Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego - RPO WŁ 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw" typ II

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Działanie 1.2  Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”- typ II

 

Termin naboru wniosków:  
 • Konkurs zakończony
 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
 • zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi)- w tym nowego projektu wzorniczego- lub procesu (metody produkcji lub dostawy)- bon na innowacje.
Zakup usługi badawczej stanowi tzw. komponent usługowy projektu.
 
Beneficjenci:
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).
 
Kwota środków przeznaczone na dofinansowanie:
 • 12 754 500,00 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu:
 • 1 500 000 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach usługi badawczej:
 • 800 000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy de minimis (Pomoc de minimis może zostać udzielona Wnioskodawcy na pokrycie każdego rodzaju kosztów związanych z projektem (komponent usługowy, prace przedwdrożeniowe, komponent wdrożeniowy).
 • 85%

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy na usługi doradcze (Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP może zostać udzielona Wnioskodawcy na pokrycie kosztów związanych z realizacją prac przedwdrożeniowych).

 • 50%
Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej (Regionalna pomoc inwestycyjna może zostać przyznana na inwestycję początkową związaną z realizacją komponentu wdrożeniowego).
 • 35%- Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:
                     a) o 10 % - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
                     b) o 20 % - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.
 
Dodatkowe informacje:
 
 • Jeden projekt może obejmować więcej niż jedną usługę badawczą.
 • Beneficjent zobowiązany jest do wdrożenia, we własnej działalności gospodarczej, wyników zakupionej w ramach projektu usługi badawczej, dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi, w tym nowego projektu wzorniczego) lub procesu (metody produkcji lub dostawy).
 • Warunek dotyczący wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wyników zakupionej w ramach projektu usługi badawczej uznaje się za spełniony także w przypadku, gdy Beneficjent zleca zewnętrznemu podmiotowi całość lub część procesów produkcyjnych (w ramach podwykonawstwa) oraz spełnia łącznie niżej wymienione warunki: 
           − zachowuje prawa do wyników praw badawczo-rozwojowych, 
           − prowadzi we własnym imieniu sprzedaż produktów końcowych, 
           − posiada kontrolę nad parametrami produktu, tzn. kluczowe procesy produkcyjne wykonywane są na jego zlecenie i zgodnie z jego wymaganiami.
 • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wskazanie przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie wykonawcy usługi badawczej. Wykonawcami usługi badawczej mogą być:
           - jednostki naukowe,
           - przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
           - akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
           - spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej,
           - centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
           - pracownicy naukowo-badawczy: 
           - zatrudnieni w ww. podmiotach na podstawie stosunku pracy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie lub 
           - mający stopień naukowy.
 • Usługa badawcza może być realizowana przez więcej niż jednego wykonawcę.
 • Dodatkowym komponentem projektu może być tzw. komponent wdrożeniowy. Komponent wdrożeniowy musi dotyczyć wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej, stanowiącej rezultat usługi badawcze.
 • W ramach projektu możliwe jest finansowanie prac przedwdrożeniowych.
 • Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Ponadto, Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.
 • Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji określonych w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”.
 • Wsparcie udzielane Wnioskodawcy w formie dofinansowania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu stanowi pomoc de minimis, pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP lub regionalną pomoc inwestycyjną.
 • Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.
 • W sytuacji gdy inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie prowadzi do dywersyfikacji istniejącego zakładu, wówczas wskazane we wniosku aplikacyjnym koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
 • Pomoc nie może być udzielana na inwestycję prowadzącą wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.
 • Możliwe jest łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego projektu.
 • Nie jest możliwe łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego wydatku.
 • Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 65% kwoty dofinansowania.
 • Rozpoczęcie prac (rozpoczęcie realizacji projektu) nie może nastąpić przed dniem złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem.
 • Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia realizacji projektu, a kończy wraz z jego zakończeniem, tj. datami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie.
 • Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.
 • Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi wydatek niekwalifikowalny.
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych dla prac przedwdrożeniowych oraz komponentu wdrożeniowego w projekcie musi wynosić łącznie poniżej 50% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • W ramach konkursu nie przewiduje się stosowania zasady cross-financingu.

 

Kwalifikowalność wydatków

Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, typ projektu 2

Limity wydatków obowiązujące dla poddziałania 1.2.2, typ projektu 2:

 • koszty budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • wydatki na prace przedwdrożeniowe i komponent wdrożeniowy (jeśli wystąpią) muszą stanowić łącznie mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki dotyczące:
 
1. zakupu usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) – w tym nowego projektu wzorniczego – lub procesu (metody produkcji lub dostawy), m.in. w zakresie:
    a) badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
    b) opracowania cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonania projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe, tj. konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania (wzornictwo).
 
2. przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis, w szczególności:
a) koszty personelu zatrudnionego przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych w zakresie, w jakim są one bezpośrednio związane z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego dofinansowaniem,
b) koszty narzędzi i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do prac przedwdrożeniowych projektu objętego dofinansowaniem. W ramach tej kategorii kosztów kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do prac przedwdrożeniowych projektu i są bezpośrednio wykorzystywane w związku z projektem,
c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku, gdy budynki wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą. Jeżeli chodzi o grunty, kosztami kwalifikowalnymi są dzierżawa (tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej) i wieczyste użytkowanie gruntów (tylko opłaty za użytkowanie wieczyste bez części odsetkowej), które odpowiadają proporcji wykorzystania gruntu w celu realizacji projektu objętego pomocą,
d) koszty podwykonawstwa – koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie.
W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług:
- świadczonych przez konsultantów zewnętrznych,
- niemających charakteru ciągłego ani okresowego,
- niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama,
e) pozostałe koszty operacyjne, np.:
- materiały niezbędne do realizacji prac przedwdrożeniowych (np. surowce, półprodukty, odczynniki),
- drobne narzędzia i sprzęt (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości) wykorzystywane do prac przedwdrożeniowych,
- koszty utrzymania linii technologicznych w okresie i w proporcji wykorzystania do prac przedwdrożeniowych projektu,
- usługi rzecznika patentowego,
- koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu, np. koszty uzyskania certyfikatu.
 
3. przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy publicznej na usługi doradcze MŚP:
- koszty podwykonawstwa – koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie.
W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług:
- świadczonych przez konsultantów zewnętrznych,
- niemających charakteru ciągłego ani okresowego,
- niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.
 
4. wdrożenia prac B+R, w szczególności:
a) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.:
- zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
- zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
- zakup materiałów i robót budowlanych,
- dzierżawa lub najem gruntów i budynków (finansowana ze środków własnych wnioskodawcy przez co najmniej trzy lata od zakończenia realizacji projektu,
- dzierżawa lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.

 

Do wydatków niekwalifikowalnych dla poddziałania zaliczamy: 

 • koszty pośrednie, 
 • wydatki związane z zakupem nieruchomości,
 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu, 
 • wkład niepieniężny.

 

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij