Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - RPO Małopolska 1.2.2

Działanie 1.2„Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”

Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”


Termin naboru wniosków: 30 czerwca – 31 sierpnia 2016.


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Projekty przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług.

W ramach konkursu przewidziano dwa typy projektów:

 • Typ projektu A: infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.
 • Typ projektu B: centra badawczo – rozwojowe w przedsiębiorstwach.

Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie, wyłącznie w przypadku, gdy przedstawią kompletne, wiarygodne i realne plany dotyczące prac badawczo-rozwojowych, tzn:

 • agendę badawczą, zawierającą opis obszarów działalności badawczo-rozwojowej, uzasadniającą inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową, będącą przedmiotem projektu,
 • plan wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej, określający sposób i zakres planowanego wykorzystania infrastruktury w okresie trwałości.

 

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 87,760 mln PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • Typ projektu A i B: 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • doposażenie laboratoriów/centrów badawczo-rozwojowych: 10 mln PLN,
 • tworzenie centrów badawczo-rozwojowych: 25 mln PLN.


Maksymalny poziom dofinansowania:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 55%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%,
 • pozostali beneficjenci – 35%.

 

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

 • W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis, obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym:
  • wydatki na zakup i modernizację aparatury naukowo-badawczej; modernizację urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia,
  • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, pod warunkiem, że:
   • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym prowadzony jest projekt,
   • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
   • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,
   • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku MŚP przez co najmniej 3 lata,

 

W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej.

 

 • wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku MŚP – okres co najmniej 3 lat,
 • wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat wartości początkowej środków trwałych innych niż wartości niematerialne i prawne, poniesione z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
 • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych,
 • koszty budynków i gruntów, w tym wydatki na zakup nieruchomości niezabudowanej oraz wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej.

 

 • Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:

Wydatki wskazane powyżej oraz:

 • pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:

  • koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu,
  • koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury badawczo-rozwojowej,
  • koszty usług doradczych w zakresie ubiegania się o status centrum badawczo-rozwojowego,
  • koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych personelu badawczego zaangażowanego w realizację projektu pod warunkiem wykazania bezpośredniego związku z przedmiotem danego projektu (cross-financing),
  • koszty materiałów,
  • koszty sprzętu laboratoryjnego;
 • koszty pośrednie (maksymalnie 1,5% kosztów kwalifikowalnych):
 • koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem, w tym koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń,
 • koszty personelu wsparcia (koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych i szkoleń osób zaangażowanych w obsługę techniczną projektu, w tym obsługę kadrową, finansowa, administracyjną, sekretariat, księgowość i inne działania niezwiązane z merytoryczną realizacją projektu),
 • koszty utrzymania powierzchni biurowych,
 • amortyzacja, najem lub zakup aktywów używanych na potrzeby personelu, o którym mowa w lit. a – b,
 • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków,
 • koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu,
  • wydatki poniesione na usługi zewnętrzne, które nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności beneficjenta obejmujące:
  • usługi prawne, z wyjątkiem wydatków związanych z przygotowaniem i obsługą spraw sądowych,
  • usługi finansowe,
  • usługi techniczne,
  • wydatki poniesione na usługi w zakresie księgowości, o ile ich poniesienie jest wymagane przez IZ RPO WM
  • działania informacyjno–promocyjne projektu,
  • koszty usług powielania dokumentów,
  • koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
  • koszty ubezpieczeń majątkowych,
  • koszty ochrony,
  • koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń.
    

Limity i ograniczenia:

 • Limit środków na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa: 10 mln EUR.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij