Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - RPO Podkarpackie 1.2

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R

 

Termin naboru wniosków: 29 czerwca - 28 września 2018 r.


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. W ramach tego typu projektów wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.
 • Instytucje otoczenia biznesu mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianie w formie dzierżawy lub najmu infrastruktury B+R).

 

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorstwa
 • Instytucje otoczenia biznesu

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 60 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • 200 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • 30 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: do 70% wydatków kwalifikowalnych;
 • Średnie przedsiębiorstwa: do 60% wydatków kwalifikowalnych;
 • Duże przedsiębiorstwa: do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Wydatki kwalifikowalne:

 • Nabycie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości;
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji oprogramowania ściśle związanego z realizacją projektu i nabytymi środkami trwałymi (w przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych);
 • Roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane;
 • Spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,
 • Nabycie środków transportu z podgrupy nr 78 KŚT.

Limity, ograniczenia, wymagania:

 1. Projekty przedsiębiorstw będą wspierane pod warunkiem, że wnioskodawca przedstawi kompletny, wiarygodny i realny plan prac B+R;

 2. Projekty instytucji otoczenia biznesu będą wspierane pod warunkiem, że:

  1. inwestycja ta stanowić będzie uzupełnienie istniejących zasobów i wynika z zapotrzebowania firm technologicznych na podobną infrastrukturę B+R,

  2. inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej lokalizacja w IOB przyczyni się do redukcji kosztów poszczególnych przedsiębiorstw związanych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B+R i jest niezbędna do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych,

  3. przedmiotowa infrastruktura będzie udostępniona na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym podmiotom,

  4. Instytucja otoczenia biznesu przedstawi plan wykorzystania infrastruktury B+R.

 3. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach niniejszego konkursu. W przypadku większej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie przez tego samego wnioskodawcę – wszystkie wnioski zostaną odrzucone.

 4. Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do odtworzenia, zwiększenia zdolności produkcyjnych.

 5. W okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu nie jest możliwa zmiana struktury prawno – organizacyjnej wnioskodawcy polegająca na: przekształceniu, podziale, łączeniu, uzyskaniu lub utracie osobowości (podmiotowości) prawnej, wniesieniu aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkuje wyłączeniem wnioskodawcy z możliwości dofinansowania i odmową podpisania umowy o dofinansowanie, natomiast w przypadku, gdy ww. okoliczności wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o dofinansowanie, to tego rodzaju sytuacja może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie i koniecznością zwrotu dofinansowania.

 6. Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że prace nad realizacją projektu nie rozpoczną się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 7. W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie będzie uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków tj.:

  1. warunku dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP, jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub instytucją badawczą,

  2. zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.

 8. Warunek dyfuzji innowacji, o którym mowa powyżej jest spełniony, gdy wyniki prac B+R:

  1. zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

  2. zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych lub

  3. zostaną udostępnione w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub

  4. zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli przedsięwzięcia prowadzonej w ramach kontroli trwałości. Rozpowszechnianie wyników prac B+R w gospodarce regionalnej musi nastąpić w okresie trwałości projektu.

 1. Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.

 2. Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowych. Inwestycja początkowa oznacza między innymi inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 3. W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorstwom na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech poprzednich lat obrotowych. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

 4. Plan prac B+R musi być spójny z opisem projektu i stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie. Co do zasady, plan prac B+R powinien składać się co najmniej z następujących części:

  1. agendy badawczej

  2. plan wykorzystania infrastruktury B+R

  3. Zakres planu prac B+R należy dostosować do specyfiki projektu – na każdym etapie oceny KOP może zwrócić się o jego uzupełnienie lub dodatkowe wyjaśnienia

 5. Wykluczone są projekty polegające na zakupie infrastruktury wykorzystywanej do celów innych niż prace B + R.

 6. W przypadku wnioskodawców innych niż MŚP (duże przedsiębiorstwa) istnieje konieczność uwzględniania dochodu w projektach. Projekty generujące dochód objęte są zasadami monitorowania dochodu zgodnie z „Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 18 marca 2015 r.”

Wnioskodawcy składający projekt generujący dochód, tj. projekt, którego całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln EUR, obejmujący inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom bezpośrednio ponoszonym przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntów lub budynków, lub dzierżawę gruntów, lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenia, dla których wartość bieżąca przychodów przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych w danym okresie referencyjnym, są zobligowani do skorygowania kosztów kwalifikowalnych zgodnie ze stawką ryczałtową wynoszącą 20%. W ramach naboru nie ma zastosowania metoda luki w finansowaniu, o której mowa w art. 61 ust.3 lit. b Rozporządzenia 1303/2013.

 1. Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od daty dokonania przez IZ RPO WP płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

 2. Wspierane projekty inwestycyjne będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 3. W ramach konkursu nie przewiduje się realizacji projektów partnerskich.

 4. Zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić do 30.06.2020 r.

 5. Przedsiębiorca powinien posiadać siedzibę lub oddział (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność – główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności) na terenie województwa podkarpackiego na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij