Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - RPO Małopolska 1.2.1

Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”

Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”
 

Termin naboru wniosków: 30.04.2019 - 24.10.2019


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
 

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.
 

W ramach niniejszego konkursu przewidziano 1 typ projektu:

Typ A: projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, który przed rozpoczęciem charakteryzuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL).

 

Do zakresu wspieranych przedsięwzięć zaliczają się:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych
 • z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).
   

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 74 802 180,07 PLN
   

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu:

 • 200 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu:

 • 30 mln PLN.
   

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:
 

1. badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – do 60%,
 • pozostali beneficjenci – do 50%,

 

2. eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – do 35%,
 • pozostali beneficjenci – do 25%,

 

3. studium wykonalności:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – do 60%,
 • pozostali beneficjenci – do 50%.

 

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 

II. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności:

50% - dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).
 

III. pomoc de minimis:

Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że intensywność pomocy de minimis nie może być wyższa niż wartości określone w § 26 Regulaminu konkursu, a w przypadku dofinansowania kosztów uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych nie może być wyższa niż wartości określone w § 27 Regulaminu konkursu

 

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

 

 1. Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe:

 2. koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie;

 3. koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu.

W przypadku, gdy aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu;

 • koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu:

W przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty amortyzacji budynków odpowiadające okresowi realizacji projektu.

W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty dzierżawy (raty dzierżawne bez części odsetkowej) oraz koszty wieczystego użytkowania gruntów (opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek).

 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji, rozumiane jako:
  • koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, pod warunkiem, że:
   • celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
   • wyniki badań lub prac rozwojowych zostały nabyte od: jednostki naukowej, , posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B; przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego oraz posiadającego siedzibę na terytorium RP,
   • koszty podwykonawstwa rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac w ramach projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty zasobów udostępnionych przez stronę trzecią.

Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań w ramach projektu takich jak usługi prawne lub księgowe.

W ramach podwykonawstwa realizację części merytorycznych prac w ramach projektu można zlecić: jednostce naukowej, przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego, oraz posiadającemu siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadającym siedzibę na terytorium RP.

Zlecenie wykonania części merytorycznych prac w ramach projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wskazane powyżej jest dopuszczalne pod warunkiem, że wnioskodawca wskazał podwykonawcę we wniosku o dofinansowanie oraz opisał jego potencjał kadrowy i techniczny.

W ramach podwykonawstwa należy wykazywać wszystkie umowy o dzieło z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. W przypadku umów zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie mają zastosowania ograniczenia podmiotowe wskazane powyżej.

 • koszty doradztwa/usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu,
 • koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, w tym: koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników, koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości),koszty elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty wartości niematerialnych i prawnych zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od podmiotów trzecich na warunkach rynkowych, w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej: kwalifikowane w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu – jako odpisy amortyzacyjne i/lub koszty ponoszone w wyniku odpłatnego korzystania z wartości niematerialnych i prawnych (np. opłaty licencyjne).

Koszty zakupu lub użytkowania wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wytworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta i nie są powszechnie dostępne w sprzedaży, mogą być kwalifikowane wyłącznie w pod warunkiem, że zostały one nabyte od: jednostki naukowej, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B; przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego oraz posiadającego siedzibę na terytorium RP.

 • koszty pośrednie, rozumiane jako koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, w tym: koszty związane z utrzymaniem linii technologicznych, instalacji pilotażowych /demonstracyjnych i podobnych, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane w projekcie ; koszty wynajmu budynków, lokali i powierzchni laboratoryjnej, tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń – bez aparatury badawczej.
 • Koszty pośrednie kwalifikowane w wysokości 17% całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu. Koszty realizacji studium wykonalności oznaczającego ocenę i analizę potencjału projektu, które ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia, kwalifikowane w wysokości do 80 tys. PLN.
 1. Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy publicznej dla MŚP na wspieranie innowacyjności:

 2. koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, obejmujące koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, w tym:

 • przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej,
 • zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej.
 1. zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej.
   

 2. Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis:

Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:

 • koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych personelu badawczego zaangażowanego w realizację projektu pod warunkiem wykazania bezpośredniego związku z przedmiotem danego projektu,
 • koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, w tym koszty usług w zakresie:
  • badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania,
  • opracowania procedur dotyczących wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania,
  • certyfikacji,
  • wzornictwa.

Koszty związane z przygotowaniem wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, kwalifikowalne w ramach pomocy publicznej dla MŚP na wspieranie innowacyjności i/lub pomocy de minimis, jako uzupełniający komponent projektu badawczego – kwalifikowalne są w wysokości do 10% kosztów kwalifikowanych projektu.
 

Limity i ograniczenia:

 

 • O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w odpowiednim rejestrze, lub oświadczający, że warunek, o którym mowa zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie,
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Realizacja projektu nie może rozpocząć się później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R – w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu, bez względu na typ Beneficjenta (wielkość przedsiębiorstwa),
 • Wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania, np. ze środków przeznaczonych na wdrożenia wyników prac B+R w ramach poddziałań 3.4.3 i 3.4.4 RPO WM.
  • Wdrożenie wyników prac rozwojowych rozumiane jest jako jedna z poniższych form:
   • wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu,
   • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
   • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).
 • Limit wydatków przeznaczonych na przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia (jako uzupełniający komponent projektu inwestycyjnego) – do 10% kosztów kwalifikowanych projektu.
 • Przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników prowadzonych prac B+R, bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych (beneficjent powinien ujawnić powyższe okoliczności na możliwie najwcześniejszym etapie realizacji projektu).
 • W ramach poddziałania wsparcie uzyskać mogą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionalnych, przy uwzględnieniu mechanizmu eksperymentacji. Mechanizm eksperymentacji oznacza, że ograniczony strumień środków przeznaczony zostanie na wsparcie projektów spoza obszarów zidentyfikowanych jako aktualna specjalizacja regionalna.
 • W ramach prowadzonych naborów w Poddziałaniu 1.2.1 został wprowadzony limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynoszący 10 000 000 EUR.
 • Limit środków w ramach Poddziałania 1.2.1 na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 20 000 000 EUR.
 • W przypadku projektów, dla których Wnioskodawcą są podmioty inne niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, możliwość wsparcia inwestycji inwestycji jest uzależniona dodatkowo od spełnienia następujących warunków:
  • zapewnienie, że w wyniku realizacji projektu wystąpią konkretne efekty dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do polskiej gospodarki, mierzone liczbą nowych miejsc pracy we wspieranych przedsiębiorstwach i/lub liczbą nowych etatów badawczych i/lub liczbą nowych naukowców we wspieranych jednostkach,
  • zapewnienie, że wkład finansowy z funduszy europejskich, udzielony w przypadku wyboru projektu do dofinansowania, nie spowoduje – pośrednio lub bezpośrednio, znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach Wnioskodawcy na terytorium Unii Europejskiej, przy czym znacząca utrata miejsc pracy oznacza utratę co najmniej 100 miejsc pracy.
  • Wnioskodawca i/lub partner (jeśli dotyczy) musi oświadczyć, iż w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy, umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy i/lub partnera w projekcie.
 • Rezultaty projektu (produkt, usługa, technologia) muszą charakteryzować się nowością, co najmniej w skali polskiego rynku.
 • Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij