Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - RPO Podkarpackie 1.2

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R
 
Termin naboru wniosków:   30.04.2019 – 14.08.2019 / Grudzień 2019
 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
• projekty, które przyczyniają się do rozwoju województwa podkarpackiego;
• projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych  i pilotażowych, walidacji/testowaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R i przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.
 
Wyłączenie typów projektów:
• Projekty polegające wyłącznie na realizacji badań przemysłowych,
• Projekty polegające lub obejmujące swoim zakresem wdrożenie wyników prac badawczych w praktyce gospodarczej przedsiębiorcy, ani bieżąca działalność wnioskodawcy.
 
Beneficjenci:
• Przedsiębiorstwa
 
Podmioty muszą posiadać siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność.
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
• 60 000 000 PLN
 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
• 200 000 PLN
 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
• 75 000 000 PLN
 
Maksymalny poziom dofinansowania:
• do 80%
 
Wydatki kwalifikowalne:
 
• wydatki związane z zaangażowaniem personelu prowadzącego badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe (pracowników badawczych, pracowników technicznych) związane z realizowanym projektem,
• koszty związane z amortyzacją aparatury badawczej i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
• odpłatne korzystanie z aparatury badawczej i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania,
• koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieopatentowanej wiedzy technicznej, patentów, licencji,
• odpłatne korzystanie z budynków/gruntów, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu, w przypadku gdy nieruchomość jest wykorzystywana także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część, która odpowiada proporcji wykorzystania nieruchomości,
• amortyzacja budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu, w przypadku gdy budynek jest wykorzystywany także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu,
• amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynku.
 
W przypadku wskazanych powyżej kosztów budynków i gruntów łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
• koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji związane z:  nabyciem wyników badań przemysłowych/ prac rozwojowych, podwykonawstwem, nabyciem usług doradczych/analiz/ekspertyz itp.
• nabycie sprzętu laboratoryjnego (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości),
• nabycie materiałów w tym: surowców, półproduktów, odczynników itp./ materiałów eksploatacyjnych/elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, które są niezbędne do realizacji projektu, koszty związane z zakupem usług komunalnych, grzewczych, dostawy i przesyłu energii elektrycznej, wody, gazu związane z realizacją projektu.
 
 
Dodatkowe limity, ograniczenia, wymagania:
 
1. Projekty polegające wyłącznie na realizacji badań przemysłowych nie będą przedmiotem wsparcia w ramach konkursu.
2. Projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu prac B+R nie będą przedmiotem wsparcia.
3. Wsparciem nie zostaną objęte projekty polegające lub obejmujące swoim zakresem wdrożenie wyników prac badawczych w praktyce gospodarczej przedsiębiorcy, ani bieżąca działalność wnioskodawcy.
4. Przedmiotem oceny będzie całościowa koncepcja projektu, obejmująca zarówno prace B+R, jak również założenia dotyczące dalszego wdrożenia ich wyników, w tym poziom naukowy i innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz możliwość wdrożenia pod względem technicznym oraz ekonomicznym.
5. Beneficjent zobowiązany jest do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych powstałych w ramach projektu w terminie 3 lat od zakończenia projektu, ale nie później niż do 31 grudnia 2023 r. Przez wdrożenie rozumie się:
    a) wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy na terenie województwa podkarpackiego poprzez rozpoczęcie produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub świadczenia nowych lub ulepszonych usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
    b) wprowadzenie wyników prac rozwojowych do działalności gospodarczej partnera/partnerów wnioskodawcy na terenie województwa podkarpackiego poprzez rozpoczęcie produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub świadczenia nowych lub ulepszonych usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
    c) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę na terenie województwa podkarpackiego lub
    d) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac badawczych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy prowadzonej na terenie województwa podkarpackiego, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży
6. Obowiązek wdrożenia wyników prac B+R na terenie województwa podkarpackiego, nie wyklucza równoczesnego wdrożenia tych wyników poza województwem podkarpackim. Wdrożenie musi być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania (wsparcie nie obejmuje wdrożenia wyników prac B+R).
7. Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że prace nad realizacją projektu nie rozpoczną się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 
8. W przypadku przedsiębiorstw posiadających status dużego przedsiębiorstwa wsparcie będzie uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków tj.:
    a) warunku dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP,
    b) zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.
9. Warunek dyfuzji innowacji jest spełniony, gdy wyniki prac B+R:
    a) zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
    b) zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych lub
    c) zostaną udostępnione w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub
    d) zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu. 
10. W przypadku budowy prototypu wykorzystującego już istniejącą na rynku infrastrukturę/urządzenie, prace B+R nie mogą polegać jedynie na dostosowaniu ich do nowych funkcjonalności lub modyfikacji pewnej części ich konstrukcji.
11. W przypadku prac B+R zakończonych niepowodzeniem beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia raportu sporządzonego przez niezależną jednostkę naukową potwierdzającego, że niepowodzenie prac badawczo-rozwojowych nastąpiło z przyczyn niezależnych od beneficjenta.
12. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi realizację projektu, biorąc pod uwagę zaplanowany budżet oraz harmonogram jego realizacji tj. np.: 
    a) promesę kredytową lub promesę leasingu finansowego lub promesę pożyczki inwestycyjnej, wystawioną na podstawie zweryfikowanej przez bank zdolności finansowej wnioskodawcy,
    b) miesięczne zestawienie obrotów na rachunku lub rachunkach (głównym i pomocniczych) za ostatnie 12 miesięcy oraz saldo na tych rachunkach, 3) umowę pożyczki sporządzoną w formie aktu notarialnego.
13. W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektu partnerskiego. Beneficjent projektu, będący stroną umowy o dofinansowanie, pełni rolę partnera wiodącego (lidera).

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij