Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - RPO Małopolska 1.2.2

Działanie 1.2„Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”

Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”


Termin naboru wniosków: 

  • Konkurs zakończony

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Projekty przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj.:
• Typ A) projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
 
Zakres wsparcia obejmuje inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. 

Elementem wspieranych inwestycji może być infrastruktura przeznaczona do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług na potrzeby własne lub dla innych podmiotów.

Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie, wyłącznie w przypadku, gdy przedstawią kompletne, wiarygodne i realne plany dotyczące prac badawczo-rozwojowych, tzn.:
• agendę badawczą, zawierającą opis obszarów działalności badawczo-rozwojowej, uzasadniającą inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową, będącą przedmiotem projektu,
• plan wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej, określający sposób i zakres planowanego wykorzystania infrastruktury w okresie trwałości.
 
Beneficjenci:
• przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
• konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.
 
Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność na terenie województwa małopolskiego
 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:
100 tys. PLN.
 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:
50 000 000 PLN.
 
Maksymalny poziom dofinansowania:
• mikro- i małe przedsiębiorstwa – 55%,
• średnie przedsiębiorstwa – 45%,
• pozostali beneficjenci – 35%.
 
Limity i ograniczenia:
Opis projektu musi być spójny z Agendą i Planem wykorzystania infrastruktury badawczo – rozwojowej, które stanowią załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta i za zgodą instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie możliwe jest wydłużenie okresu realizacji o maksymalnie 12 miesięcy.
• W ramach RPO WM możliwe jest dofinansowanie jedynie tych projektów (jeśli dotyczy), względem których przeprowadzono postępowania środowiskowe w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
• W przypadku projektów, których Wnioskodawcą są podmioty inne niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, możliwość wsparcia inwestycji jest uzależniona dodatkowo od spełnienia następujących warunków:
   - zapewnienie, że w wyniku realizacji projektu wystąpią konkretne efekty dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do polskiej gospodarki, mierzone liczbą nowych miejsc pracy we wspieranych przedsiębiorstwach i/lub liczbą nowych etatów badawczych i/lub liczbą nowych naukowców we wspieranych jednostkach,
   - zapewnienie, że wkład finansowy z funduszy europejskich, udzielony w przypadku wyboru projektu do dofinansowania, nie spowoduje – pośrednio lub bezpośrednio, znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach Wnioskodawcy na terytorium Unii Europejskiej, przy czym znacząca utrata miejsc pracy oznacza utratę co najmniej 100 miejsc pracy.
Projekt musi wykazywać zgodność z obszarami regionalnych inteligentnych specjalizacji
Wnioskodawcą i/lub partnerem (jeśli dotyczy) musi oświadczyć, iż w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy, umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy i/lub partnera w projekcie.
Limit środków w ramach działania na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 10 000 000 EUR. Limit będzie monitorowany w odniesieniu się do projektów, w których Wnioskodawcami są podmioty inne niż MŚP. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, do limitu uwzględnione zostaną projekty, w których Liderem jest pomiot inny niż MŚP.
• Poziom dofinansowania poszczególnych kosztów w projekcie jest uzależniony od typu Wnioskodawcy/Partnera. Dla projektu realizowanego w partnerstwie intensywność pomocy należy liczyć proporcjonalnie do kosztów, które odpowiednio ponosi lider i partner lub partnerzy. W przypadku projektów realizowanych przez podmioty inne niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro, zastosowanie będzie miała metoda zryczałtowanej, procentowej stawki dochodu, zgodnie z postanowieniami art. 61 ust 3 lit. a) rozporządzenia ogólnego. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 16, zryczałtowana stawka dla operacji w sektorze badań, rozwoju i innowacji wynosi 20 %
 
Katalog kosztów kwalifikowalnych:
 
wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym:
   - wydatki na zakup aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, wydatki na modernizację posiadanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia,
   - wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
      - będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym prowadzony jest projekt,
      - będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
      - będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,
      - będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata.
W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej.
   - wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat,
   - wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat wartości początkowej środków trwałych innych niż wartości niematerialne i prawne, poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
   - wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych,
   - koszty budynków i gruntów, w tym wydatki na zakup nieruchomości niezabudowanej oraz wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej.
 
• wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:
Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz: 
   - pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:
      - koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, w szczególności agendy badawczej i planu gospodarczego wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej lub ich elementów,
      - koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury badawczo-rozwojowej,
      - koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników,
      - koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości),
      - wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie, o których mowa w podrozdziale 6.11 Wytycznych,
   - koszty pośrednie, w wysokości 1,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu.

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij