Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - RPO Świętokrzyskie 2.5

Działanie 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”

Termin naboru wniosków: 29 marca 2016 – 29 kwietnia 2016.


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Projekty realizowane przez MŚP powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym. W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

 • Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, które mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach CT 8.
 • Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych.
 • Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
 • Inwestycje realizowane przez MŚP mające na celu świadczenie e-usługi, przy czym projekt może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-usługi wraz z ewentualnymi niezbędnymi specjalistycznymi szkoleniami i kursami skierowanymi do kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

W ramach uzupełnienia wsparcia na w/w przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na niezbędne, uzasadnione specjalistyczne szkolenia i kursy kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

 

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Środki przeznaczone na konkurs:

 • 80 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • 100 000 PLN.

Maksymalna intensywność pomocy:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – 80%,
 • wsparcie udzielane jest wyłącznie w ramach pomocy de minimis:

pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro.

 

Koszty kwalifikowalne:

 • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Nabywane aktywa mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata;
 • wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla wartości niematerialnych i prawnych nie może przekraczać 100 000 zł dla projektu;
 • roboty budowlane (w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) do wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych. W powyższym limicie mieszczą się również zakupy materiałów budowlanych;
 • leasing finansowy.


Koszty niekwalifikowalne:

 • wydatki na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów (Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia o środkach transportu)
 • koszty płacy związane z miejscami pracy powstałymi bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego;
 • leasing w formie operacyjnej;
 • zakup nieruchomości;
 • budynki/obiekty będące przedmiotem projektu o charakterze mieszkalnym, jak również przeznaczone na działalność związaną z wynajmem;
 • opracowanie Wniosku o dofinansowanie, dokumentacji projektowej, kosztorysowej i Biznes Planu;
 • koszty poniesione na informacje i promocję projektu;
 • koszty związane z zarządzaniem projektem;
 • koszty kursów i szkoleń kadr (pracowników).

Ograniczenia:

 • maksymalny termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2018 roku;
 • projekt musi być realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego;
 • Beneficjent najpóźniej w momencie wypłaty pomocy musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego;
 • w przypadku gdy planowana inwestycja ma charakter infrastrukturalny, Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie musi dołączyć pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych jako załącznik obligatoryjny.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij