Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - RPO Małopolska 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”

Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”

Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP
 

Typ projektów A – wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce

Termin naboru wniosków: 30 kwietnia - 29 maja 2018 r.


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Dotacje na projekty innowacyjne, polegające na:

 • wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu*
 • wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo ze środków własnych*
 • wdrożeniu wynalazku, w stosunku, do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu/ chronionego patentem lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego/ objętego prawami ochronnymi*

Wnioskodawca musi przedłożyć: informacje dotyczącą wyników prac B+R którymi dysponuje lub raport z wyników prac B+R, które zostały nabyte lub dokumentację potwierdzającą dokonanie zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu lub zgłoszenia wzoru użytkowego.

 

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorstwa MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące, prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 63 688 953 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

 • 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

 • 25 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność pomocy:

 • dla mikro- i małych przedsiębiorstw: do 55%
 • dla średnich przedsiębiorstw: do 45%.
   

Okres realizacji projektu:

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.
 

Katalog kosztów kwalifikowalnych:
 

 • wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

wydatki na zakup wyłącznie nowych środków trwałych, również w formie leasingu finansowego, jeśli obejmuje on obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu,

nabycie nieruchomości (nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%), przy czym w przypadku najmu / dzierżawy gruntów i budynków - najem/dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej trzech lat od terminu zakończenia inwestycji, dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do objęcia wsparciem, jeżeli spełniają następujące warunki:

a) należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc

b) muszą podlegać amortyzacji

c) muszą zostać nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz

d) muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata

wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, z tym że koszt tego typu wydatków maksymalnie do 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie,
 

 • wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:
   

wszystkie wydatki wskazane powyżej

wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) do 30% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, w tym: wydatki na zakup oprogramowania na potrzeby e-sklepu, wydatki na projekt graficzny oraz utworzenie strony internetowej e-sklepu.

Katalog wydatków niekwalifikowalnych:

 • wydatki na otrzymanie niezbędnych decyzji/ pozwoleń administracyjnych,
 • wydatki służące działalności handlowej innej niż e-handel (handel elektroniczny),
 • instalacje demonstracyjne, próbki produktów,
 • wydatki na nabycie praw własności intelektualnej do wyników prac B+R (patenty, licencje, prawa majątkowe do wyników prac B+R),
 • używane środki trwałe,
 • nabycie środków transportu,
 • wydatki na zakup usług doradczych,
 • koszty pośrednie,
 • koszty osobowe,
 • wkład niepieniężny,
 • wydatki na nabycie lokali mieszkalnych.

 

Dodatkowe informacje:

 • W przypadku, gdy planowane do nabycia aktywa (m.in. środki trwałe lub wartości niematerialne prawne) będą wykorzystywane nie tylko do realizacji celów projektu, za kwalifikowaną można uznać jedynie tą część wydatku, którą jest bezpośrednio powiązana z jego rezultatami. W takiej sytuacji Wnioskodawca, jest zobowiązany do przedstawienia wyczerpującej metodologii kwalifikowania wydatków we wniosku o dofinansowanie.

*wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo ze środków własnych lub opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu z poddziałań RPO WM: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw lub 1.2.3 Bony na innowacje lub w ramach MRPO: Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze, bądź innych środków europejskich;

* wdrożenie wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo. Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo- rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależną jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej

i państwom członkowskim Unii Europejskiej).

* wdrożenie wynalazku, w stosunku, do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu/ chronionego patentem lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego/ objętego prawami ochronnymi.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij