
 • koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, w tym:

– koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników (w tym koszty dostaw oraz utylizacji zużytych materiałów o ile ich poniesienie w projekcie jest niezbędne do jego realizacji),

– koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości),

– koszty elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,

– koszty wartości niematerialnych i prawnych zakupionych od podmiotów trzecich na warunkach rynkowych, w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej: kwalifikowane w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu.

Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty odpisów amortyzacyjnych oraz koszty ponoszone w wyniku odpłatnego korzystania z wartości niematerialnych i prawnych (np. opłaty licencyjne, najem).

– koszty odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wytworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta i nie są powszechnie dostępne w sprzedaży, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w pod warunkiem, że te wartości niematerialne i prawne zostały nabyte od podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, w szczególności takich jak: jednostki naukowe, posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą); przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Koszty ogólne rozliczane są:

– na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych lub

– metodą stawki ryczałtowej w wysokości równej 10% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach fazy B+R, w części dotyczącej kosztów badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych.

Koszty rozliczane metodą stawki ryczałtowej są traktowane jako wydatki poniesione.

 • koszty realizacji studium wykonalności oznaczającego ocenę i analizę potencjału projektu, które ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia, kwalifikowalne w wysokości do 80 tys. PLN.
 • koszty podnoszenia kwalifikacji przez personel badawczy projektu: koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych personelu badawczego zatrudnionego bezpośrednio do realizacji projektu pod warunkiem wykazania bezpośredniego związku z przedmiotem danego projektu – koszty kwalifikowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis.
 • koszty najmu i leasingu środków trwałych, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu- koszty kwalifikowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis. W przypadku leasingu (finansowego lub operacyjnego) koszt kwalifikowany stanowi kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu. Nie stanowi kosztu kwalifikowanego leasing zwrotny. W przypadku kosztów leasingu maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu.
 • koszty poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie– koszty kwalifikowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis.
 • koszty analiz obejmujących badanie stanu techniki przez rzecznika patentowego, jako koszt dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektu, w zakresie informacji podlegających weryfikacji na etapie oceny projektu w kryterium odnoszącym się do kwestii własności intelektualnej – koszty kwalifikowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis.

USŁUGI ZLECONE:
Wybrane kategorie kosztów bezpośrednich, o których mowa powyżej, mogą być ponoszone jako koszty usług zleconych, rozumianych jako koszty usług zlecanych stronie trzeciej, w zakresie realizacji części merytorycznych prac w ramach projektu oraz koszty zasobów udostępnianych przez strony trzecie, które obejmują:

– podwykonawstwo (np. w ramach kosztów badań),

– inne usługi zlecone (np. w ramach kosztów doradztwa lub kosztów studium wykonalności).

Koszty usług zleconych są wyłączone z podstawy naliczania kosztów pośrednich w projekcie.

2. koszty pośrednie

Koszty pośrednie rozumiane są jako koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. Katalog tych kosztów obejmuje:

 • koszty związane z utrzymaniem linii technologicznych, instalacji pilotażowych / demonstracyjnych i podobnych, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane w projekcie,
 • koszty wynajmu budynków, lokali i powierzchni laboratoryjnej, tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń – bez aparatury badawczej.

Koszty pośrednie rozliczane są metodą stawki ryczałtowej w wysokości równej 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach fazy B+R, w części dotyczącej kosztów badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych, z zastrzeżeniem, że koszty usług zleconych są wyłączone z podstawy naliczania kosztów pośrednich.
W przypadku, gdy w projekcie nie przewiduje się kwalifikowania wydatków w ramach kategorii obejmującej koszty personelu, koszty pośrednie nie stanowią wydatków kwalifikowalnych w tym projekcie (dotyczy każdego rodzaju pomocy).

PODGRUPA 2. wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy publicznej dla MŚP na wspieranie innowacyjności lub pomocy de minimis – obejmująca koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, kwalifikowane w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych fazy B+R projektu.

1. koszty bezpośrednie

 • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych w zakresie:

– przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej,

– zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,

– zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej,

– oraz koszty opłat związanych ze zgłoszeniem.

 • pozostałe koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, jako koszty kwalifikowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis, w zakresie:

– badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania,

– opracowania procedur dotyczących wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania,

– certyfikacji,

– wzornictwa.

GRUPA WYDATKÓW DOTYCZĄCA REALIZACJI FAZY WDROŻENIOWEJ PROJEKTU – obejmuje wydatki stanowiące łącznie poniżej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

PODGRUPA 3. wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy de minimis, obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

1. koszty bezpośrednie

 • wydatki na zakup środków trwałych, wydatki na modernizację posiadanej infrastruktury, urządzeń i innych składników wyposażenia wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia.
 • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

– będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym prowadzony jest projekt,

– będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

– będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,

– będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata.

 • wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat.
 • wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat wartości początkowej środków trwałych innych niż wartości niematerialne i prawne, poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
 • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych.
 • koszty budynków i gruntów, w tym wydatki na zakup nieruchomości niezabudowanej oraz wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej.