Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - RPO Podkarpackie 1.2

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R
 
Termin naboru wniosków: 30.04.2020 – 28.08.2020
 
 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
 1. stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach - wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie powinno przyczynić się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R lub
 2. rozwój/uzupełnienie posiadanego zaplecza B+R instytucji otoczenia biznesu (IOB) ukierunkowanego na świadczenie wysokiej jakości usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych). IOB będą wspierane, gdy:

         a) inwestycja ta stanowić będzie uzupełnienie istniejących zasobów IOB i wynika z zapotrzebowania przedsiębiorstw na podobną infrastrukturę B+R,

         b) inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej lokalizacja w IOB przyczyni się do redukcji kosztów poszczególnych przedsiębiorstw związanych z zakupem                            podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B+R,

         c) infrastruktura będzie udostępniona na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym podmiotom (określono sposób jej udostępniania).

 
Beneficjenci:
 • Przedsiębiorstwa
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Sieci / grupy przedsiębiorstw, które są formą partnerstwa

Podmioty te muszą posiadać siedzibę lub oddział (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą – główne/stałe miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności) na terenie województwa podkarpackiego.

           
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
 • 37 mln PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
 • 200 tys. PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
 • 50 mln PLN
Minimalna i maksymalna wartość projektu:
 • Nie dotyczy
Maksymalny poziom dofinansowania:
 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: do 70% wydatków kwalifikowalnych;
 • Średnie przedsiębiorstwa: do 60% wydatków kwalifikowalnych;
 • Duże przedsiębiorstwa: do 50% wydatków kwalifikowalnych.        

 

 

Dodatkowe informacje:
 • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach niniejszego konkursu. Wnioskodawca nie może występować również jako partner w innych projektach składanych w ramach konkursu.
 • W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się udzielania pomocy de miminis.
 • W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie będzie uzależnione od spełnienia warunku dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP. Warunku tego nie stosuje się do IOB.
 • Warunek dyfuzji innowacji, o którym o mowa jest spełniony, gdy wyniki prac B+R:

           - zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

           - zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych lub

           - zostaną udostępnione w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub

           - zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

 • W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektu partnerskiego.
 • Beneficjent projektu, będący stroną umowy o dofinansowanie, pełni rolę partnera wiodącego (lidera).
 • Lider reprezentuje strony partnerstwa ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu.
 • Podmioty ubiegające się o wsparcie są zobowiązane do przedstawienia wiarygodnego planu prac B+R (przedsiębiorstwa) albo planu wykorzystania infrastruktury B+R (instytucje otoczenia biznesu).
 • Wsparcie dla IOB jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy dana IOB posiada już w swoich zasobach zaplecze B+R i prowadziła prace w tym zakresie, a potrzebuje wsparcia na powstanie nowego zaplecza (np. z innego zakresu), które będzie odpowiedzią na zdiagnozowanie potrzeby przedsiębiorstw.
 • Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że prace nad realizacją projektu nie rozpoczną się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 • Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty realizujące zapisy ,,Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)’’ oraz wpisujące się w zakres tematyczny opisany w „Planach działań na lata 2014-2020” dla poszczególnych regionalnych inteligentnych specjalizacji.
 • Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego  . Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.
 • Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowej.
 • Wykluczone są projekty polegające na zakupie infrastruktury wykorzystywanej do celów innych niż prace B + R.
 • Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od daty dokonania przez IZ RPO WP płatności końcowej na rzecz beneficjenta.
 • Wsparcie mogą otrzymać projekty, których realizacja zakończy się nie później niż do 31 grudnia 2022 roku.
 • Dofinansowywane w ramach projektu inwestycje muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Katalog kosztów kwalifikowanych
 
 
   Wydatki kwalifikowalne:
 • nabycie/wytworzenie środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości. W przypadku wytworzenia środka trwałego na wartość wydatku kwalifikowalnego składać się będą jedynie koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym środkiem trwałym;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą:

           - wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;

           - podlegać amortyzacji;

           - nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;

           - stanowiły majątek beneficjenta;

           - zostanie zachowany okres trwałości;

 •  roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane;
 • spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu;
 • nabycie środków transportu z podgrupy nr 76 i 78 KŚT (pozostały tabor bezszynowy, tabor lotniczy).
           
 
Wydatki niekwalifikowalne stanowią wydatki niewyszczególnione w wydatkach kwalifikowalnych. Poniżej wskazano przykłady wydatków niekwalifikowalnych:
 • części zamienne aparatury naukowo-badawczej, maszyn i urządzeń przeznaczone na wymianę części zużytych,
 • roboty budowlane wykonywane systemem gospodarczym,
 • roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające,
 • nabycie używanych środków trwałych,
 • roboty budowlane związane z remontem budynków,
 • nabycie środków transportu z wyjątkiem podgrupy nr 76 i 78 KŚT,
 • wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy),
 • zakup usług szkoleniowych z wyłączeniem instruktażu związanego z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej, maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia badań,
 • koszty związane z wynagrodzeniami personelu projektu, za wyjątkiem kosztów ponoszonych w związku z wytworzeniem środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu,
 • wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne (np. na tzw. trzynastą pensję), wydatki poniesione na nagrody i premie, a także koszty związane z urlopem pracowników,
 • wkład własny rzeczowy,
 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji krajowych,
 • zakup usług doradczych,
 • wydatki poniesione na działania informacyjno – promocyjne,
 • wydatki poniesione w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego,
 • faktoring,
 • zamówienia dodatkowe, nawet jeśli zostały udzielone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Zamówienia dodatkowe to nowe zamówienie obejmujące usługi lub roboty budowlane wykraczające poza zakres zamówienia podstawowego, tj. poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia. Jest to zatem zamówienie, które wykracza poza określenie (opis) przedmiotu zamówienia podstawowego i stanowi jego rozszerzenie, co pociąga zwiększenie wynagrodzenia lub powstanie nowego produktu zmieniając tym samym zakres zamówienia podstawowego,
 • zamówienia uzupełniające nieujęte we wniosku o dofinansowanie (powstałe w trakcie realizacji projektu),
 • amortyzacja jednorazowa,
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z udzieleniem przez beneficjenta zamówienia robót budowlanych/usług/dostaw w ramach projektu, (tj. niekwalifikowalne są koszty opracowania projektu SIWZ, projektu ogłoszenia, wzoru umowy z wykonawcą i inne),
 • koszt nadzoru inwestorskiego/autorskiego/opracowania dokumentacji,
 • wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego,
 • wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu i księgowości,
 • wydatki poniesione na ubezpieczenia nieobowiązkowe,
 • wydatki na roboty zamienne o wartości wyższej niż pierwotnie założona,
 • podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT – niekwalifikowalna jest zarówno część tego podatku podlegająca odzyskaniu, jak i część niepodlegająca odzyskaniu.

 

 

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij